Vragen aan College over brandveiligheid gevels in Zaanstad

Geacht college,
Schriftelijke vragen inzake ‘Brandveiligheid Jan Eijdenbergstraat 6-62 te Zaandam’
Vandaag ontvingen wij een kopie van een brief, gedateerd op 26 augustus jl., van de Bewonerscommissie J. Eijdenberg -en Coniferenstraat (hierna: bewonerscommissie), gericht aan wethouder Mutluer. Naar aanleiding van deze brief en bijbehorend memo, gedateerd op 19 mei jl. stelt Democratisch Zaanstad uw college schriftelijke vragen in het kader van artikel 51 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zaanstad.
Voor zover bij de beantwoording van de vragen informatie van Rochedale benodigd is, verzoeken wij om doorgeleiding van deze vragen.
De bewonerscommissie geeft in haar brief aan dat zij in verschillende telefonische verzoeken aan de gemeente heeft verzocht om reactie op haar memo van 19 mei jl.

 1. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is op de memo?
  In de memo wordt een ernstige situatie van achterstallig onderheid en brandgevaarlijkheid geschetst, te beginnen al in het jaar 2009. Na een flinke woningbrand op de 3e verdieping van de Coniferenstraat, wordt aandacht gevraagd voor de brandgevaarlijke situaties van de bovenste verdiepingen.
 2. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is door Rochedale op deze waarneming?
  Het memo schetst dat er niet voldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen. Zodoende moest een brandweerman naar het ziekenhuis na een brand in de J. Eijdenbergstraat en werden er bewoners onwel.
 3. Is het uw college bekend dat er onvoldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen J. Eijdenberg -en Coniferenstraat? Zo ja, welke actie heeft de gemeente richting Rochedale ondernomen, of gaat zij nog ondernemen om Rochedale te bewegen om te zorgen voor voldoende afvoer?
  Het memo stelt dat Rochedale in 2009 inspectie door bouw -en woningtoezicht heeft geweigerd, maar een brandveiligheidsonderzoek aankondigde.
 4. Hoe is het mogelijk dat Rochedale een inspectie door bouw -en woningtoezicht kan weigeren? Komt het vaker voor dat corporaties een dergelijke inspectie weigeren? Zo ja, in welke gevallen en bij welke corporaties?
 5. Welke middelen heeft uw college in het geval van weigering ter beschikking om een inspectie af te dwingen?
  Het memo stelt verder: ‘En eind 2011 werd aan brandpreventie Zaanstad bezworen, dat zo’n onderzoek nog steeds gaande was; in werkelijkheid lag er een rapport (definitief 11 juli 2011), waaruit bleek, dat 70% van het woningbezit van ‘Rochdale’ als brandgevaarlijk te bestempelen was.
  Dit rapport is pas medio juli 2019 gedeeld met de bewonerscommissie (waarin de overige woningcomplexen in Zaanstad zwart gelakt waren).
  Begin 2019 werd bij herhaling ontkend, dat er voor beide woongebouwen een rapport zou bestaan; toch verkreeg bureau Nieman Utrecht- opdracht voor de Coniferenstraat, waaruit een notitie dd. 25 april 2019 resulteerde. Na stevig commentaar vanuit de bewoners verscheen de definitieve versie van die notitie dd. 29 oktober 2019 (zonder terugkoppeling met bewoners).

Daarin zijn de onderdelen brandveiligheid mbt. ventilatiekanalen, gevel- en dakisolatie, brandoverslag bij grote raamopeningen enz. buiten beschouwing gebleven (bewust buiten opdracht aan Nieman gehouden).’

 1. Graag ontvangen wij het in de memo genoemde rapport, gedateerd op 11 juli 2011 en andere relevante bijbehorende stukken.
 2. Graag ontvangen wij de in de memo genoemde notitie van ‘bureau Nieman’, gedateerd op 25 april 2019 en andere relevante bijbehorende stukken.
 3. Welke onderzoeksopdracht is meegegeven aan het onderzoek? En op welke wijze is deze vastgesteld?
 4. Heeft uw college kennisgenomen van voornoemd rapport? Zo ja, hoe beoordeelt uw college de constatering dat ‘70% van
  het woningbezit van Rochedale als brandgevaarlijk te bestempelen is’?
 5. Welke acties en maatregelen heeft uw college concreet ondernomen naar aanleiding van de informatie uit het rapport?
  (bijvoorbeeld overleg met Rochedale over een plan van aanpak om de brandgevaarlijke situaties te beëindigen)
  Het memo stelt tenslotte dat Rochedale voornemens zou zijn de buitenmuren te isoleren met ‘zéér brandgevaarlijk materiaal’, ‘hetzelfde materiaal dat toegepast werd bij de gevelbekleding van de Grenfell Tower in Londen, waaraan ‘Zembla’ – over de enorme risico’s – recent een programma heeft gewijd!’
 6. Is dit de gemeente ook bekend? Zo ja, op welke wijze wordt beoordeeld tijdens de vergunningsprocedure of het (voornemen tot) het gebruik van bepaalde materialen veilig is? Volgens welke criteria en normen?
  In de uitzending van Zembla stelt de brandweer ‘Op papier voldoen deze isolatiematerialen aan de minimale brandveiligheidseisen, maar in de praktijk wordt het gewenste brandveiligheidsniveau lang niet altijd gerealiseerd.’
 7. Bent u met ons van mening dat dit een zeer ernstige constatering is, die nader onderzoek van ons verlangt? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u met ons van mening dat veiligheid, ook in de praktijk, niet ondergeschikt mag zijn aan duurzaamheidsmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze kan uw college dit concreet waarborgen?
  Gemeenten hebben in 2018 de opdracht gekregen van het ministerie van BZK, alle risicovolle gevels te inventariseren.
 9. Is dit in Zaanstad inmiddels gebeurd? Zo nee, waarom niet en op welke termijn zal deze inventarisatie in Zaanstad dan wel plaatsvinden? Zo ja, waar kunnen wij dit overzicht vinden?
  Namens Democratisch Zaanstad, Peter Kranenburg.