Volg ons

Maatschappelijke ontwikkeling

“Duizend zaken in Poelenburg”

Gepubliceerd

op

Vandaag nemen wij kennis van een artikel van het Noord-Hollands Dagblad met de Koptekst ‘Duizend zaken in Poelenburg’

n.a.v. dit artikel hebben wij vragen gesteld aan het college:

Geacht college,
Democratisch Zaanstad waardeert de voortvarendheid waarmee uw college ondermijnende criminaliteit in Zaanstad bestrijdt. Daarvoor onze welgemeende complimenten. Vandaag namen wij kennis van een artikel van het Noord-Hollands Dagblad met de koptekst ’Duizend zaken in Poelenburg’. Naar aanleiding van voornoemd krantenartikel heeft Democratisch Zaanstad in het kader van artikel 50 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zaanstad navolgende vragen.

1. Heeft uw college kennisgenomen van de informatie in bijgaand artikel?
2. Wanneer was uw college deze informatie bekend?
3. Is uw college met ons van mening dat het succes van het ‘Actieplan Poelenburg en Peldersveld’ mede valt of staat met het vertrouwen dat inwoners van beide wijken stellen in de beloften die in het beleidsplein gedaan zijn? Zo nee,
waarom niet?
4. Is uw college met ons van mening dat het succes van het ‘Actieplan Poelenburg en Peldersveld’ mede valt of staat met de mate waarin aan actieve informatievoorziening gedaan wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, trekt u zich de kritiek die in het artikel geuit wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete verbeteringen gaat u daaromtrent doorvoeren? Zo nee, waarom niet?

In voornoemd krantenartikel wordt gesteld dat uw college al zes weken niet reageert op vragen omtrent het aantal geregistreerde
bedrijven in Poelenburg in verhouding met het aantal inwoners.
5. Is deze weergave van de gang van zaken correct? Zo nee, waarom niet?
6. Om welke reden doet u college er over dit onderwerp al zes weken het zwijgen toe?
7. Bent u met ons van mening, indien daadwerkelijk sprake is van een goede reden om langdurig geen uitspraken te doen over dit onderwerp, dat het beter is om ‘redenen waarom’ aan te geven en een uiterste termijn waarbinnen belanghebbenden informatie van de gemeente zullen ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij steunen dit initiatief, tekent u ook ?

Voor een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas.

Gepubliceerd

op

https://onverdeeldopen.nl/

Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en wat de invloed van de politiek is op haar leven.

Gepubliceerd

op

In deze aflevering van Zaan'22 geeft Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad haar visie op de democratie en de invloed van de politiek op haar leven.
Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

DZ op de bres voor respectvol ruimen graven

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl:

Democratisch Zaanstad meent dat er wel wat respectvoller mag worden omgegaan met menselijke resten in te ruimen graven en vindt dat de gemeente daar regels voor moet opstellen zolang de Rijksoverheid het laat afweten. Een artikel in De Telegraaf met de kop Strijd tegen macabere misstanden grafruiming: ‘De ruggenwervels staken uit de grond’ gaf de aanzet.

Twee mannen van de stichting Alert & Zorgzaam zetten in het stuk uiteen waarom zij al decennialang strijden voor wet- en regelgeving over grafruiming. Uit de antwoorden op  technische vragen begreep DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot dat ook in Zaanstad risico’s op de loer liggen: in het geval van algemene graven worden er meerdere tegelijk geruimd door een gespecialiseerde aannemer, die daarvoor zijn eigen materieel gebruikt. Particuliere graven worden met de hand geruimd bij het delven van een nieuw graf.

Omdat Zaanstad streeft naar een duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt de fysieke belasting voor medewerkers daar waar mogelijk beperkt door hulpmiddelen in te zetten. En daar gaat het volgens Alert & Zorgzaam vaak mis: ‘Grote graaf- en trommelzeefmachines worden gebruikt om de stoffelijke overschotten van de mee opgegraven grond te scheiden. Niet verteerde lijken worden daarbij ook schandelijk mee gecentrifugeerd. Daarna worden de restanten veelal gewoon gedumpt in een vieze put, ook wel de knekelput genoemd.’

NL onwaardig

Eén van de bestuursleden van de stichting kreeg de stoffelijke resten in zo’n knekelput zelf onder ogen en zag ‘schedels van volwassen mensen en kinderen, stenen, schoeisel, overgebleven kleding, nylons, beslag en houtdelen van lijkkisten’. ‘Nederland onwaardig,’ vindt Alert & Zorgzaam en DZ is het daarmee eens. Piëteit en een respectvolle manier van werken op begraafplaatsen is op deze wijze niet gewaarborgd,’ schrijft Rot in een agenda-initiatief voor de gemeenteraad.

Grafrust

Sinds 1869 bestaat er een wettelijke grafrusttermijn van tien jaar en met steeds meer inwoners heeft ons land ook steeds mer graven nodig, want het percentage cremeren versus begraven blijft redelijk stabiel op circa 65 tegen 35. Jaarlijks overlijden circa 165.000 mensen en zijn er dus minimaal circa 60.000 begraafplekken nodig – en in de komende tien jaar minstens 600.000. Door grafruimingen kan een deel van die benodigde ruimte worden gecreëerd, en DZ vindt het tijd worden om die te reguleren.

Uitwassen tegengaan

‘Tot nu toe is de centrale overheid daar niet in geslaagd. Dat heeft ertoe geleid dat er overal in het land uitwassen en vele incidenten plaatsvinden. De branche is niet in staat – ondanks opdrachten daartoe van het ministerie – om dit tegen te gaan,’ stelt ze in de rondvraag. Dan maar op lokaal niveau, te beginnen in Zaanstad. DZ wil weten hoe het college en de collega’s in de raad dit zien.

Voorstellen

Zo stelt DZ dat menselijke stoffelijke overblijfselen individueel geëmballeerd (‘ingepakt’) dienen te worden en daarna respectvol in het verzamelgraf bijgeplaatst moeten worden. Periodiek toezicht en sancties bij misdragingen zouden ook deel van de protocollen moeten uitmaken. De fracties met ook een landelijke vertegenwoordiging worden opgeroepen daar eens te informeren waarom deze kwestie in het Haagse nog niet is opgepakt.

Verder lezen

Trending