Verbind op social met ons:

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

College en VVD lappen Arrest Gerechtshof over Erfpacht aan hun laars

Gemeente moet nu eens ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners en gaan communiceren

Gepubliceerd

op

In de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2022 stond de motie vreemd: overgangsregeling erfpachters op de agenda. De motie, ingediend door Partij van de Ouderen (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ) had als doel om de gemeente, na bijna een half jaar na het arrest van het gerechtshof in Den Haag, te bewegen om met haar inwoners erfpachters te gaan communiceren en praten over een mogelijke oplossing en herstel oplossing als gevolg van het “onrechtmatig handelen” van de gemeente, waardoor erfpachters gedupeerd zijn geworden.

POV en DZ united 

Naast Jaap Keijzer (POV) die pleite dat de gemeente, na het arrest van het gerechtshof in Den Haag 14-6-22 nu eens moest ophouden met het strijden tegen haar eigen inwoners, deed ook Jos Kerkhoven (DZ) een inleiding bij de motie waarvan de inhoud:

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Voor u ligt een motie ter realisatie en communicatie van het aanbieden van een redelijke overgangsregeling aan Zaanse erfpachters. Dit in vervolg op het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 juni 2022. Hiermee is definitief vastgesteld dat de gemeente “onrechtmatig heeft gehandeld” bij invoering van haar erfpachtbeleid in 2007 jegens de zittende erfpachters in de zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ) versus de gemeente Zaanstad. De gemeente heeft geen cassatie ingesteld en het oordeel van het hof dus geaccepteerd. Ook de erfpachters hebben dit deel van het oordeel van het hof aanvaard.

Zaanse erfpachters zijn al 11 jaar bezig om hun “recht” te krijgen en proberen samen met de gemeente tot een dialoog en oplossing te komen. Maar die pogingen worden door de gemeente afgehouden, door niet in te gaan op uitnodigingen van BEZ, ook niet als het gerechtshof daar suggesties of toespelingen voor doet in haar arrest van 14 juni 2022. De gemeente zelf neemt tot heden geen enkel initiatief.

Wij maken ons ernstige zorgen nu wij  moeten vaststellen dat, bijna een halfjaar later de gemeente nog geen enkele poging heeft ondernomen om richting de erfpachters, allemaal burgers van de gemeente Zaanstad, informatie te delen over hoe zij dit onrechtmatig handelen gaat herstellen en haar intenties uitspreekt over:

  1. een alsnog vast te stellen redelijke overgangsregeling die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden voor betreffende inwoners erfpachters
  2. een compensatieregeling voor de betreffende gedupeerde erfpachters, die als gevolg schade hebben geleden, te communiceren.
  3. Een voorstel om die schade te compenseren, al dan niet middels een aangepast aanbod tot koop van de bloot eigendom van de erfpachtgrond

De houding van de gemeente veroorzaakt onrust bij inwoners erfpachters en komt niet over, dat die gemeente als “goed huisvader” adequaat omgaat en handelt met hun financiële belangen. Noch zijn zij van mening dat dit getuigd van respect voor de rechtspraak.

Onrechtmatig handelen kan verstrekkende gevolgen hebben voor elke inwoner in Nederland die zich niet aan de wet houdt. Het beeld wat nu ontstaat bij inwoners erfpachters is dat de gemeente zelf “boven” die wet staat om na het arrest van 14 juni 2022 helemaal niets meer van zich te laten horen. Deze situatie is ongepast, ongewenst en respectloos. Tevens is deze in strijd met belangrijke (transparantie) waarden, uitgangspunten en doelstellingen van die gemeente zelf.

Niets staat de gemeente in de weg om een regeling voor te stellen of daarover te communiceren met belanghebbenden. Wij vragen u nadrukkelijk “de communicatie” over uw intenties van een herstelproces met uw inwoners erfpachters per direct op te starten door deze motie te steunen.

Tot zover de inleiding van Jos Kerkhoven bij de motie. 

Food for thought, zou je denken

Dat met klein beetje dienstbaarheid en servicegerichtheid bij de gemeente een dergelijke vraag of verzoek om simpelweg te ‘communiceren’, toch niet al te ingewikkeld uit te voeren moet zijn. Dat gedupeerde inwoners er misschien ook wel een klein beetje “recht” op hebben na vele ambtsperiodes praten met de gemeente en nu uitgeprocedeerd te zijn bij het gerechtshof in Den Haag om dan wat informatie van die gemeente krijgen. Maar niets blijkt minder waar en we belanden eigenlijk direct in een nieuwe soap serie

Popcorn Time !

Laten we het zo maar noemen, want degene die het volhouden aan beeldscherm gekluisterd live mee te kijken naar wat er gebeurt in die raadszaal als andere politieke partijen en de wethouder reageren op de ingediende motie van POV en DZ over erfpacht. Dat er goede vragen gesteld en beantwoord worden zoals… wie is BEZ eigenlijk? Duh…? met die vraag worden even 638 actieve BEZ leden gediskwalificeerd door een enkel raadslid. Een misplaatst grapje misschien? Er zijn gewoon politieke partijen die veel minder leden hebben. 

Voor wie een sterke maag heeft en opgewassen is tegen een stukje politiek theater, hebben wij het video fragment van de raadsvergadering over de erfpacht communicatie motie voor uw ingesloten. Ons advies, bekijk het niet. Zonde van je tijd en tenenkrommend.

Eigenlijk wordt het na de inleiding van Jaap en Jos gewoon “nasty” als je hoort en ziet met welke nonchalance over niet ter zake doende dingen gesproken wordt en niet goed wetende waar het na 11 jaar over gaat. Daar zit je dan als inwoner achter je beeldscherm met je geleden schade als gevolg van dat onrechtmatig handelen van je gemeente. Kijkend naar een wethouder die moeite heeft het om het verschil te maken tussen een rechter of de hoge raad en als kat in het nauw om zich heen krabt en alleen maar verwijten maakt. En dat alles in een fase dat de rechter al heeft gesproken. Bizar, om dan op zo een manier respectloos met je inwoners om te gaan. Bekijk het hier dan toch:

Fragment overleeft?

De motie helaas niet. Die heeft het niet gehaald en de conclusie die we uit deze raadsvergadering kunnen trekken is dat 638 (en groeiend) aantal burgers in Zaanstad verenigd in BEZ, de juiste beslissing hebben genomen om het lot (en kennelijk ook gelede schade) niet in handen van een wethouder te geven of aan het initiatief van de gemeente over te laten. Zij zullen aanspraak blijven maken op het arrest van het gerechtshof in Den Haag van 14-6-2022 en los daarvan, op andere punten in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De Voor en Tegen stemmers van de motie overgangsregeling voor erfpachters:

De motie vraag was eenvoudig:

Moet de gemeente, na het arrest in hoger beroep, met haar inwoners erfpachters gaan ‘communiceren’ over haar vervolg intenties voor een redelijke overgangsregeling en schadevergoeding? Ja (Voor) of Nee (Tegen)Blijf nog even… Het gaat verder…

In het Zaanstad Beraad in de Raadzaal op donderdag 3 november 2022 16:00 – 23:01 stond de Begroting 2023 – 2026 op de agenda. Je zou toch denken dat in die Begroting 2023 – 2026 een post wordt opgenomen om erfpachters in Zaanstad te gaan compenseren voor de geleden schade die zij als gedupeerde, nog elke dag verder ondergaan, door het onrechtmatig handelen van hun gemeente jegens hen. Nee !  Het wordt nog veel gekker….. we denken er aan om nu korting op het afkopen van erfpacht te gaan geven, onder voorwaarde dat die erfpachters verduurzamen?  En dan alleen voor erfpachters na 2007?

VVD knipt erfpachters nu op in 2 kampen 

Ofwel, Erfpachters die in 2007 al erfpachters waren en erfpachters die na 2007 erfpachter zijn geworden! Na eerst de motie van 13 oktober 2022 te verwerpen, wil de VVD nu alleen voor die laatste categorie erfpachters in Zaanstad ‘wel’ iets proberen te doen bij de wethouder in de vorm van huurkoop (?) of korting mits ze verduurzamen (korting waarop?) voor de afkoop van erfpacht. De VVD stelt hier vragen over aan de wethouder Tuijn, die overigens heel veel praat maar geen antwoord geeft op de vragen. Kijk en luister:

Mocht u deze publicatie tot zover hebben gevolgd en gretig door uw mandje met popcorn heen bent gekomen, dan mag het duidelijk worden dat u erfpachter met deze denk, ziens- en werkwijze van de VVD en het college natuurlijk helemaal niet geholpen bent om duidelijkheid te krijgen na het arrest van het gerechtshof.

Mogen wij de VVD geloven, dan kunt u naast de schade die u heeft geleden als erfpachter in Zaanstad, wegens het onrechtmatig handelen van uw gemeente en niet aanvaarden van het arrest, alsnog het volle pond gaan betalen voor de afkoopprijs van erfpacht en moet u daar ook nog eens bovenop de kosten van verduurzaming meenemen in uw eigen begroting zonder korting. Wethouder Tuijn is daar immers wel duidelijk over. Voor zowel de afkoop van erfpacht als verduurzaming doet hij geen toezegging over korting.

Zolang iets onder de rechter is… doen wij niets

Die houding en stelling, van sommige politieke partijen, daar zijn we al jarenlang maar al te goed mee bekend. Zo hebben (op enkele partijen na) de meeste politiek partijen in die raad gewoon niets meer aan het dossier erfpacht gedaan en gedacht dat de rechter dat werk maar moest uitzoeken. Welnu, lieve mensen in de raad en VVD, hou daar nu eens mee op om te roepen dat erfpacht onder de rechter ligt. De erfpachtzaak ligt helemaal niet meer onder de rechter, er ligt een arrest van de rechter in hoger beroep en kom nu eens in beweging op basis van dat arrest, van die rechter(s).

Ophouden met symboolpolitiek

Het onderdeel waar het voorstel van de gemeente op dient te zien is door BEZ niet ter discussie gesteld. Er is dus geen enkele reden om het cassatie proces daarvoor af te wachten, een proces wat overigens niet door ‘ de rechter ‘ en het gerechtshof wordt behandeld maar in de hoge raad.

De gemeente dient derhalve alsnog een redelijke overgangsregeling vast te stellen die in oktober 2007 zou hebben moeten gelden en een compensatieregeling voor de betreffende erfpachters die als gevolg daarvan schade hebben geleden. Niets staat de gemeente in de weg een regeling voor te stellen. 

BEZ hebben bij de gemeente aangedrongen op overleg daarover en zelf contact gezocht met de gemeente, maar de gemeente heeft tot heden dat overleg niet geïnitieerd. BEZ wacht de uitnodiging van de gemeente af en nodigt haar opnieuw tot een gesprek uit.

Geen modder gooien, maar oplossen

Op 3 juni 2015 heeft de gemeente, onder leiding van de toenmalige wethouder, éénzijdig de deur met BEZ dichtgegooid en was die gemeente van mening dat verder overleg met BEZ, mondeling of schriftelijk, geen andere resultaten zou opleveren. Toen bleek dat BEZ, na diverse pogingen daadwerkelijk geen overleg meer met de gemeente kon hebben omdat de deur dicht bleef, heeft BEZ die gemeente op 2 november 2016 gedagvaard.

Een citaat hoe de gemeente de communicatie met BEZ op 9 oktober 2014 heeft verbroken en dat nogmaals op 3 juni 2015 heeft bevestigd:

” Dus laten we het kort houden “

Huidig wethouder Tuijn, die als een goed artiest grote toneelstukken opvoert in de raad, heeft zich duidelijk onvoldoende verdiept in zijn erfpachtzaak. Met als gevolg dat hij onjuiste uitspraken doet in de raadsvergadering van 13 oktober 2022. Door wat gek-scherend de indruk te wekken, dat BEZ niet lekker communiceert met de gemeente… roept hij feitelijk hilariteit op, niet beter te weten. 

Bovenstaande toont dus aan dat het omgekeerde waarheid is. Jammer dat wethouder Tuijn geen respect voor zijn erfpachters kan opbrengen of zich heeft verdiept in waar ze helemaal vandaan komen. Daarnaast zet hij de raad en het college helemaal op het verkeerde been met onjuiste informatie. Het ergste is, dat hij in een soort poopie joopie stijl met de nodige onverschilligheid +/- 3000 particuliere erfpachters in Zaanstad ‘ opnieuw ‘ financieel onrecht lijkt aan te gaan doen.

Dat moet anders kunnen, zijn wij van mening en is de BEZ tot op de dag van vandaag ‘wel’ altijd bereid gebleven om in overleg te gaan met de gemeente en nodigt die opnieuw uit tot een dialoog.

Mis niets, altijd en overal, op de hoogte.

Altijd direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws. Gratis en geen gedoe.

Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Dieselaggregaat nog steeds onmisbaar in woonwijk De Molenaer

De aggregaat zorgt voor flink wat overlast bij de bewoners: hij maakt een hoop lawaai, stoot fijnstof uit en de dieselwalmen ruiken ook niet echt aangenaam.

Gepubliceerd

op

Dieselaggregaat nog steeds onmisbaar in De Molenaer

De gasloze, van warmtepompen en zonnepanelen voorziene nieuwbouwwijk De Molenaer in Westzaan is voor elektriciteit nog steeds afhankelijk van een diesel slurpende en extreem vervuilende aggregaat, omdat een aansluiting op het overbelaste stroomnet ontbreekt. Democratisch Zaanstad vraagt het college waarom dit al een jaar moet duren.

Dieselwalmen

De aggregaat zorgt voor flink wat overlast bij de bewoners: hij maakt een hoop lawaai, stoot fijnstof uit en de dieselwalmen ruiken ook niet echt aangenaam, schrijft raadslid Jos Kerkhoven in schriftelijke vragen. In augustus 2022 gaf Alliander aan dat er rond oktober dat jaar een normale aansluiting zou zijn, maar dat is nu maanden geleden en het probleem bestaat nog steeds – en dat zonder de bewoners op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Kwetsbare natuur

Kerkhoven wil weten of de toegezegde extra transformatiekast inmiddels geplaatst is door de netwerkbeheerder en of er nu wél een vergunning voor de dieselaggregaat is afgegeven in verband met de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied. Een ‘extreem vervuilende aggregaat die honderden liters diesel verstookt vlakbij een Natura-2000 gebied’ past niet in het beleid van Zaanstad om zorgvuldig om te gaan met kwetsbare natuurgebieden, brengt Kerkhoven in herinnering. Hoe kijkt het college daar gezien de situatie in Westzaan tegenaan?

Artikel in NHD 20 maart 2023:

Ar

bron: zaanstadnieuws.nl

Mis niets, altijd en overal, op de hoogte.

Altijd direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws. Gratis en geen gedoe.

Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Gemeente stopt direct met verklaring bij offerte en afkoop erfpacht

Toesturen van de verklaring met de vraag deze te ondertekenen leidde tot vragen en onrust bij erfpachters voor ontnemen mogelijkheid verhalen schade.

Gepubliceerd

op

Gemeente stopt direct met verklaring bij offerte en afkoop erfpacht

Erfpachters in Zaanstad die een offerte voor de afkoop van erfpacht (omzetting) daarvan aanvroegen bij de gemeente om zo op de hoogte te blijven van de actuele koopsom kregen daarbij gelijk ook een ‘verklaring omzetting erfpacht naar vol eigendom’ toegestuurd door de gemeente. 

Ontnemen mogelijkheid verhalen schade

Door deze verklaring te ondertekenen gaf de erfpachter aan dat hij of zij op de hoogte was van de eerdere vonnissen over de erfpacht in Zaanstad en geen rechten meer kon ontlenen aan de uitkomst van nog lopende zaken. Dit gebaseerd op de nog lopende zaak met de Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ).

Direct stoppen met de verklaring

DZ wilde weten waarom en heeft daarover de volgende vragen gesteld. De gemeente heeft op 3 maart 2023 geantwoord dat zij per direct zal stoppen met het toesturen van een verklaring. In het vervolg zal de gemeente alleen informatie delen met erfpachters over de lopende procedures, zonder een gevraagde retour zending van een verklaring.

Vragen en antwoorden

De gemeente heeft de vragen van DZ als volgt beantwoord:

Vraag 1: vanaf welke datum zijn deze verklaringen aan aanvragers van offertes, voor het omzetten van erfpacht naar vol eigendom, verzonden?

Antwoord: na het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg, 28 november 2018, is de gemeente vanaf april 2019 begonnen met het verzenden van de verklaring, als bijlage bij de door erfpachter aangevraagde offerte voor omzetting.
 
Vraag 2: is hiervoor een bestuurlijke opdracht gegeven? Graag onderbouwen.

Antwoord: hiervoor is geen bestuurlijke opdracht gegeven. Bij het besluit om in hoger beroep te gaan, is in het bestuurlijk behandelvoorstel opgenomen dat wij de erfpachters zouden informeren over de voortgang van de lopende procedures.
 
Vraag 3: kunt u ons voorzien van een voorbeeldbrief die aanvragers, van voornoemde offerte, ontvangen?

Antwoord: de gevraagde voorbeeldbrief treft u als bijlage aan.
 
Vraag 4: kunt u ons voorzien van de juridische onderbouwing, op basis waarvan de gemeente deze verklaring meent te kunnen toezenden, bij het aanvragen van voornoemde offerte?

Antwoord: de bedoeling van de verklaring is erfpachters die geïnteresseerd zijn in omzetting, te informeren over de voortgang van de lopende procedures. Dit in verband met de zorgvuldigheid die de gemeente als bestuursorgaan dient te betrachten. Het zou echter kunnen zijn dat de juridische positie van de erfpachter door de omzetting wijzigt. Of dat zo is, en wat de eventuele gevolgen daarvan zouden zijn, kan de gemeente niet overzien. Mede daarom meent de gemeente dat geïnteresseerde erfpachters geïnformeerd moeten worden, hetgeen erfpachters desgewenst de gelegenheid geeft zich te laten adviseren.
 
Vraag 5: kan de gemeente per direct stoppen met het versturen van deze ongevraagde verklaring en gaat zij dit ook doen in het kader van het voorkomen van onrust onder belanghebbenden en het inperken van hun mogelijkheden op het verhalen van opgelopen schade?

Antwoord: nu wij merken dat het toesturen van de verklaring met het verzoek deze te ondertekenen leidt tot vragen en onrust bij erfpachters, zullen wij geen verklaring meer toesturen. Wij zullen in verband met onze als bestuursorgaan te betrachten zorgvuldigheid ervoor blijven waken dat erfpachters die een offerte aanvragen op een goede wijze worden geïnformeerd over de voortgang van de lopende procedures. We zullen de informatie dan ook op een andere wijze verstrekken, zonder gevraagde retour zending van een verklaring.

Mis niets, altijd en overal, op de hoogte.

Altijd direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws. Gratis en geen gedoe.

Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Probeert gemeente erfpachters vergoeding schade te onthouden?

Dekt de gemeente zich nu al in voor de uitkomst van lopende cassatieprocedure bij de Hoge Raad? In de vonnissen werd de gemeente steeds verantwoordelijk gehouden voor de schade die door haar veroorzaakt is, maar laat erfpachters verklaring tekenen het recht om schade te kunnen claimen op te gegeven.

Gepubliceerd

op

Erfpachters in Zaanstad die op dit moment een offerte voor de omzetting daarvan aanvragen om zo de hoogte te blijven van de actuele koopsom krijgen daarbij volgens de DZ en POV gelijk ook een ‘verklaring omzetting erfpacht naar vol eigendom’ toegestuurd. De partijen willen weten waarom.

Door deze verklaring te ondertekenen geeft de erfpachter aan dat hij of zij op de hoogte is van de eerdere vonnissen over de erfpacht in Zaanstad en geen rechten kan ontlenen aan de uitkomst van nog lopende zaken.

Fractievoorzitters Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad en Jaap Keijser van de Partij voor Ouderen en Veiligheid willen nu via schriftelijke vragen aan de weet komen waarom niet volstaan wordt met de gevraagde offerte, waarmee een geïnteresseerde kan zien of het afkopen van de erfpacht op dat moment financieel haalbaar is.

Cassatie

Fractievoorzitters vermoeden dat de gemeente zich nu al indekt voor de uitkomst van de lopende cassatieprocedure bij de Hoge Raad. In vorige vonnissen uit 2018, 2021 en 2022 werd de gemeente steeds verantwoordelijk gehouden voor de schade die veroorzaakt is door onrechtmatig handelen van de gemeente zelf, namelijk het fors verhogen van de grondprijs zonder een goede overgangsregeling. DZ en POV vragen of met het ondertekenen van de ‘verklaring omzetting erfpacht naar vol eigendom’ het recht om later nog schade te kunnen claimen wordt opgegeven.

Democratisch Zaanstad (DZ), Juliëtte Rot heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Vanaf welke datum zijn deze verklaringen aan aanvragers van offertes, voor het omzetten van erfpacht naar vol eigendom, verzonden?
  2. Is hiervoor een bestuurlijke opdracht gegeven? Graag onderbouwen.
  3. Kunt u ons voorzien van een voorbeeldbrief die aanvragers, van voornoemde offerte, ontvangen?
  4. Kunt u ons voorzien van de juridische onderbouwing, op basis waarvan de gemeente deze verklaring meent te kunnen toezenden, bij het aanvragen van voornoemde offerte?
  5. Kan de gemeente per direct stoppen met het versturen van deze ongevraagde verklaring en gaat zij dit ook doen in het kader van het voorkomen van onrust onder belanghebbenden en het inperken van hun mogelijkheden op het verhalen van opgelopen schade?

bron: zaanstadnieuws.nl

Mis niets, altijd en overal, op de hoogte.

Altijd direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws. Gratis en geen gedoe.

Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Mis niets, altijd en overal, op de hoogte.

Altijd direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws. Gratis en geen gedoe.

Beheer zelf je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending