Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer

Grondbeleid

College en VVD lappen Arrest Gerechtshof over Erfpacht aan hun laars

Gemeente moet nu eens ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners en gaan communiceren

Gepubliceerd

op

In de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2022 stond de motie vreemd: overgangsregeling erfpachters op de agenda. De motie, ingediend door Partij van de Ouderen (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ) had als doel om de gemeente, na bijna een half jaar na het arrest van het gerechtshof in Den Haag, te bewegen om met haar inwoners erfpachters te gaan communiceren en praten over een mogelijke oplossing en herstel oplossing als gevolg van het “onrechtmatig handelen” van de gemeente, waardoor erfpachters gedupeerd zijn geworden.

POV en DZ united 

Naast Jaap Keijzer (POV) die pleite dat de gemeente, na het arrest van het gerechtshof in Den Haag 14-6-22 nu eens moest ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners, deed ook Jos Kerkhoven (DZ) een inleiding bij de motie waarvan de inhoud:

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Voor u ligt een motie ter realisatie en communicatie van het aanbieden van een redelijke overgangsregeling aan Zaanse erfpachters. Dit in vervolg op het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 juni 2022. Hiermee is definitief vastgesteld dat de gemeente “onrechtmatig heeft gehandeld” bij invoering van haar erfpachtbeleid in 2007 jegens de zittende erfpachters in de zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ) versus de gemeente Zaanstad. De gemeente heeft geen cassatie ingesteld en het oordeel van het hof dus geaccepteerd. Ook de erfpachters hebben dit deel van het oordeel van het hof aanvaard.

Zaanse erfpachters zijn al 11 jaar bezig om hun “recht” te krijgen en proberen samen met de gemeente tot een dialoog en oplossing te komen. Maar die pogingen worden door de gemeente afgehouden, door niet in te gaan op uitnodigingen van BEZ, ook niet als het gerechtshof daar suggesties of toespelingen voor doet in haar arrest van 14 juni 2022. De gemeente zelf neemt tot heden geen enkel initiatief.

Wij maken ons ernstige zorgen nu wij  moeten vaststellen dat, bijna een halfjaar later de gemeente nog geen enkele poging heeft ondernomen om richting de erfpachters, allemaal burgers van de gemeente Zaanstad, informatie te delen over hoe zij dit onrechtmatig handelen gaat herstellen en haar intenties uitspreekt over:

  1. een alsnog vast te stellen redelijke overgangsregeling die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden voor betreffende inwoners erfpachters
  2. een compensatieregeling voor de betreffende gedupeerde erfpachters, die als gevolg schade hebben geleden, te communiceren.
  3. Een voorstel om die schade te compenseren, al dan niet middels een aangepast aanbod tot koop van de bloot eigendom van de erfpachtgrond

De houding van de gemeente veroorzaakt onrust bij inwoners erfpachters en komt niet over, dat die gemeente als “goed huisvader” adequaat omgaat en handelt met hun financiële belangen. Noch zijn zij van mening dat dit getuigd van respect voor de rechtspraak.

Onrechtmatig handelen kan verstrekkende gevolgen hebben voor elke inwoner in Nederland die zich niet aan de wet houdt. Het beeld wat nu ontstaat bij inwoners erfpachters is dat de gemeente zelf “boven” die wet staat om na het arrest van 14 juni 2022 helemaal niets meer van zich te laten horen. Deze situatie is ongepast, ongewenst en respectloos. Tevens is deze in strijd met belangrijke (transparantie) waarden, uitgangspunten en doelstellingen van die gemeente zelf.

Niets staat de gemeente in de weg om een regeling voor te stellen of daarover te communiceren met belanghebbenden. Wij vragen u nadrukkelijk “de communicatie” over uw intenties van een herstelproces met uw inwoners erfpachters per direct op te starten door deze motie te steunen.

Tot zover de inleiding van Jos Kerkhoven bij de motie. 

Food for thought, zou je denken

Dat met klein beetje dienstbaarheid en servicegerichtheid bij de gemeente een dergelijke vraag of verzoek om simpelweg te ‘communiceren’, toch niet al te ingewikkeld uit te voeren moet zijn. Dat gedupeerde inwoners er misschien ook wel een klein beetje “recht” op hebben na vele ambtsperiodes praten met de gemeente en nu uitgeprocedeerd te zijn bij het gerechtshof in Den Haag om dan wat informatie van die gemeente krijgen. Maar niets blijkt minder waar en we belanden eigenlijk direct in een nieuwe soap serie

Popcorn Time !

Laten we het zo maar noemen, want degene die het volhouden aan beeldscherm gekluisterd live mee te kijken naar wat er gebeurt in die raadszaal als andere politieke partijen en de wethouder reageren op de ingediende motie van POV en DZ over erfpacht. Dat er goede vragen gesteld en beantwoord worden zoals… wie is BEZ eigenlijk? Duh…? met die vraag worden even 638 actieve BEZ leden gediskwalificeerd door een enkel raadslid. Een misplaatst grapje misschien? Er zijn gewoon politieke partijen die veel minder leden hebben. 

Voor wie een sterke maag heeft en opgewassen is tegen een stukje politiek theater, hebben wij het video fragment van de raadsvergadering over de erfpacht communicatie motie voor uw ingesloten. Ons advies, bekijk het niet. Zonde van je tijd en tenenkrommend.

Eigenlijk wordt het na de inleiding van Jaap en Jos gewoon “nasty” als je hoort en ziet met welke nonchalance over niet ter zake doende dingen gesproken wordt en niet goed wetende waar het na 11 jaar over gaat. Daar zit je dan als inwoner achter je beeldscherm met je geleden schade als gevolg van dat onrechtmatig handelen van je gemeente. Kijkend naar een wethouder die moeite heeft het om het verschil te maken tussen een rechter of de hoge raad en als kat in het nauw om zich heen krabt en alleen maar verwijten maakt. En dat alles in een fase dat de rechter al heeft gesproken. Bizar, om dan op zo een manier respectloos met je inwoners om te gaan. Bekijk het hier dan toch:

Fragment overleeft?

De motie helaas niet. Die heeft het niet gehaald en de conclusie die we uit deze raadsvergadering kunnen trekken is dat 638 (en groeiend) aantal burgers in Zaanstad verenigd in BEZ, de juiste beslissing hebben genomen om het lot (en kennelijk ook gelede schade) niet in handen van een wethouder te geven of aan het initiatief van de gemeente over te laten. Zij zullen aanspraak blijven maken op het arrest van het gerechtshof in Den Haag van 14-6-2022 en los daarvan, op andere punten in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De Voor en Tegen stemmers van de motie overgangsregeling voor erfpachters:

De motie vraag was eenvoudig:

Moet de gemeente, na het arrest in hoger beroep, met haar inwoners erfpachters gaan ‘communiceren’ over haar vervolg intenties voor een redelijke overgangsregeling en schadevergoeding? Ja (Voor) of Nee (Tegen)Blijf nog even… Het gaat verder…

In het Zaanstad Beraad in de Raadzaal op donderdag 3 november 2022 16:00 – 23:01 stond de Begroting 2023 – 2026 op de agenda. Je zou toch denken dat in die Begroting 2023 – 2026 een post wordt opgenomen om erfpachters in Zaanstad te gaan compenseren voor de geleden schade die zij als gedupeerde, nog elke dag verder ondergaan, door het onrechtmatig handelen van hun gemeente jegens hen. Nee !  Het wordt nog veel gekker….. we denken er aan om nu korting op het afkopen van erfpacht te gaan geven, onder voorwaarde dat die erfpachters verduurzamen?  En dan alleen voor erfpachters na 2007?

VVD knipt erfpachters nu op in 2 kampen 

Ofwel, Erfpachters die in 2007 al erfpachters waren en erfpachters die na 2007 erfpachter zijn geworden! Na eerst de motie van 13 oktober 2022 te verwerpen, wil de VVD nu alleen voor die laatste categorie erfpachters in Zaanstad ‘wel’ iets proberen te doen bij de wethouder in de vorm van huurkoop (?) of korting mits ze verduurzamen (korting waarop?) voor de afkoop van erfpacht. De VVD stelt hier vragen over aan de wethouder Tuijn, die overigens heel veel praat maar geen antwoord geeft op de vragen. Kijk en luister:

Mocht u deze publicatie tot zover hebben gevolgd en gretig door uw mandje met popcorn heen bent gekomen, dan mag het duidelijk worden dat u erfpachter met deze denk, ziens- en werkwijze van de VVD en het college natuurlijk helemaal niet geholpen bent om duidelijkheid te krijgen na het arrest van het gerechtshof.

Mogen wij de VVD geloven, dan kunt u naast de schade die u heeft geleden als erfpachter in Zaanstad, wegens het onrechtmatig handelen van uw gemeente en niet aanvaarden van het arrest, alsnog het volle pond gaan betalen voor de afkoopprijs van erfpacht en moet u daar ook nog eens bovenop de kosten van verduurzaming meenemen in uw eigen begroting zonder korting. Wethouder Tuijn is daar immers wel duidelijk over. Voor zowel de afkoop van erfpacht als verduurzaming doet hij geen toezegging over korting.

Zolang iets onder de rechter is… doen wij niets

Die houding en stelling, van sommige politieke partijen, daar zijn we al jarenlang maar al te goed mee bekend. Zo hebben (op enkele partijen na) de meeste politiek partijen in die raad gewoon niets meer aan het dossier erfpacht gedaan en gedacht dat de rechter dat werk maar moest uitzoeken. Welnu, lieve mensen in de raad en VVD, hou daar nu eens mee op om te roepen dat erfpacht onder de rechter ligt. De erfpachtzaak ligt helemaal niet meer onder de rechter, er ligt een arrest van de rechter in hoger beroep en kom nu eens in beweging op basis van dat arrest, van die rechter(s).

Ophouden met symboolpolitiek

Het onderdeel waar het voorstel van de gemeente op dient te zien is door BEZ niet ter discussie gesteld. Er is dus geen enkele reden om het cassatie proces daarvoor af te wachten, een proces wat overigens niet door ‘ de rechter ‘ en het gerechtshof wordt behandeld maar in de hoge raad.

De gemeente dient derhalve alsnog een redelijke overgangsregeling vast te stellen die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden en een compensatieregeling voor de betreffende erfpachters die als gevolg daarvan schade hebben geleden. Niets staat de gemeente in de weg een regeling voor te stellen. 

BEZ hebben bij de gemeente aangedrongen op overleg daarover en zelf contact gezocht met de gemeente, maar de gemeente heeft tot heden dat overleg niet geïnitieerd. BEZ wacht de uitnodiging van de gemeente af en nodigt haar opnieuw tot een gesprek uit.

Geen modder gooien, maar oplossen

Op 3 juni 2015 heeft de gemeente, onder leiding van de toenmalige wethouder, éénzijdig de deur met BEZ dichtgegooid en was die gemeente van mening dat verder overleg met BEZ, mondeling of schriftelijk, geen andere resultaten zou opleveren. Toen bleek dat BEZ, na diverse pogingen daadwerkelijk geen overleg meer met de gemeente kon hebben omdat de deur dicht bleef, heeft BEZ die gemeente op 2 november 2016 gedagvaard.

Een citaat hoe de gemeente de communicatie met BEZ op 9 oktober 2014 heeft verbroken en dat nogmaals op 3 juni 2015 heeft bevestigd:

” Dus laten we het kort houden “

Huidig wethouder Tuijn, die als een goed artiest grote toneelstukken opvoert in de raad, heeft zich duidelijk onvoldoende verdiept in zijn erfpachtzaak. Met als gevolg dat hij onjuiste uitspraken doet in de raadsvergadering van 13 oktober 2022. Door wat gek-scherend de indruk te wekken, dat BEZ niet lekker communiceert met de gemeente… roept hij feitelijk hilariteit op, niet beter te weten. 

Bovenstaande toont dus aan dat het omgekeerde waarheid is. Jammer dat wethouder Tuijn geen respect voor zijn erfpachters kan opbrengen of zich heeft verdiept in waar ze helemaal vandaan komen. Daarnaast zet hij de raad en het college helemaal op het verkeerde been met onjuiste informatie. Het ergste is, dat hij in een soort poopie joopie stijl met de nodige onverschilligheid +/- 3000 particuliere erfpachters in Zaanstad ‘ opnieuw ‘ financieel onrecht lijkt aan te gaan doen.

Dat moet anders kunnen, zijn wij van mening en is de BEZ tot op de dag van vandaag ‘wel’ altijd bereid gebleven om in overleg te gaan met de gemeente en nodigt die opnieuw uit tot een dialoog.

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Grondbeleid

Ikea kavel Zaanstad, DZ stemt tegen aankoop!

Prijs Ikea-kavel geheim, maar een koopje, van € 13,5 miljoen inmiddels openbaar, lijkt het niet en dit is niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen.

Gepubliceerd

op

Ikea Zaandam

Met uitzondering van de PVV en Democratisch Zaanstad is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de aankoop van de Ikea kavel door de gemeente. Hoeveel geld Zaanstad daarvoor op tafel legt is geheim, maar een koopje lijkt het niet te zijn. Inmiddels openbaar laat de Orkaan weten dat de gemeente € 13,5 miljoen (incl. btw) gaat neerleggen.

Peter van Haasen sprak van ‘een astronomisch bedrag’, maar de PVV-fractievoorzitter schuwt grote woorden doorgaans niet en in hoeverre het hier inderdaad om een ‘extreem’ dure aankoop gaat is dus lastig in te schatten. Uit zijn opmerkingen bleek wel dat er tijdelijke woningen gaan komen op Zuiderhout. Uit hetzelfde bericht van de Orkaan kan opgemaakt worden dat het om 400 tijdelijke container-woningen gaat, maar zeker is dat niet.

Volgens Van Haasens collega Juliëtte Rot van DZ is het college er niet in geslaagd om voor haar plannen met het terrein een sluitende business case in elkaar te sleutelen en daarom stemde haar partij tegen de aankoop. De onderhandelingen van de gemeente met de Zweedse meubelgigant zijn volgens haar ‘niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen’.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Grondbeleid

Onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat staat ter discussie

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom.

Gepubliceerd

op

Peperstraat Zaandam

Het is een complexe zaak met arresten van de Hoge Raad, mogelijke nietigverklaringen van koopovereenkomsten, kort gedingen en niet minder dan elf vragen van DZ’s fractievoorzitter Juliëtte Rot.

Waar het op neer komt dat Rot de onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat aan Opportunity Vastgoed ter discussie stelt.

In feite is onderhandse verkoop niet toegestaan. Grond (onroerend goed) moet door de gemeente openbaar worden verkocht zodat iedereen mee kan bieden. Alleen als er op goede (en openbaar gemaakte gronden) kan worden aangetoond dat er maar één serieuze partij is, kan de gemeente daarvan afwijken.

Dit is niet alleen recent door de rechtbank bevestigd maar ook werd duidelijk dat verkopen die niet aan deze voorwaarden voldeden nietig waren. Dat was geen nieuw beleid, maar het ‘gelijkheidsbeginsel’ waar gemeenten zich altijd aan moeten houden. 

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom. 

Zaanstad heeft op eerdere vragen van DZ over de zaak gezegd dat ze de verkoop aan Opportunity wel openbaar hebben gemaakt (september 2022) en dat daartegen geen bezwaar is gemaakt.

Objectieve criteria

Juliëtte Rot schrijft – en daar heeft ze een punt – dat die aankondiging geen openbare verkoop is en dat ook niet duidelijk is gemaakt waarom er in dit geval maar één koper was geselecteerd (“motiveren aan de hand van welke criteria deze gegadigde kwalificeert als enige serieuze gegadigde.”)

Rot vraagt onder meer: “Op basis van welke objectieve, toetsbare en redelijke criteria heeft uw college Opportunity Vastgoed B.V. geselecteerd als koper?”

Waarom eind 2022 stukjes Peperstraat aan Opportuny zijn verkocht, is overigens wel duidelijk. De ontwikkelaar had al het grootste deel van de panden in handen. Bovendien had ex-Inverdan-supervisor Sjoerd Soeters al een compleet plan getekend, ook voor de stukjes die Opportunity nog niet in bezit had. Maar zijn dat “objectieve, toetsbare en redelijke criteria”?

Bron De Orkaan

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Grondbeleid

Gemeente wil Zaanderhorn status openbare weg ontnemen. Weg is route naar huis en praktijkruimte familie Groen-Gilazova.

Tweede uitstel brief ontvangen! Het college heeft erg veel moeite met de beantwoording van vragen hierover.

Gepubliceerd

op

Op 22 maart 2023 hebben wij hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Klaarblijkelijk heeft het college erg veel moeite met de beantwoording van deze vragen over de Hemkade. Inmiddels is er een tweede uitstel brief ontvangen voor de beantwoording!


Lees meer over de #Hemkade

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN