Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer
Onderzoek naar integriteit van Raadslid Juliëtte Rot van DZ. Onderzoek naar integriteit van Raadslid Juliëtte Rot van DZ.

DZ

Onderzoek naar integriteit

Juliëtte Rot: ’Ik zie het als compliment voor mijn werk’.

Bedrijfsvoering

Alom onduidelijkheid over aanklacht integriteit fractievoorzitter DZ

Commissaris van de Koning beoordeeld integriteitsklacht jegens Burgemeester Hamming.

Gepubliceerd

op

Na een aantal verzoeken van DZ om informatie van de gemeente, wordt er eindelijk iets meer duidelijk over het betichten van mogelijke belangenverstrengeling van onze fractievoorzitter Juliëtte Rot, door Burgemeester Hamming.

Het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad meldt DZ het volgende:

“De aanleiding voor een onderzoek is door de burgemeester geuite zorgen over uw handelen inzake o.a. de kwestie met dhr. Van Groeningen en de kwestie met de familie Groen die volgens de burgemeester mogelijk (de schijn van) belangenverstrengeling in zich hebben en uw verzoek om een integriteitsonderzoek.”

“Op basis van het eerder genoemde meld- en onderzoeksprotocol integriteit politieke ambtsdragers is de eerste stap dat we nagaan of er sprake is van een concreet vermoeden van een integriteitsschending. De zogenaamde validatiefase. Dit willen we zorgvuldig doen door de melder, in dit geval burgemeester, te horen.”

Het is DZ duidelijk geworden dat Burgemeester Hamming zelf melder is van integriteits schendingen aan het meldingspuntintegriteit.

Helaas heeft deze melder, aan onze fractievoorzitter Juliëtte Rot, tot op de dag van vandaag, nog steeds niet concreet gemaakt waar de integriteitsschendingen en belangverstrengelingen uit bestaan.

Democratisch Zaanstad is dan ook benieuwd of Burgemeester Hamming door de validatiefase van het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad komt.

Het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad bevestigd in haar mail de stelling van onze fractievoorzitter Juliëtte Rot, dat Juliëtte zelf heeft verzocht om een integriteitsonderzoek en niet zoals de Burgemeester meldde aan de Gemeenteraad, dat de Burgemeester zelf het onderzoek initieerde.

Deze bevestiging van het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad heeft de fractievoorzitter doorgeleid naar de gemeentelijke ombudsman om een klacht over de Burgemeester in te dienen.

De gemeentelijke ombudsman heeft op zijn beurt aan DZ gemeld, dat hij de Commissaris van de Koning inmiddels heeft geïnformeerd, om de integriteitsklacht jegens Burgemeester Hamming te beoordelen.

Verder lezen

Bedrijfsvoering

Integriteitsklacht ingediend over Burgemeester Hamming

Burgemeester Hamming informeert de raad niet conform de feitelijke gang van zaken en is daarbij niet integer.

Gepubliceerd

op

In een e-mail aan de burgemeester schrijft Juliëtte Esmée Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad (DZ), dat zij een integriteitsklacht heeft ingediend over Burgemeester Hamming.

In het gesprek van afgelopen maandag met haar, bediende Burgemeester Hamming zich slechts van stellingen en aannames waarop raadslid Rot respondeerde met het verzoek tot formalisering en een integriteitsonderzoek ter zake.

Burgemeester Hamming stelde echter in zijn brief aan de gemeenteraad dat de Burgemeester zelf het integriteitsonderzoek initieerde.

Deze stelling van Burgemeester Hamming is niet conform de feitelijke gang van zaken en niet integer.

Wat de reden is waarom raadslid Rot een integriteitsklacht bij de ombudsman heeft neergelegd over dit handelen van de Burgemeester.

De klacht en brief:

Verder lezen

DZ

Fractievoorzitter DZ wil integriteitsonderzoek naar eigen handelen —UPDATE —

“Door mijn betrokkenheid bij individuele casuïstiek wek ik de schijn dat ik niet integer ben.” Aldus Juliëtte Rot

Gepubliceerd

op

In een e-mail aan de gemeenteraad schrijft Juliëtte Esmée Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad (DZ), dat zij een verzoek heeft ingediend om een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren naar haar eigen handelen. Burgemeester Jan Hamming zou Rot hebben aangesproken in het kader van de gedragscode die voor raadsleden geldt. Volgens de burgemeester zou Rot ‘de schijn van belangenverstrengeling wekken, ten aanzien van enkele inwoners. “Het gesprek kenmerkte zich dusdanig door verschillende aantijgingen en aannames, dat ik de burgemeester zelf heb verzocht om een onderzoek naar mijn integriteit”, schrijft Rot.

Omdat het e-mailtje aan de gemeenteraad nogal abstract is hebben we zowel bij Juliëtte Rot als bij de gemeente vragen neergelegd. Uit de e-mail blijkt bijvoorbeeld niet waaruit de vermeende belangenverstrengeling bestaat en wie er bedoeld worden met ‘enkele inwoners’. In antwoord op onze vragen stelt Juliëtte Rot dat het in hoofdzaak gaat om het dossier Hemkade, maar ook om het dossier waarbij een inwoners van Krommenie met succes rechtszaken won over de WOZ-waardebepaling van zijn woning.

Gemaakte verwijten

De DZ-fractievoorzitter heeft regelmatig vragen gesteld over beide dossiers. “Dat komt mij nu te staan op verdachtmakingen welke niet onderbouwd zijn”, schrijft Rot naar aanleiding van onze vragen. Hoewel de verdachtmakingen nog niet op papier staan, een formele klacht nog geformuleerd moet worden, geeft Rot een overzicht van de gemaakte verwijten. Ze schrijft ons

* “dat ik informatie door zou spelen die in vertrouwen is gedeeld. Als voorbeeld worden genoemd het vermeend bekendmaken van de functie van een ambtenaar die als strategisch adviseur van de burgemeester optreedt (openbare informatie via Linkedin);

*  dat ik heb gezegd deze mevrouw te [zullen] ontmaskeren als ambtenaar. Dit heeft betrekking op haar handelen in het dossier van een valselijk WOB-verzoek, waarbij [de bedoelde] ambtenaar e-mails tussen de burgemeester en ondergetekende ten onrechte openbaar heeft gemaakt terwijl ik een rechtszaak daarover had gewonnen;

*  ik ben toehoorder bij het gesprek over … [de WOZ-zaak] … op uitnodiging van de Ombudsman. Die uitnodiging had ik niet mogen accepteren en ik had al helemaal niet mogen vragen om nadere informatie bij de gemeente over deze zaak;

* de vragen die ik stel over de inmenging van de Ombudsman over beide zaken [Hemkade en WOZ-waardebepaling]. De burgemeester heeft mij gisteravond [3 juni 2024, red.] gezegd dat ik deze vragen mag stellen maar dat hij de gemeentesecretaris opdracht geeft om deze vragen niet te beantwoorden;

* “dat ik door mijn betrokkenheid bij individuele casuïstiek de schijn wek dat ik niet integer ben.”

Tot zover de opsomming die wij van mevrouw Rot ontvingen. Zij stelt dat ze alles direct heeft kunnen weerleggen. Ze wil het er echter niet bij laten. Rot: “Daarom heb ik gevraagd om een formeel onderzoek en om de aantijgingen op papier te zetten zodat ik daarop kan reageren en kan handelen.”

Er is afgesproken, schrijft Rot verder, dat er een formele klacht geformuleerd zal worden en een onderzoeksbureau wordt geselecteerd. In het onderzoek wordt Rot geïnterviewd. Het integriteitsonderzoek heeft geen consequenties voor haar handelen, schrijft ze, “…behalve dat het mij extra motiveert om verder onderzoek te doen in deze dossiers.”

Update 2024-06-04 (21:55 uur) Reactie gemeente

De woordvoerder van de gemeente Zaanstad heeft gereageerd op onze vragen. We nemen de reactie hieronder integraal over.

“De burgemeester heeft concrete en feitelijke aanleiding om een onderzoek in te stellen naar bepaalde gedragingen van het raadslid, omdat die mogelijk de (schijn van) schending van de gedragscode in zich kunnen hebben. Zorgvuldigheid en objectiviteit staan daarbij voorop. Het onderzoek zal daarom worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De opdracht daartoe zal op korte termijn worden afgegeven. Vooruitlopend op het onderzoek doen we geen verdere uitspraken.”

Hoewel, zoals verwacht, de burgemeester via zijn woordvoerder geen tekst en uitleg geeft over de aanleiding voor het onderzoek is er wel een discrepantie waarneembaar tussen de mededeling dat de burgemeester aanleiding ziet tot een onderzoek en de stelling van Juliëtte Rot dat zij zelf heeft gevraagd om zo’n onderzoek naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester. Dit onderscheidt maakt nog wel wat uit en kan uiteraard alleen worden bevestigd als meerdere personen aanwezig waren bij het bewuste onderhoud.

Update 2025-06-05

Naar aanleiding van onze opmerking dat er een discrepantie bestaat tussen de mededeling dat Juliëtte Rot zelf om het onderzoek heeft gevraagd, terwijl de burgemeester stelt dat hij het onderzoek nodig acht, reageert Juliëtte Rot per e-mail dat bij het gesprek fractiegenoot Jos Kerkhoven en de gemeentesecretaris mevrouw Blom aanwezig waren. Wij gaan er vanuit dat er geen reden is te veronderstellen dat mevrouw Rot niet de aanvrager is geweest van het integriteitsonderzoek. 

Juliëtte Rot kondigt verder aan dat ze een Woo-verzoek zal indienen om op schrift de informatie (omtrent de aantijgingen) te verkrijgen die burgemeester Hamming tijdens het onderhoud met haar en de andere aanwezigen deelde. Hamming heeft, stelt Rot, aangegeven deze informatie niet te willen verstrekken op schrift, waardoor Rot haar verweer niet kan onderbouwen. 

Bronnen: E-mail Juliëtte Esmée Rot aan Gemeenteraad Zaanstad. Dit artikel is geschreven door politiek redacteur Dré Prijs.

Dossier Hemkade ontploft: machtsmisbruik, bedreiging, integriteit…

https://www.deorkaan.nl/dossier-hemkade-ontploft-machtsmisbruik-bedreiging-integriteit

Integriteit fractievoorzitter DZ Juliëtte Rot in twijfel getrokken

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/137179/integriteit-fractievoorzitter-dz-juliette-rot-in-twijfel-getrokken

Verder lezen

MEEST GELEZEN