Volg ons

⚪️ Standpunten

Standpunten

Gepubliceerd

op

De standpunten van DZ samengevat, gevolgd door ons volledige partijprogramma;

Kernwaarden:

• Belofte maakt schuld: afspraak is afspraak;

• Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar op kwaliteit en de effecten op onze gemeente en haar inwoners;

• Besluiten dienen rechtvaardig te zijn.

• Democratie is niet alleen het recht van de meerderheid, maar ook het recht en de bescherming van de minderheid.

Directe vormen van democratie:

• U heeft het voor het zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar lang;

• Een burgerbegroting waarbij u meedenkt en onderhandelt over de verdeling van publieke geldbronnen;

• Instellen van bindende referenda en het burgerinitiatief;

• Instellen van de Burgeravond en het vergaderen op locatie;

• Voortaan kiezen voor een burgemeester.

Financiële huishouding:

• Zaanstad moet een financieel gezonde gemeente worden die de spaarzaamheid die zij van haar burgers verlangt, ook zelf hanteert;

• Eventuele overschotten van projecten moeten geoormerkt en gereserveerd moeten worden voor eventuele nadelen op langere termijn;

• Haalbaarheidsanalyse voor aanvang van elk nieuw project: inzichtelijk maken van kosten en baten;

• Terughoudend om moet gaan met het aangaan van nieuwe leningen en het opstarten van grote nieuwe projecten.

Jeugd:

• Starterswoningen moeten ruim beschikbaar zijn, zodat de jeugd en jonge gezinnen zich kunnen vestigen in Zaanstad zonder dat zij hoeven uit te wijken naar woonruimte elders in de region;

• Goede kinderopvang, jeugdhonken, mogelijkheden voor schoolzwemmen en andere vormen van lichamelijke vorming, via school en sportverenigingen;

• Sport als medicijn tegen ter voorkoming van jeugdoverlast en jeugddelinquentie;

• Betere aansluiting onderwijs op armbeidsmarkt door oprichten Vakcollege bijvoorbeeld door samenwerking tussen een bestaande VMBO-school en de Techniek Campus Zaanstreek.

Senioren:

• Beter voorlichten en helpen, zodat mensen snel op de hoogte zijn van bestaande regelingen en mogelijkheden tot ondersteuning.

• Prioriteit aan bouw van levensloopbestendige woningen en zorgwoningen;

• Betere ondersteuning mantelzorgers/vrijwilligers dienen beter ondersteund te worden, waardoor vereenzaming kan worden voorkomen;

• Meer voorzieningen in wijkcentra komen, bijvoorbeeld voor het aanvragen en ophalen van een paspoort.

Integratie:

• Beheersen van de Nederlandse taal de basis is om te kunnen wonen, werken, leren, sporten en recreëren binnen onze samenleving.

• Voorwaarde voor een sociale uitkering is het leveren van een inspanning om de Nederlandse taal machtig te worden. Geen ondersteuning voor bewoners, organisaties, en activiteiten die de integratie niet bevorderen;

• Respect voor andermans opvattingen, eigendommen, etnische afkomst, geaardheid, geloof, maatschappelijke positie, keuzes en gevoelens.

• Recht op een onafhankelijke ambtenaar en een neutrale overheid. Ambtenaren dienen zich te onthouden van religieuze uitingen.

Ondernemen:

• Instellen van 1-loket, waardoor een ondernemer voortaan één aanspreekpunt heeft, één ambtenaar aan het loket die alle zaken regelt binnen het gemeentehuis;

• Ondernemers bepalen zelf wanneer zij hun diensten aanbieden, geen beperking aantal koopzondagen

• Het nakomen van afspraken, het tijdig beantwoorden van brieven en betalen van proceskosten, problemen zo snel en goed mogelijk oplossen;

• Het toegankelijk en dienstbaar opstellen van gemeentebestuur en ambtelijk apparaat tegenover plaatsgenoten.

Cultuur:

• Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en moeten beperkt worden gegeven,

• Organiseren van een jaarlijkse beurs waar bedrijfsleven, kunst-en cultuurorganisaties elkaar ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen;

• Betere bescherming en ondersteuning van monumenten en cultureel erfgoed;

• Meer geld ter beschikking stellen om via city-marketing (watersport) toerisme naar onze gemeente te bevorderen.

Sport:

• Geen afzonderlijke sportverenigingen voor bepaalde doelgroepen, omdat sport juist maatschappelijke integratie kan bevorderen.

• Alleen vrijwillige samenwerking van sportverenigingen, al dan niet door fusies, dan wel door clustering. Wij zijn tegen dwang vanuit de gemeente om verenigingen te laten fuseren.

• Opnieuw financieren schoolzwemmen;

• Sportfaciliteiten, binnen- en buitenaccomodaties, dienen in de wijken te blijven en zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt te worden.

Ruimtelijke ontwikkeling:

• Bouwen voor het midden en dure segment, het verhogen van de kwaliteit van bestaande woningen in het sociale segment en het ealiseren van betaalbare woningen waar zorg beschikbaar is om zo doorstroming op de woningmarkt te bewerkstelligen;

• Afschaffing Erfpacht ofwel hanteren zelfde voorwaarden, zoals die waren in Zaanstad tot 2007;

• Mogelijkheden onderzoeken om de leges die worden geheven over de kosten voor funderingsherstel structureel kwijt te schelden;

• Geen uitbreiding ten koste van de groene omgeving, stedelijke verdichting is nodig maar kwaliteit boven kwantiteit.

Bereikbaarheid:

• Instellen van een beter parkeerbeleid, in omvang en prijs. De parkeerdruk in sommige gebieden in Zaanstad is aanzienlijk.

• Bij nieuw- bouw minimaal twee parkeerplaatsen per woning moeten worden gerealiseerd;

• Raadplegen burgers via een draagvlakmeting als absoluut criterium, onder andere bij mogelijke invoering van betaald parkeren;

• Afschaffen van de mogelijkheid tot afkopen van de verplichting van projectontwikkelaars om geen parkeervoorzieningen te hoeven creëren;

• Zo spoedig mogelijk realiseren van de spoorse doorsnijding, de doortrekking van de A8/A9 en het openstellen van de busbrug.

Duurzaamheid:

• Kleine financiële bijdrage om collectieve inkoop zonnepanelen te stimuleren;

• Toepassen van blauwe energie in plaats van windturbines;

• Aanleg plug & play zonneparken op braakliggende terreinen;

• Weren van vervuilende voertuigen uit de stad.

Veiligheid:

• De gemeente moet schade altijd verhalen op de dader(s). Daarom moet er in verschillende delen van de gemeente meer toezicht in de buurten komen;

• Structureel meer geld voor en uitbreiding van gebiedsgericht toezicht ter controle op onder andere illegale onderverhuur en wietplantages ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit;

• Politie en Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA’s) kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom zal permanent of tijdelijk (mobiel) cameratoezicht vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsge- voel van de inwoners te vergroten;

• Instellen van BIBOB-onderzoek bij het verlenen van (omgevings)vergunningen aan bedrijven en verenigingen met nietcontroleerbare (maatschappelijke) doelstellingen. Tevens dient er actieve monitoring op activiteiten van bedrijven eninstellingen na vergunningverlening plaats te vinden.

Lokale heffingen:

• Verhoging OZB belasting geen automatisme;

• Afschaffing toeristen -en hondenbelasting;

• Lastenstijgingen van afdelingen of projecten dien zo veel mogelijk binnen de eigen dienst opgevangen te worden;

• Maatregelen ter verlaging woonlasten door niet langer gebruik te maken belastinggeld om gaten in de begroting te dichten. Projecten moeten met realisme en maximale externe subsidies tot stand komen. Zaanstad moet oude leningen aflossen en de samenwerking opzoeken met bedrijven, organisaties en gemeenten om de kosten binnen de perken te houden.

Het volledige partijprogramma:

VERANDERING-DOOR-DAADKRACHT-Partij-en-verkiezingsprogramma-DZ-2018-2022-versie-21-februari-2018

⚪️ Standpunten

De Zaanmevatting algemene beschouwingen 2022-2025

Gepubliceerd

op

DE DZ ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Afgelopen donderdag was het hoogtepunt van het politieke jaar:  de algemene beschouwingen! Dit is een vergadering waarin de plannen van het college voor de komende jaren worden besproken en waar elke partij een plasje overheen mag doen. Omdat deze beschouwingen vlak voor de verkiezingen plaats vonden, waren de beschouwingen (nog) minder op de inhoud, maar stond vooral in het teken van de campagnes.


Voordat er wordt ingegaan op de bijdrage van DZ, hieronder de hoogtepunten van deze avond:

· De algemene beschouwingen zijn voor de fashion liefhebbers ook interessant. Een ieder komt op zijn/haar/onzijdig Paasbest: zo kwamen de leden van de PvdD in een Toppers-jas met allerlei dieren inclusief het PVV-logo (eigen vogels eerst!), er liep een Lokaal Zaans croupier rond en de eerste kersttrui was ook gespot.

· Alle partijen hadden 5 minuten spreektijd waarna er maximaal 10 minuten debat plaats mocht vinden. De meeste partijen gebruikten hun eerste halve minuut door te stellen dat dit de laatste algemene beschouwingen waren voor de komende verkiezingen. De toon kan maar gezet zijn.

· Dhr. Mattens van de PvdD had het veelvuldig over ‘het eerlijke verhaal’ vertellen, om er daarna lustig  feitenvrij op los te fantaseren over de ondergang van de wereld, over modderige schoolpleinen (verboden voor tegels!) en voerbakken vol onkruid op elke hoek van elke straat. 

· Onze Jos Kerkhoven hanteerde in de debatten de Duitse tactiek: proberen te scoren in blessuretijd door zijn hand alleen vlak voor tijd op te steken. Helaas stond hij hierdoor steeds buitenspel.

· De PvdA had het vooral over corona en over niet bezuinigen. Meer uitgeven dan er binnenkomt is inderdaad wel aan de PvdA over te laten. Daarnaast was er volgens de PvdA geen criminaliteitsprobleem in Zaanstad, maar zeggen wel voor een veilige Zaanstreek te gaan. Waarvan akte! 

· De VVD, bekend van lastenverzwaring en meer-meer-meer regels, had het over een mooie glijbaan in de winter, de hondenbelasting en mouwen opstropen en doorwerken. Goed nieuws voor de standhouders die het college onder aanvoering van de VVD zijn of worden weggepest: zij mogen nu kennelijk volop aan de bak! Ook vroeg de VVD aan POV Harrie, bekend van Twitter en pronken met andermans veren, of hij na de verkiezingen met hun wilde knikkeren. Dat vond Harrie een goed idee.

· Marc Wit van het CDA wierp zich op als de nieuwe Messias (letterlijk, het is op beeld terug te zien). Hij heeft namelijk aangegeven alle actieve starters in de komende vier jaar een huis aan te bieden. Jammer dat het CDA nu niet in de coalitie zitten (spoiler: zitten ze wel).

· Er drie zakken drop nodig waren om extra smaak aan de avond te geven.

· Het is volgens diverse linkse partijen kennelijk not-done om te pleiten dat inwoners van Zaanstad dezelfde behandeling op de woningmarkt krijgen als statushouders. Als je aan hun voorkeurspositie wil tornen, behandel je ze volgens enkele partijen als tweederangs burgers, want gelijk = oneerlijk. 

· Denk dacht dat er een coördinator aangesteld moest worden om discriminatie in Zaanstad te bestrijden, maar deze bleek er al te zijn.

· Volgens D66, de partij die vecht tegen desinformatie, geeft Zaanstad niet meer uit aan duurzaamheid dan wettelijk verplicht. Het bleek echter dat enkele weken eerder hun eigen wethouder juist nog precies dat had gedaan. Soms is het ook lastig alles bij te houden.

Benieuwd naar de bijdrage van uw fractievoorzitter Juliëtte Rot, die er weer uitzag om door een ringetje te halen?! Deze kunt u hier vinden https://democratischzaanstad.nl/onze-kritische-bijdrage-tijdens-de-algemene-beschouwingen-over-de-begroting-2022-2025/ 
Met vriendelijke groet, Peter Klos (p.klos@democratischzaanstad.nl)

Verder lezen

⚪️ Standpunten

Onze kritische bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting 2022-2025

Gepubliceerd

op

De afgelopen 19 jaar heeft Democratisch Zaanstad zaken naar voren gebracht, waarvan wij zagen dat die speelden en van belang waren in onze gemeente. Volgend jaar vieren wij ons jubileum! Lees verder….

Verder lezen
Advertentie DZ Home

Trending