Maak verbinding op social met ons:
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
digitale zittingen
Zaanse Schans
EBS Bus Zaanstad
Lastige Inwoners
wijkmanager Assendelft
Dukra
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Pas op met digitale zittingen

Stop gretig gebruik van de digitale middelen

Rechtspraak moet geen machine worden

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Parkeer tarieven verhogen Zaanse Schans

Geen oplossing voor parkeren en de overlast voor de buurt.

Herzie het beleid voor (betaald) parkeren

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

102
Dagen
23
Uren
05
Minuten
10
Seconden
tot
na de zomer
Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

Dukra

Maar waar naartoe ?

Inwoners
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Bedrijfsvoering

Democratisch Zaanstad Algemene Beschouwingen 2018

Gepubliceerd

op

6 november 2018

Voorzitter,

Bij deze eerste kadernota en begroting van deze bestuursperiode, meent Democratisch Zaanstad grofweg de koers van dit college te kunnen waarnemen. ‘We gaan het helemaal anders doen’ is het
credo van dit college.

Maar al in de eerste weken werden partijen uitgesloten en er werd een raadsconvenant gesloten dat niet door alle partijen wordt gedragen.
Bij de kadernota heeft Democratisch Zaanstad uw college al kritisch toegesproken over het feit dat u de bevoegdheden van de gemeenteraad wilde inperken, het is inderdaad nieuw dat een college zo
open is over een dergelijke wens. ‘We gaan het helemaal anders doen’.

Ditmaal werden onze inwoners gevraagd wat zij van het dichtgetimmerd coalitieakkoord vonden. Dat is voor inwoners niet nieuw en velen van hen kwamen om die reden ook niet opdraven, maar het inhuren van een ‘onafhankelijke journalist’ die enthousiast verslag deed van de ‘grote’ belangstelling, wel.

Wat is er dan anders ten opzichte van het vorige college? De verhouding oppositiecoalitie is nog steeds 20-19, één zetel is nog steeds voldoende voor het leveren van een wethouder, politiek wordt hier nog steeds op de man bedreven, inwoners worden nog steeds het liefst zo snel mogelijk naar de
rechtbank verwezen, brieven nog steeds regelmatig niet beantwoord, diverse pijnlijke dossiers zijn nog niet opgelost en gemeenschapsgeld wordt regelmatig niet op de juiste manier geïnvesteerd.

De in de begroting op pagina 8 benoemde ‘kant van de medaille’ schiet Democratisch Zaanstad in het verkeerde keelgat. De uitdrukking legt een verband tussen het ‘zijn’ van een succesvolle stad en ondermijning. Nee! In een succesvolle stad is geen plaats voor ondermijning. Eerder gemaakte
beleidskeuzes hebben gezorgd voor ruimte en groei van ondermijning in Zaanstad.

Bestrijden van ondermijning is meer dan drugspanden sluiten, wietplantages oprollen. Een transparante en controleerbare overheid, dat is waar Democratisch Zaanstad voor gaat en dan vooral een betrouwbare overheid. Dat laatste blijkt voor Zaanstad zeker een lastige opgave te zijn. Neem nu bijvoorbeeld handhaving op illegale situaties op de Hemkade. Jarenlang illegaal bestaande situaties worden op dit terrein met terugwerkende kracht gelegaliseerd of stilzwijgend gedoogd. En zelfs in
strijd met de protocollen van de hulpdiensten wordt een heel gezin achter een hekwerk gevangengehouden.

Algemene beschouwingen begroting 2019-2022

Voorzitter, als uw college daadwerkelijk verandering nastreeft dan moet zij dat waarmaken. Waarmaken door ervoor te staan en gaan dat wij als overheid betrouwbaar, integer, open en transparant dienen te zijn.

Uw college moet wat Democratisch Zaanstad betreft de schuld van bijna een half miljard euro verkleinen. In deze begroting lezen we niets over het terugdringen van onze schuldenlast. Uw college stelt zelfs voor om geld uit te blijven geven, gedekt door o.a. het verhogen van de toeristenbelasting
van drie naar zeven euro p.p. per nacht. Buiten het feit dat u de toeristische sector een onwijze slag toebrengt, zijn wij van mening dat dit voorstel geen voorbeeld is van zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld.

In deze begroting wordt financieel vooral ingezet op tastbare zaken. Democratisch Zaanstad mist echter het benoemen van investeren in eendracht, saamhorigheid in de samenleving, tegengaan van
polarisatie e.d. waar de collegepartijen altijd hun mond vol van hebben.
De begroting zet veel in op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Kansrijke banen worden genoemd. Democratisch Zaanstad mist echter de inzet op het lerarentekort in het primair onderwijs.
Nergens kunnen we lezen over maatregelen die het kiezen voor lerarenopleiding stimuleren.

De BBV-indicatoren zijn niet begroot. BBV-indicatoren zijn toch juist bedoeld voor meer inzicht in prestaties en doelen, dus waarom niet begroten? Over de programma’s 1 t/m 3 heeft Democratisch Zaanstad weinig opmerkingen over de koers van het college. De uitgangspunten zijn goed, alleen erg open. De uitgangspunten zijn logisch en we gaan voor het ideale plaatje (niemand valt buiten de boot, we zetten ons in dat iedereen zich thuis voelt en de juiste zorg krijgt, etc.) het is alleen volstrekt onduidelijk hoe uw college deze uitgangspunten concreet gaat realiseren.

We zien het maar als een uitnodiging aan de inwoners en raad om met voorstellen te komen. Al vele jaren wordt de gemeenteraad beloofd er goed met elkaar vergelijkbare begrotingen aangeboden zullen worden, om de leesbaarheid te vergroten. Wederom is een vergelijking met de begroting van vorig jaar bijna onmogelijk vanwege (weer) een nieuw systeem met onbruikbare indicatoren. Een nieuw college c.q. gemeenteraad is bevoegd en niet verplicht om een nieuw systeem te introduceren en Democratisch Zaanstad stelt voor om een keuze te maken voor een systeem waar
we in elk geval vier jaar mee zullen werken.

Per programma valt op dat er over het algemeen vier portefeuillehouders zijn, dat vindt Democratisch Zaanstad onwenselijk en daarover zullen wij een motie indienen. Nog steeds missen wij de accountantsverklaringen voor de diverse fondsen, hetgeen controle op de uitgaven voor de gemeenteraad moeilijk maakt. Democratisch Zaanstad verzoekt uw college om deze verklaringen aan de gemeenteraad te overleggen voor het Transformatiefonds en Investeringsfonds.

Tenslotte willen we van de gelegenheid gebruik maken om de gemeenteraad en uw college te informeren over onze werkzaamheden. Momenteel werken we aan een leegstandsnota en bijbehorende verordening. Een Verordening op de fractie-assistenten, een initiatief ten aanzien van mogelijkheden om de OZB bij sportverenigingen te verlagen en een raadsvoorstel genaamd ‘Kansen voor jongeren creëren’ waarin we sport, ondernemerschap en educatie samenbrengen.

Democratisch Zaanstad doet het wél anders.
Democratisch Zaanstad.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Bedrijfsvoering

Vertrouwen openbaar bestuur loopt deuk op vanwege inzet ambt wethouder Slegers (CDA) voor politiek gewin in verkiezingstijd

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

Gepubliceerd

op

Al eerder is bericht en door diverse media geschreven, over de problemen die Democratisch Zaanstad ondervindt in haar relatie met de gemeente en specifiek over hoe de gemeente om is gegaan met door ons geplaatste verkiezingsborden

Afgelopen week is er nieuwe informatie naar boven gekomen die ons verontrust en waaruit blijkt dat de gemeente en wethouder Slegers, destijds tevens lijsttrekker van het CDA, zijn functie heeft ingezet om handhaving af te dwingen, op de door ons geplaatste verkiezingsborden, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De laatste ontwikkelingen

Over de voorgeschiedenis is veel gezegd en geschreven. Na de hoorzitting van 7 februari 2023 is na doorvragen nieuwe informatie naar boven gekomen, die ons beeld bevestigen dat de gemeente en de wethouder zich niet aan eigen regels houden, waardoor er sprake is van integriteitsschending en verlies van vertrouwen in het openbaar bestuur.

Eén van onze bezwaren is dat, volgens de interpretatie van de gemeente, het plaatsen van verkiezingsborden een overtreding is waar op basis van een formeel schriftelijk handhavingsverzoek op mag worden gehandhaafd. Dit handhavingsverzoek blijkt er uiteindelijk, na veelvuldig doorvragen, niet te zijn waardoor de juridische basis voor deze hele zaak wegvalt. Afgerond zou je zeggen. Maar waarom er dan wel is gehandhaafd heeft ons geschokt.

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

In antwoord op onze vragen blijkt dat de afdeling handhaving in actie is gekomen n.a.v. een telefonisch verzoek van wethouder Slegers, tevens op dat moment lijsttrekker van het CDA. Hiermee is niet alleen de afdeling handhaving de fout in gegaan (het betreft immers geen formeel schriftelijk verzoek), ook is wethouder Slegers zijn bevoegdheid te buiten gegaan. 
Sterker nog, in campagnetijd heeft hij zijn positie als wethouder ingezet voor eigen politiek gewin, waardoor sprake is van (de schijn van) niet integer handelen.

Maar het is niet bij een telefoontje gebleven, ook de locaties van de borden heeft de wethouder aan de afdeling handhaving doorgegeven, voorzien van controlevragen om te weten te komen of de borden wel echt weggehaald waren.

Er is ons gevraagd om onze excuses aan de afdeling handhaving aan te bieden, zodat wij de dwangsom niet zouden hoeven betalen, terwijl de last op dwangsom wel voor onbepaalde tijd geldt (nu nog!). Vooral vanwege het laatste konden wij hier niet mee akkoord gaan. En wij zijn blij dat wij niet akkoord zijn gegaan, want het blijken vooral de gemeente en de lijsttrekker van het CDA te zijn die over de schreef zijn gegaan.

Ruim een jaar voorgelogen

We zijn inmiddels ruim een jaar verder. Het heeft Democratisch Zaanstad veel tijd gekost om goed onderbouwd aan te geven dat deze dwangsom onterecht is opgelegd. Ook heeft Democratisch Zaanstad al ruim een jaar geprobeerd alle stukken op te vragen bij de gemeente, waaronder dus het vermeende handhavingsverzoek. 

Deze kwam maar niet, mailtjes van de afdeling handhaving en juridische zaken gaven eerder aan dat er niets was of er werd gemeld ‘dat DZ het niet nodig zou hebben om haar zaak te kunnen onderbouwen’. Pas na veelvuldig doorvragen kregen we de appjes binnen waarin duidelijk werd dat wethouder Slegers opdracht heeft gegeven tot het verwijderen van de borden en het handhaven op de borden. 

Zowel de afdeling handhaving als wethouder Slegers hebben hier, ondanks veelvuldige vragen, niet eerder openheid van zaken gegeven. Dit maakt dat het vertrouwen in de wethouder en de afdeling handhaving en juridische zaken een flinke deuk heeft opgelopen.

Al eerder bleek ook dat onze zienswijze die wij vorig jaar hebben geschreven toen de dwangsom werd opgelegd, niet meegestuurd was door de organisatie naar de externe hoor -en adviescommissie en ook de whatsapps van wethouder Slegers is deze commissie voor haar oordeelsvorming over de zaak, onthouden.

Om deze reden zullen wij een interpellatiedebat aanvragen en het behoeft verder weinig uitleg dat het vertrouwen in het college ernstig is geschaad.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bedrijfsvoering

DZ in discussie met stadhuis over beantwoording vragen

Sinds wanneer bepaalt de ambtenaar de manier van afhandeling van vragen die door gemeenteraadsleden gesteld worden.

Gepubliceerd

op

DZ in discussie met stadhuis over beantwoording vragen

Fractievoorzitter Juliëtte Rot van Democratish Zaanstad heeft bedenkingen bij de keuze voor SK Coaching om via sportactiviteiten contact te leggen met moeilijk te bereiken jongeren in Poelenburg en Peldersveld. De partij Democratisch Zaanstad krijgt echter van de gemeente geen antwoord op concrete vragen.

Er zijn nu schriftelijke vragen naar het college gestuurd, die openbaar beantwoord moeten gaan worden. Rot stond versteld van een passage in een e-mail van een leidinggevende op het stadhuis, die schreef:

‘De manier hoe u de vragen verwoord geeft ons het gevoel dat u twijfels plaatst bij de manier van samenwerken binnen Pact Poelenburg Peldersveld. Vandaar het voorstel om een mondeling overleg te voeren.’

en:

‘Er zal niet nogmaals een antwoordronde volgen’.

Het zette Juliëtte Rot aan tot de vraag; ‘sinds wanneer de ambtenaar over de manier van afhandeling van vragen, die gesteld worden door gemeenteraadsleden, gaat’.

DZ wil een inhoudelijke reactie van het college over ‘de opstelling, houding en (professionele) reactie van de ambtenaar in relatie tot een lid van het hoogste controlerende orgaan van de gemeente’. Ook de wethouder reageerde overigens niet op eerdere signalen over deze kwestie en ook de gemeentesecretaris liet niets van zich horen na het verzoek van de wethouder om de zaak af te handelen. Ook daar wil Juliëtte Rot een verklaring voor.

bron: zaanstadnieuws.nl

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het College, alsmede:
– Initiële vragen en ‘beantwoording technische vragen inzake SK Coaching’
– De vervolg vragen en reactie van de gemeente daarop.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bedrijfsvoering

Ambtenaren bezwijken onder werkdruk. Gemeentelijk apparaat op omvallen.

Controlerende taak Gemeenteraad in het beding! Raadsvragen niet langer schriftelijk beantwoord?

Gepubliceerd

op

Ambtenaren vallen om onder werkdruk in Zaanstad

Democratisch Zaanstad (DZ) zal a.s. donderdag 3 februari onderstaande vragen gaan stellen aan Burgemeester Hamming over de zorgelijke ontwikkeling door processen bij bouwen, woningbeleid en vergunningen te vertragen.

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90753/gemeentelijk-apparaat-op-omvallen-college-snijdt-in-taken/

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN