Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer
Verkiezingsprogramma 2022-2025 Verkiezingsprogramma 2022-2025

GR2022

Verkiezingsprogramma 2022-2025

Wij laten ons niet leiden door de landelijke politiek. Democratisch Zaanstad is een lokale, Zaanse politieke partij. DZ is een partij die het Zaanse belang vooropstelt, maar wel met oog voor de regionale effecten van onze beleidskeuzes. Zo dienen wij de belangen van de inwoners van onze gemeente op de meest effectieve manier.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad is een lokale, Zaanse politieke partij. DZ is een partij die in haar DZ verkiezingsprogramma 2022-2025 het Zaanse belang vooropstelt, maar wel met oog voor de regionale effecten van onze beleidskeuzes. Zo dienen wij de belangen van de inwoners van onze gemeente op de meest effectieve manier.

Inleiding

Ooit was onze slogan ‘Durf te veranderen’. De afgelopen acht jaar hebben we dat motto in de praktijk gebracht door vele initiatieven en acties die wij hebben ondernomen. Immers: geen woorden maar daden! Om die reden is onze slogan tegenwoordig: ‘Verandering door daadkracht’.

Politiek staat bekend om een hoop gepraat en weinig resultaat. Bij ons in dat andersom. Wij werken net zo lief op de achtergrond voor uw zaak, uw belang staat namelijk voorop en niet of wij daar wel of niet mee ‘scoren’ in de openbaarheid. Elke zaak klein of groot, complex of relatief eenvoudig gaan wij met evenveel en toewijding en energie aan, hoeveel tijd het ook kost om tot een oplossing te komen.

Democratisch Zaanstad ziet politiek als een middel om uw belangen te vertegenwoordigen. Politiek moet volgens ons gericht zijn op feiten, logica en ook navolgbaarheid daar waar het gaat om beslissingen die genomen zijn of moeten worden genomen. Voldoen voorstellen daar niet aan, dan gaan wij daar niet in mee. Wij kijken niet naar de herkomst van een voorstel, maar beoordelen deze op inhoud en toegevoegde waarde voor onze inwoners en gemeente.
Verandering door daadkracht!

 ‘Verandering door daadkracht’. 

Wat verstaan we daaronder?

Wij laten ons niet leiden door de landelijke politiek. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is een lokale, Zaanse politieke partij. Een partij die het Zaanse belang vooropstelt, maar wel met oog voor de regionale effecten van onze beleidskeuzes. Zo dienen wij de belangen van de inwoners van onze gemeente op de meest effectieve manier. 

Besturen van een gemeente is een zaak van en voor alle inwoners. DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening, dat door het gemeentebestuur een beleid gevoerd moet worden, mede afgestemd op inzichten en wensen van de inwoners, los van landelijke partijpolitiek. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen, landelijke vraagstukken vragen een landelijke aanpak. 

De landelijke politiek dient zich (grondwettelijk) op afstand te bewegen van de gemeentepolitiek. Hoe anders is de realiteit. De landelijke politieke leiders klimmen op zeepkisten in het centrum van Zaanstad, of komen onze senioren bevragen over hun leefsituatie. Anderen roepen in de media dat de ‘verkiezingen begonnen zijn’. Welke verkiezingen? Juist, de gemeenteraadsverkiezingen, die helemaal niets te maken hebben met de Haagse politiek.

Veranderingen in de samenleving vereisen aanpassing van politiek en bestuur

Vanaf halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw begint de samenleving te individualiseren. Werd tot die tijd in Nederland je identiteit bepaald door de zuil waartoe je behoorde (de katholieke, de protestantse, de socialistische of de liberale), krijgen vanaf de jaren zestig, mensen meer vrijheid om te kiezen bij wie ze willen horen of om juist helemaal nergens bij te horen; ze bepalen zelf wie ze willen zijn. 

Gezag was voor ambtsdragers nog geen halve eeuw geleden iets vanzelfsprekends, maar tegenwoordig is gezag niet automatisch verbonden met een ambt of functie en moet het worden verworven. Dit besef lijkt nog niet bij alle bestuurders doorgedrongen te zijn. Een politicus moet kunnen rekenen op de steun en het vertrouwen van zijn of haar kiezers doordat hij/zij daadwerkelijk handelt als vertegenwoordiger van degenen die hem/haar gekozen hebben: als volksvertegenwoordiger. 

Niet de eigen agenda of de partijpolitieke agenda moet het handelen bepalen. Een vergelijking met het bedrijfsleven leert dat het niet-tijdig aanpassen aan veranderenden marktomstandigheden of niet luisteren naar de ‘klant’ onherroepelijk zal leiden tot de ondergang van de onderneming. Zo hoort het ook in de politiek te gaan. De politiek is er voor de inwoner en niet andersom. Doordat aan dit besef in de plaatselijke politiek te weinig inhoud is gegeven hebben inwoners zich afgekeerd van de politiek en het bestuur. Dat moet anders en kan ook anders is onze overtuiging. 

DEMOCRATISCH ZAANSTAD is van mening dat de oplossing ligt in persoonlijke democratie. DEMOCRATISCH ZAANSTAD biedt een luisterend oor aan álle Zaanse inwoners en niet alleen in verkiezingstijd. In direct contact met de inwoners behartigen wij op een zakelijke en menselijke wijze uw belangen; dat is ons drijfveer. Wij besteden zorg aan de problemen die zich voordoen door in gesprek te gaan en vertalen de vragen en zorgen die leven naar behandeling in de gemeenteraad en/of het ambtelijke apparaat, om zo daadwerkelijk resultaat te bereiken.

Experimenteren met directe vormen van democratie
Het is DEMOCRATISCH ZAANSTAD al vele jaren een doorn in het oog dat de gemeente Zaanstad geen gebruik maakt van de kennis die aanwezig is bij onze inwoners en ondernemers. De angst van bestuurders voor deze ‘inmening’ maakt dat mensen zich daadwerkelijk afkeren van politiek en bestuur. Inwoners om hun mening vragen is goed zolang inwoners de gewenste antwoorden geven. Zo is participatie er in Zaanstad op gericht om ‘belanghebbenden plannen van projectontwikkelaars, te laten accepteren’.

Wij hebben bewust gekozen voor het woord democratie in onze naam. Dat betekent dat u mee praat, mee denkt en mee handelt. U heeft het voor het zeggen. Niet één keer in de vier jaar, maar vier jaar lang. Bij DEMOCRATISCH ZAANSTAD staat democratie niet alleen voor het recht van de meerderheid, maar ook voor het recht en de bescherming van de minderheid. 

Kernwaarden

Belofte maakt schuld is een oud Nederlands gezegde en een kernwaarde van en voor DEMOCRATISCH ZAANSTAD: afspraak is afspraak. Tevens staan wij bekend om ons grote rechtvaardigheidsgevoel, onze dossierkennis en ons doorzettingsvermogen. Voorstellen beoordelen wij niet op herkomst maar op kwaliteit en de effecten op onze gemeente en haar inwoners. 

Visie

DEMOCRATISCH ZAANSTAD heeft ook visies voor Zaanstad. De ontwikkeling van Zaanstad als waterstad komt op gang door onze beleidsnota waardoor via aanlegsteigers en een waterkaart gebieden voor waterrecreatie worden ontwikkeld. Een fietsnota waarin alternatieven en oplossingen worden aangereikt voor onveilige verkeerssituaties, een energienota waarin alternatieve energiebronnen centraal staan en een leegstandnota met alternatieven en oplossingen voor leegstaande panden krijgen de komende periode een vervolg. 

Missie

Juliétte Esmée Rot (Fractievoorzitster)

Dit jaar staat u als inwoner van Zaanstad weer voor de keuze: heeft u vertrouwen in oude of in nieuwe antwoorden? Wij zijn van mening dat een overheid betrouwbaar, integer, open en transparant dient te zijn. Wilt u nog vier jaar dezelfde politieke partijen aan het roer in Zaanstad? Partijen die de Zaanse bestuurscultuur van willekeur, misbruik van macht en niet of het onjuist informeren van de gemeenteraad en rechters, omarmen, met enorme schade voor u als burger van deze gemeente tot gevolg. Vertrouwen weg, torenhoge kosten aan juridische procedures en grootschalige verkwisting van gemeenschapsgeld. Óf geeft u ons kritische en constructieve geluid opnieuw een kans? 

Het gaat om Zaanstad, om politieke beslissingen die nooit genomen mogen worden door dictaten vanuit Den Haag, ook niet via ‘lokale’ afdelingen van landelijke partijen. Als u klaar bent voor verandering, voeg dan de daad bij het woord en stem 16 maart 2022 op DEMOCRATISCH ZAANSTAD, lijst 6. 

Wonen

 • Een stad met voldoende voorzieningen, groen, bedrijvigheid en wegen. 20.000 nieuwe woningen bouwen alleen is niet het doel op zich
 • Bouwen moet slim gebeuren aan de hand van de wensen van de markt en de wijk.
 • Voldoende groen in de wijken wat goed onderhouden is. Geen achterstanden meer!
 • Bouwen voor het midden en dure segment;
 • Verhogen van de kwaliteit van bestaande woningen in het sociale segment;
 • Realiseren van betaalbare woningen waar zorg beschikbaar is om zo doorstroming op de woningmarkt te bewerkstelligen;
 • Het indienen van een aanvraag bij de minister om in de Vijfhoek in Zaandam ook selectieve woningtoewijzing te mogen toepassen;
 • Actualiseren van en uitvoering geven aan de nota ‘Water als bouwgrond’;
 • Onderzoek naar afschaffen leges die geheven worden over funderingsherstel.
 • Afschaffen van de mogelijkheid tot afkoop parkeernorm door projectontwikkelaars.
 • Meer inzet voor de monumentencommissie. Wij koesteren het erfgoed. 
 • Voorkom juridische strijd met eigen inwoners. Eigen participatieprotocol bij woningbouw hanteren, niet aan ontwikkelaars overlaten. Er moet veel beter naar inwoners geluisterd worden. 
 • Nieuwbouwplannen moeten worden afgestemd met waar de behoefte zit. Niet vasthouden aan vast percentage sociale huurwoningen.
 • Zorg voor meer mogelijkheden voor wonen voor Zaankanters.
 • Zaanstad is een woon-werk gemeente. Dat willen we graag zo houden. Wij willen geen slaapstad zijn. Bedrijvigheid en voorzieningen zijn ook heel belangrijk. Daarom moeten we goed onderzoeken hoeveel woningen we kunnen toevoegen. Niet een uit de lucht gegrepen getal van 20.000 najagen.
 • DZ is voor het afschaffen en afkopen (tegen redelijke prijs) van erfpacht
 • Wij staan voor een schone en veilige openbare ruimte. Het onderhoud moet beter! 
 • Inlopen achterstanden en onderhoudsniveau terug naar B.
 • Verleg focus bij verduurzaming naar isolatie van woningen.
 • Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden voor nascheiding ipv bronscheiding voor afval. Vooral in krappe wijken zo min mogelijk afvalbakken in de tuinen.
 • Rol welstandcommissie moet minder arbitrair en alleen gericht zijn op advies. De monumentencommissie vinden wij van grote waarde voor het behoud van oorspronkelijk Zaanse monumenten

Veiligheid en Handhaving

 • Dat de verschillende onderdelen van de gemeente optreden als een en hetzelfde bestrijdingsapparaat tegen de criminaliteit, gericht op het verzieken van het ondernemingsklimaat door de crimineel en zijn organisatie;
 • Ondermijnende criminaliteit is ent probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt;
 • Het houden van patsercontroles;
 • Het inrichten van een (anoniem) meldpunt  ondermijning;
 • Het ophalen van signalen binnen en buiten de organisatie;
 • Preventiegesprekken voeren met bewoners om hen te wijzen op de risico’s van ondermijnende criminaliteit;
 • Communiceren met heldere, herkenbare voorbeelden, als instrument voor meer be wustwording over ondermijning bij alle doelgroepen;
 • Samenwerking tussen politie en private veiligheidsdiensten o.a. op het gebied van (mobiel) cameratoezicht in de openbare ruimte;
 • Uitbreiden mogelijkheden preventief fouilleren;
 • Uitbreiding van het actief gebiedsgericht toezicht, in navolging van de Rozengracht in Zaandam, in andere delen van Zaanstad toe te passen die met eenzelfde problematiek kampen;
 • Oprichten van een netwerk van actieve inwoners (na opleiding) die verdachte situaties waarnemen en deze anoniem bij de gemeente kunnen melden en vervolgens actief betrokken worden bij de afhandeling van hun melding;
 • Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken in de uitvoering van hun taken. Dit is essentieel aangezien de verwachting is dat het politietekort in Nederland de komende jaren nog voort zal duren;
 • Groot onderzoek naar lekkage afvalberg Nauerna.
 • Verplichting grondig onderzoek of er daadwerkelijk sprake is van overtreding van artikel 13b Opiumwet, via Gemeentewet of APV;
 • Het uitvoeren van BIBOB-onderzoeken naar verdachte bedrijven en activiteiten.
 • Stevig totaalplan voor aanpak van (criminaliteit)overlast jongeren in Saendelft.

Milieu en Duurzaamheid

 • Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen;
 • Stimuleren vestiging bedrijven duurzaamheidsbevorderende producten en diensten leveren, binnen de gemeentegrenzen;
 • Het principe ‘de vervuiler betaalt’;
 • Mogelijkheden onderzoeken om te participeren in projecten voor het winnen van blauwe energie, in plaats van participeren in projecten van bijvoorbeeld HVC met betrekking tot windenergie;
 • Geen extra windturbines in Zaanstad;
 • Sluiten biomassacentrale en geen nieuwe openen.
 • Aanpakken van de aanloopstraten van het  Inverdan-gebied (o.a. Westzijde en Peper straat);
 • Uitvoering van de overige delen van het Masterplan die eerder zijn geschrapt, geen half werk!;
 • Het inlopen van de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte door begrotings-overschotten niet langer uit te geven maar te besteden aan dit doel en aan het aflossen van leningen (zie ook onderdeel Betaalbaar & Dienstbaar – Financiën).

Betaalbaar & Dienstbaar

 • Burger en bestuur:
 • Burgerinitiatieven serieus nemen en uitvoeren waar mogelijk.
 • Dorps -en wijkraden moeten terugkomen;
 • Intrekken van mandaat-verlenende bevoegdheden aan het college;
 • Vaststellen wat en op welke wijze valt onder de actieve informatieplicht van het col lege, voortvloeiende uit de bepalingen in de Gemeentewet;
 • Zienswijzen en ingekomen brieven van burgers door de gemeenteraad behandelen;
 • De externe hoor -en adviescommissie dient ook echt extern te zijn. Daarom dient hun salariëring door de gemeenteraad verstrekt  te worden en niet door het college. Tevens      dienen zij twee keer per bestuursperiode van personen te wisselen, een en ander onder goedkeuring van de gemeenteraad;
 • Het versterken van de controlerende taak  van de gemeenteraad door bijscholing;
 • Het versterken van de controlerende taak van de gemeenteraad door vermindering van het aantal verbonden partijen.
 • Voorwaarde voor een sociale uitkering is het leveren van een inspanning om de Nederlandse taal machtig te worden;
 • Stoppen met gemeentelijke steun aan bewoners, organisatie, en activiteiten die de integratie niet bevorderen;
 • Een vreedzame samenleving waarbij er respect is voor andermans opvattingen, eigendommen, etnische afkomst, geaardheid, geloof, maatschappelijke positie, keuzes en gevoelens;
 • Beperking van het aantal moskeeën, omdat ervoor gewaakt dient te worden dat bevolkings- groepen op zichzelf gericht raken en zich zodoende isoleren;
 • Het recht van de inwoner op een neutrale overheid, ambtenaren dienen zich te onthouden van religieuze uitingen;
 • Financiën:
 • Het verantwoord vergroten van eigen vermogen;
 • Geen automatische verhoging van de gemeentelijke lasten voor inwoners, bedrijven en sportverenigingen.
 • Het toevoegen van overschotten aan de Algemene Reserve (AR) in plaats van deze meteen weer uit te geven;
 • Het afbouwen van de leningenportefeuille door het vergroten van het verdienvermogen van Zaanstad. Dit door middel van meer inzet op het aantrekken van bedrijven; (zie verder onder Economie en MKB)
 • Investeren in de eigen organisatie om het personeelsverloop terug te dringen, dit door middel van scholing en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie;
 • De afbouw van de post ‘inhuur derden’, onze burgers hebben veel expertise, waarvan geen gebruik wordt gemaakt, als zij zich aanbieden.
 • Diversen:
 • Lagere toeristenbelasting;
 • Afschaffing hondenbelasting;
 • Terugdringen woonlasten door bestendig beleid in plaats van prestigeprojecten;
 • Het maximeren van de leningenportefeuille;
 • Langlopende leningen aflossen;
 • Beperken van her-financieren van leningen;
 • Terugdringen ‘financieringsbehoefte’.

Ondernemen en Werk

 • Actiever sturen op specifieke mogelijkheden van werkzoekenden naar banen in productiebedrijven;
 • Werkeloos en niet deelnemen aan re-integratie of werkparticipatie initiatieven zal leiden tot (in)korten uitkering. Re-integratie moet beter gestimuleerd worden.
 • Het motiveren van werkzoekenden met een uitkering tot het uitvoeren van werkzaamheden, bijvoorbeeld in de zorg-omgeving, het schoonhouden van openbare ruimtes, het opruimen van straatvuil, het bewaken van bepaalde ruimtes via buurt- controles en vrijwilligers werk;
 • Het stimuleren van de vestiging van innovatieve -en creatieve onderwijsinstellingen en in het kielzog soortgelijke bedrijven, om de weerbaarheid van onze gemeente te vergroten;
 • Het instellen van 1-loket, waardoor een ondernemer voortaan één aanspreekpunt heeft, één ambtenaar aan het loket die alle zaken regelt binnen het gemeentehuis: of dit nu gaat om vergunningen, hulpvragen of acquisitie;
 • Een rode loper voor ondernemers door middel van versterking van acquisitie, vooral in de logistiek (zie ook vestigingsklimaat);
 • Ruimte voor horeca op de gedempte gracht.
 • Het nakomen van afspraken, het tijdig be antwoorden van brieven en betalen van proceskosten, problemen zo snel en goed mogelijk oplossen;
 • Het toegankelijk en dienstbaar opstellen van gemeentebestuur en ambtelijk apparaat tegenover plaatsgenoten;
 • Het oprichten van een afdeling acquisitie die uitsluitend belast is met de taken die vallen onder het overtuigen van bedrijven van de aantrekkelijkheid van Zaanstad en het daadwerkelijk realiseren van de vestiging van deze bedrijven;
 • Nazorg, Zaanstad bevraagt vertrekkende bedrijven voortaan over hun reden om de gemeente achter zich te laten en werkt aan verbetering van de kritiekpunten;
 • Transparante communicatie van de gemeente van de criteria (b.v. juridisch) bij invoering ‘voortoets’ in het kader van de omgevingswet;
 • Heldere communicatie en voorkoming en compensatie van schade voor inwoners door initiatiefnemer
 • Actief zoeken naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen;
 • Instellen van een roulatiesysteem waardoor alle lokale ondernemers de kans krijgen om diensten te leveren aan de gemeente Zaanstad. Zie motie ‘lokale ondernemers, lokaal aanbesteden.

Jeugd, Zorg en Onderwijs

 • Het inrichten van een jongerenadviesteam;
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs/bedrijfs leven;
 • Investeren in jongerenwerkers en straathoekwerkers
 • Het gebruiken van sport als ‘medicijn’, ter voorkoming van overlast en jeugddelinquentie, door te starten met een pilot zoals  Turn-Over;
 • Preventieve zorg om zelfredzaamheid te   bevorderen;
 • Ontzorgen van mantelzorgers door middel  van betere ondersteuning in hun werk, door middel van vroegtijdig signaleren van mogelijke overbelasting;
 • Uitbreiding van het AED-netwerk over de hele Zaanstreek;
 • Bekostigen van de buitenkast van de AED door de gemeente, voor ondernemers die hun AED ter beschikking stellen;
 • Afspraken met het voortgezet onderwijs om ervoor te zorgen dat leerlingen elk jaar een reanimatiecursus volgen;
 • Realisatie van een coffeeshop in Zaanstad- Noord; 
 • Meer aandacht voor preventie -en behandeling drugsverslaving
 • Iedereen moet in zijn eigen dorp/wijk naar zijn eigen huisarts kunnen gaan
 • Alle kinderen moeten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarvoor is het noodzakelijk om de kosten van de jeugdzorg onder controle te krijgen. Er moet geld bij van het rijk. Lukt dat niet, dan mag het beheer van DZ terug naar de provincie. De enorme hoeveelheid aanbieders werkt niet. Er wordt ‘geshopt’ met makkelijke zorg en er is veel fraude. Daarnaast neemt de instroom alleen maar toe
 • Ouderen moeten beter gefaciliteerd worden. Levensloopbestendige woningen, meer voorzieningen in winkelcentra, zodat ouderen niet voor een paspoort naar Zaandam hoeven komen.
 • Lokale voorzieningen voor senioren, bijvoorbeeld rondrijdend gemeenteloket voor afhalen paspoort.
 • Wij zijn voor het ontwikkelen van de zogenaamde ‘knarrenhofjes’. 
 • Gemeenten staan dicht bij de inwoners en ondernemers en zouden wat DZ betreft een grotere rol in de toekomst moeten krijgen als het gaat om herstel van vertrouwen, zorgen voor voldoende geld naar zorg en ondersteuning voor inwoners en ondernemers ten aanzien van de Corona crises.
 • Een ambachtsschool nieuwe stijl binnen de gemeentelijkgrenzen realiseren: het zogenaamde Vakcollege, een arbeidsmarktgerichte opleiding in het VMBO, waarbij veel wordt samengewerkt met het MBO en werkgevers;
 • Voortgang realisatie nieuwbouw scholen in overleg met omwonenden ter voorkoming van juridische geschillen;

Sport & cultuur

 • Sport
 • Sport terug op de schoolagenda’s;
 • Herinvoering van schoolzwemmen;
 • Versterking van het TOP-sport-klimaat in Zaanstad door middel van accommodaties die bijvoorbeeld aan de NOC-NSF norm voldoen;
 • Voldoende ruimte om in de buitenruimte te kunnen sporten. Vooral het laatste jaar heeft buitensporten (om de verkeerde) reden een enorme vlucht genomen. Naast voldoende, veilige en goed onderhouden wandel-, hardloop- en fietspaden, zien wij het sporten als een rijke aanvulling. Hierbij denken wij aan buiten fitnessen, zwemmen (zowel in het open water als eventueel in het buitenbad van de Crommenije), ondersteuning van (digitale) stads en streekwandelingen maar ook investeren in de benodigde openbare voorzieningen (openbare toiletten, bankjes etc.);
 • Wij ondersteunen de petitie om de Crommenije langer open te stellen en willen hiervoor een haalbaarheidsonderzoek;
 • Verenigingen dienen te beschikken over goede voorzieningen tegen een maatschappelijk tarief.  De totale OZB lasten die de gemeente aan verenigingen in rekening brengt is. Deze lasten moeten in verhouding staan tot de kwaliteit en het nut van de voorziening. Daarnaast moeten de voorzieningen in lijn zijn met de reële ambities van de vereniging;
 • Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en dat is in Zaanstad goed geregeld. We moeten er wel voor waken dat sport niet wordt gebruikt als nivelleringsinstrument;
 • De voorzieningen rondom sportvoorzieningen dienen in orde te zijn, zoals voldoende parkeergelegenheid en veilige looproutes. Bijvoorbeeld bij SVA te Assendelft met zijn enorm gegroeide jeugdafdeling, beschikt over onvoldoende parkeervoorzieningen en een zeer matige ontsluiting;
 • De Zaanstreek kent een rijke zwemhistorie. Wij zijn blij met de ontwikkelingen van de nieuwe Slag en zullen deze steunen;
 • Voor de komende bestuursperiode dient er een plan te komen voor het renoveren of nieuw bouwen van zwembad Zaangolf, een accommodatie van inmiddels meer dan 20 jaar oud. Hiermee dienen de ambities van zwemvereniging AZVD te worden meegenomen. De gebiedsontwikkeling t.a.v. het plan Guisweg biedt hier wellicht mogelijkheden toe;
 • Terwijl het aantal verdrinkingen en reddende handelingen van de reddingsbrigade toeneemt wordt in slechts 26% van de gemeenten schoolzwemmen aangeboden. Dit terwijl schoolzwemmen tot 1985 wettelijk verplicht was.
  In ons waterrijke gebied en onze rijke zwemhistorie is het ondenkbaar dat wij onze jeugd wel laten touwklimmen, maar niet zichzelf (blijvend) leren redden in het (open) water. Daarom is Democratisch Zaanstad voorstander van het herfinancieren van het schoolzwemmen, gericht op modern zwemonderwijs (het Swim2play concept);
 • Wij zijn voorstander van vrijwillige samenwerking tussen verenigingen, al dan niet door fusies, dan wel door clustering. Wij zijn tegen dwang;
 • Alle scholen zouden een vakdocent moeten hebben en wij zijn voorstander van 3 lesuren sport per week. Schoolpleinen dienen veilig te zijn, inclusief voorkomen van overlast door hangjongeren. Alcohol en drugsgebruik rondom schoolpleinen en sportvoorzieningen dient tegen te worden gegaan. Handhaving bij en onderhoud van sport- en speelpleinen dienen prioriteit te hebben;
 • Wij zijn tegen afzonderlijke verenigingen voor bepaalde doelgroepen omdat sport juist maatschappelijke integratie bevordert. Gescheiden sporten op basis van geslacht is uit den boze;
 • Sport is voor onze ouderen van enorm belang. De sportdeelname neemt naarmate men ouder wordt af, terwijl de sociale en medische impact van sporten op deze leeftijd een grote impact heeft. Sportstimulering is vooral gericht op de jeugd, DZ wil hiernaast ook inzetten op het stimuleren van sport voor onze oudere inwoners;
 • Wellicht ten overvloede, maar sport dient voor elke inwoner toegankelijk te zijn, ongeacht hoe of wat. Hier spelen veel verenigingen al enorm op in. De gemeente kan de verenigingen helpen hun accommodaties en organisaties zo in te richten dat onnodige drempels, letterlijk en figuurlijk, kunnen worden weggehaald;
 • Sportscholen moet in corona tijd, maar ook daarna, ruimte worden geboden om buiten sporten mogelijk te maken.
 • Het professioneel exploiteren van recreatiegebieden waarin Zaanstad deelneemt;
 • Democratisch Zaanstad wil de hengelsporters steunen. Liefhebbers gaan zorgvuldig met vissen en natuur om. Daarbij is educatie op scholen ook heel belangrijk;
 • Van sportstimulering jeugd tot sportstimulering voor alle inwoners en leeftijden als de motivatie voor gezondheid.
 • Cultuur
 • Uitvoering geven aan de DZ nota ‘Ontdek Zaanstad als waterstad’;
 • Uitvoering geven aan de uitkomsten van de vier cultuurdebatten onder leiding van oud-wethouder Munnikendam;
 • Culturele spreiding en publieksbereik over heel Zaanstad;
 • Implementeren van culturele buurthuis podia in nieuwbouwwijken;
 • Bescherming van monumentale kunstwerken uit te slopen gebouwen;
 • Bescherming van naoorlogse architectuur en eigentijds erfgoed;
 • Het initiëren van een stadsgalerie;
 • Het vaststellen van een definitieve locatie voor een poppodium;
 • Het instellen van 1 cultuurloket voor alle vragen en ideeën;
 • Uitbreiding van de culturele basisinfrastructuur in dorpen -en wijken;
 • Geef een ruim aanbod aan architecten de kans om gevarieerder te ontwerpen en te bouwen
 • Met de opbrengst, afkomstig van de verkoop van de BKR-werken) investeren in de aankoop van kunst in de openbare ruimte;
 • Haal straattheaters zoals De Karavaan naar Zaanstad en laat de bewoners/kinderen participeren in hun performances;
 • Het jaarlijks organiseren van een kinderboekenmarkt en voorleessessies. 

Mobiliteit

 • Onderzoek naar afschaffen leges die geheven worden over funderingsherstel;
 • Eerst een verkeersplan, dan pas bouwen. Eerst wegen, dan stenen!
 • Opheffen van de afsluiting van de Beatrixbrug voor autoverkeer;
 • Afschaffen van de mogelijkheid tot afkoop parkeernorm door projectontwikkelaars;
 • Hanteren van het draagvlakcriterium o.a. bij mogelijke invoering betaald parkeren;
 • Herzien van het beleid ten aanzien van (betaald) parkeren.
 • Busbrug open, inclusief:
  • a) aanpassing van de rondweg naar oa 30 km. 
  • b) Onderzoek naar de kosten voor de aanleg van de Westerkoogweg.   
  • c) Onderzoek naar de kosten voor de aanleg van de 3de ontsluiting Westerwatering.
 • A8-A9 aanleggen! Maar is gezien de kosten onzeker en duurt minstens 8/10 jaar. In de tussentijd werken aan verkeersoplossingen en nadenken over alternatieven. Aanpakken drukte.
 • Mobiliteitsplan Noord: Moet sluipverkeer in en rond centrum Krommenie oplossen. Tevens extra aansluiting vanuit de Marslaan op de N203. Geen bouwverkeer dwars door Krommenie.
 • Houd je aan de parkeernorm. De auto is welkom in Zaanstad!
 • Mobiliteit moet volwaardig onderdeel worden van ontwikkeling van bouwplannen. Eerst wegen dan bouwen. 
 • Verminder de spoorse doorsnijdingen. Dat kan met een verdiept spoor. Wij zetten in op de financiele haalbaarheid daarvan en een second opinion project Guisweg voor alsnog verdiept spoor, ipv autotunnel.
 • Maak werk van de fietsnota van DZ: beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.
 • Zaanbrug: Er is veel verkeersdruk te verwachten door de noodbrug die moet worden aangelegd voor de vervanging van de Zaanbrug. Verkeer zou gestimuleerd moeten worden de Clausbrug te gebruiken om Wormerveer te ontlasten.
 • Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft! Ontlast de enorme verkeersdrukte. DZ zet zich ervoor in dat dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Kandidatenlijst

Klik op de afbeelding Kandidatenlijst en maak kennis met de 30 gezichten uit de hele Zaanstreek, op wie u een stem kunt uitbrengen op 16 maart!

Gemeenteraadsverkiezingen

DZ

#FORMATIEINSPIRATIE

Inwoners en ondernemers, laat weten welke vragen/zorgen/tips en ideeën u heeft als u denkt aan een nieuw college.

Gepubliceerd

op

#formatieinspiratie

Democratisch Zaanstad wil graag de formatie inspireren en introduceert de tag #formatieinspiratie We horen graag van iedereen wat we mee moeten nemen in de gesprekken tijdens de vorming(formatie) van een nieuw college. We hopen dat deze flyer met oproep breed verspreid kan worden! Hoort zegt het voort!

De flyer downloaden: Kies groot weergeven en vervolgens downloaden

Verder lezen

GR2022

Duidingsdebat GR2022

Dankzij uw stem is DZ één van de winnaars, we groeien 1 zetel. Vol enthousiasme gaan we aan de slag.

Gepubliceerd

op

Duidingsdebat Zaanstad

Dinsdagavond vond het duidingsdebat plaats over de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij geven de politieke partijen aan welke paden tot een nieuw te vormen bestuur bewandeld kunnen worden, oftewel de formatie.

Dankzij uw stem is Democratisch Zaanstad één van de winnaars, we groeien 1 zetel. Vol enthousiasme gaan we aan de slag.

Juliette Rot bracht #formatieinspiratie met meteen mooie concrete voorstellen, immers: verandering door daadkracht.

 • Participatie moet veel beter: Betrek inwoners en ondernemers bij het vormen van een nieuw bestuur. Richt daarbij de dorps- en wijkraden opnieuw in met bijbehorend budget.
 • Leg ambities met de hele raad vast om de bestuurscultuur te veranderen.
 • Zoek nieuwe vormen van besturen, om uit de vaak krampachtige coalitie-oppositie te komen. Denk hierbij aan een raadsbreed akkoord.
 • De onderhandelingen mogen een openbaar proces zijn, voor iedereen te volgen.

  (zie ook video hierboven)

Democratisch Zaanstad is klaar om te besturen!

Verder lezen

GR2022

Mensen met een verhaal

Bekijk en hoor het van inwoners zelf.

Gepubliceerd

op

In mensen met een verhaal vertellen inwoners van Zaanstad hun ervaringen met Democratisch Zaanstad voor de camera. U hoort het van henzelf.

Bekijk nog meer andere verhalen !

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

MEEST GELEZEN