Maak verbinding op social met ons:
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
digitale zittingen
Zaanse Schans
EBS Bus Zaanstad
Lastige Inwoners
wijkmanager Assendelft
Dukra
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Pas op met digitale zittingen

Stop gretig gebruik van de digitale middelen

Rechtspraak moet geen machine worden

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Parkeer tarieven verhogen Zaanse Schans

Geen oplossing voor parkeren en de overlast voor de buurt.

Herzie het beleid voor (betaald) parkeren

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

98
Dagen
06
Uren
50
Minuten
33
Seconden
tot
na de zomer
Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

Dukra

Maar waar naartoe ?

Inwoners
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Vragen aan College over brandveiligheid gevels in Zaanstad

Gepubliceerd

op

Geacht college,
Schriftelijke vragen inzake ‘Brandveiligheid Jan Eijdenbergstraat 6-62 te Zaandam’


Vandaag ontvingen wij een kopie van een brief, gedateerd op 26 augustus jl., van de Bewonerscommissie J. Eijdenberg -en Coniferenstraat (hierna: bewonerscommissie), gericht aan wethouder Mutluer. Naar aanleiding van deze brief en bijbehorend memo, gedateerd op 19 mei jl. stelt Democratisch Zaanstad uw college schriftelijke vragen in het kader van artikel 51 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zaanstad.
Voor zover bij de beantwoording van de vragen informatie van Rochedale benodigd is, verzoeken wij om doorgeleiding van deze vragen.
De bewonerscommissie geeft in haar brief aan dat zij in verschillende telefonische verzoeken aan de gemeente heeft verzocht om reactie op haar memo van 19 mei jl.

 1. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is op de memo?
  In de memo wordt een ernstige situatie van achterstallig onderheid en brandgevaarlijkheid geschetst, te beginnen al in het jaar 2009. Na een flinke woningbrand op de 3e verdieping van de Coniferenstraat, wordt aandacht gevraagd voor de brandgevaarlijke situaties van de bovenste verdiepingen.
 2. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is door Rochedale op deze waarneming?
  Het memo schetst dat er niet voldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen. Zodoende moest een brandweerman naar het ziekenhuis na een brand in de J. Eijdenbergstraat en werden er bewoners onwel.
 3. Is het uw college bekend dat er onvoldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen J. Eijdenberg -en Coniferenstraat? Zo ja, welke actie heeft de gemeente richting Rochedale ondernomen, of gaat zij nog ondernemen om Rochedale te bewegen om te zorgen voor voldoende afvoer?
  Het memo stelt dat Rochedale in 2009 inspectie door bouw -en woningtoezicht heeft geweigerd, maar een brandveiligheidsonderzoek aankondigde.
 4. Hoe is het mogelijk dat Rochedale een inspectie door bouw -en woningtoezicht kan weigeren? Komt het vaker voor dat corporaties een dergelijke inspectie weigeren? Zo ja, in welke gevallen en bij welke corporaties?
 5. Welke middelen heeft uw college in het geval van weigering ter beschikking om een inspectie af te dwingen?
  Het memo stelt verder: ‘En eind 2011 werd aan brandpreventie Zaanstad bezworen, dat zo’n onderzoek nog steeds gaande was; in werkelijkheid lag er een rapport (definitief 11 juli 2011), waaruit bleek, dat 70% van het woningbezit van ‘Rochdale’ als brandgevaarlijk te bestempelen was.
  Dit rapport is pas medio juli 2019 gedeeld met de bewonerscommissie (waarin de overige woningcomplexen in Zaanstad zwart gelakt waren).
  Begin 2019 werd bij herhaling ontkend, dat er voor beide woongebouwen een rapport zou bestaan; toch verkreeg bureau Nieman Utrecht- opdracht voor de Coniferenstraat, waaruit een notitie dd. 25 april 2019 resulteerde. Na stevig commentaar vanuit de bewoners verscheen de definitieve versie van die notitie dd. 29 oktober 2019 (zonder terugkoppeling met bewoners).

Daarin zijn de onderdelen brandveiligheid mbt. ventilatiekanalen, gevel- en dakisolatie, brandoverslag bij grote raamopeningen enz. buiten beschouwing gebleven (bewust buiten opdracht aan Nieman gehouden).’

 1. Graag ontvangen wij het in de memo genoemde rapport, gedateerd op 11 juli 2011 en andere relevante bijbehorende stukken.
 2. Graag ontvangen wij de in de memo genoemde notitie van ‘bureau Nieman’, gedateerd op 25 april 2019 en andere relevante bijbehorende stukken.
 3. Welke onderzoeksopdracht is meegegeven aan het onderzoek? En op welke wijze is deze vastgesteld?
 4. Heeft uw college kennisgenomen van voornoemd rapport? Zo ja, hoe beoordeelt uw college de constatering dat ‘70% van
  het woningbezit van Rochedale als brandgevaarlijk te bestempelen is’?
 5. Welke acties en maatregelen heeft uw college concreet ondernomen naar aanleiding van de informatie uit het rapport?
  (bijvoorbeeld overleg met Rochedale over een plan van aanpak om de brandgevaarlijke situaties te beëindigen)
  Het memo stelt tenslotte dat Rochedale voornemens zou zijn de buitenmuren te isoleren met ‘zéér brandgevaarlijk materiaal’, ‘hetzelfde materiaal dat toegepast werd bij de gevelbekleding van de Grenfell Tower in Londen, waaraan ‘Zembla’ – over de enorme risico’s – recent een programma heeft gewijd!’
 6. Is dit de gemeente ook bekend? Zo ja, op welke wijze wordt beoordeeld tijdens de vergunningsprocedure of het (voornemen tot) het gebruik van bepaalde materialen veilig is? Volgens welke criteria en normen?
  In de uitzending van Zembla stelt de brandweer ‘Op papier voldoen deze isolatiematerialen aan de minimale brandveiligheidseisen, maar in de praktijk wordt het gewenste brandveiligheidsniveau lang niet altijd gerealiseerd.’
 7. Bent u met ons van mening dat dit een zeer ernstige constatering is, die nader onderzoek van ons verlangt? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u met ons van mening dat veiligheid, ook in de praktijk, niet ondergeschikt mag zijn aan duurzaamheidsmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze kan uw college dit concreet waarborgen?
  Gemeenten hebben in 2018 de opdracht gekregen van het ministerie van BZK, alle risicovolle gevels te inventariseren.
 9. Is dit in Zaanstad inmiddels gebeurd? Zo nee, waarom niet en op welke termijn zal deze inventarisatie in Zaanstad dan wel plaatsvinden? Zo ja, waar kunnen wij dit overzicht vinden?
  Namens Democratisch Zaanstad, Peter Kranenburg.
0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Verhuftering slaat van de weg over naar het water

Beide waterongelukken Krommenie te wijten aan bestuurders

Gepubliceerd

op

Overlast op waterwegen

Bij beide recente waterongevallen in Krommenie was het gedrag van de schipper / bestuurder en zich niet aan de regels houden de oorzaak dat het mis ging. ‘De verhuftering die op de weg al jaren zichtbaar is zien wij steeds vaker terug op de waterwegen,’ luidt het antwoord op vragen van raadslid Jos Kerkhoven aan de gemeentelijke organisatie.

De afdeling Havens en Vaarwegen heeft zeven fte voor toezicht en handhavende taken op het water. Drie hiervan zijn inzetbaar als BOA op het water en drie medewerkers wachten inmiddels al ruim vijf maanden op beëindiging door de politie. Wanneer dat is gebeurd kunnen er zes bijzondere opsporingsambtenaren het water op om de regels te handhaven. In de zomermaanden worden twee nautische toezichthouders ook ingezet op de centrale brugbediening in Zaandam in verband met capaciteitsproblemen in het Havenkantoor. De toezichthouders zijn in twee shifts van 06:00 tot 14:30 en 14:30 tot 22:00 uur actief op werkdagen, op de zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur en op zondag van 10:00 tot 18:00 uur. Bij mooi weer worden diensten in het weekend verschoven naar de middag en de avond.

Meer taken, niet meer mensen

Snelvaren is feitelijk nog steeds een politietaak, maar door capaciteitsproblemen daar is er nauwelijks inzet voor, kwam Kerkhoven ook te weten. Sinds 2000 is het aantal medewerkers bij Havens & Vaarwegen gelijk gebleven, hoewel sinds 2012 het takenpakket is uitgebreid met BOA-bevoegdheid, de politie structurele capaciteitsproblemen heeft en Zaanstad er steeds meer inwoners bij krijgt. ‘Tevens is zichtbaar dat de overlastmeldingen en overtredingen sinds de coronapandemie en de groei van de stad zijn toegenomen.’

De ongelukken in het Agathepark en langs de Zuidervaartdijk in Krommenie kwamen er ondanks preventieve maatregelen zoals het uitdelen van vaarregels en het aanschrijven van watersportwinkels om potentiële kopers te informeren wat er wettelijk nodig is om met bepaalde boten te mogen varen. In het weekend van 10 tot en met 12 mei zijn er controles geweest waarbij één persoon het heeft gepresteerd om tot twee keer toe zonder vaarbewijs te varen, wat resulteerde in 2040 euro aan boetes.

Jaarlijks worden ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die overtredingen hebben begaan op het water naar bureau Halt gestuurd. Daar krijgen ze een traject aangeboden dat hen bewust maakt van het gedrag en de risico’s op het water. ‘Hierover krijgen wij ook van de ouders positieve feedback.’ Echter: nautische overtredingen en overlast zijn niet door het Openbaar Ministerie aangewezen als Halt-feiten, waardoor Zaanstad voor de kosten opdraait.

Vignetplicht

‘Invoering van vignetplicht ziet Havens & Vaarwegen als kans om datagericht te kunnen handhaven. Tevens biedt het de mogelijkheid om gerichter te kunnen informeren welke eisen er gesteld worden om bepaalde vaartuigen te mogen besturen. Handhaving is niet mogelijk, maar overtreders kunnen wel aangesproken worden op hun gedrag na digitale constatering van de overtreding,’ leerde Kerkhoven ook. Een vignetplicht is in de gemeenteraad al wel besproken, maar er is nog geen knoop over doorgehakt.

bron: Zaanstad.nieuws.nl

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Winkelcentrum de Saen aan het Kaaikhof-Saendelft is als ‘Sodom en Gomorra’

Op grote schaal overlast, welke bestaat uit bedreigingen, vernielingen, vervuiling, drugsdealen etc.

Gepubliceerd

op

Winkelcentrum het Kaaikhof in Saendelft


Op vrijdag, 17 november j.l., waren ons raadslid Marianne Doeves de Boer en fractieassistent John Steygeman, samen met collega-raadsleden, bij het winkelcentrum aan het Kaaikhof in Saendelft.

Aldaar heeft de groep een wandeling gemaakt door het winkelcentrum en de omliggende wijk, onder aanvoering van een groep bewoners, jongerenwerkers, wijkmanager Eric van Druenen, wethouder Jeugdbeleid Groothuismink en de winkeliersvereniging.

Democratisch Zaanstad overweegt opnieuw een motie in te dienen om de veiligheid in Saendelft te waarborgen, om de aangenomen motie van 25 november 2021 alsnog ten uitvoer te brengen. 

Immers, de bewoners en de winkeliersvereniging lieten ons weten dat het nog immer een ‘Sodom en Gomorra’ is op deze plek.

(Brom)fietsers, racen nog immer door het winkelcentrum, wat een voetgangersgebied is voor het winkelend publiek.

Opgeschoten tuig wat op fatbikes door de Albert Heijn heen crost, aldus de winkeliersvereniging.

Op grote schaal overlast, welke bestaat uit bedreigingen, vernielingen, vervuiling, drugsdealen etc.

Handhaving en politie hebben blijkbaar andere prioriteiten, want die zijn nauwelijks te zien aldus de bewoners.

Desgevraagd, wisten de bewoners niet eens te vertellen wie de wijkagent is daar.

Op zich wel te begrijpen, aangezien deze, door het grote tekort bij de politie, vaak worden ingezet bij de zgn. ‘noodhulp’.

Ook het softe sanctiebeleid (foei-gesprekjes) van vermeende daders zet natuurlijk geen zoden aan de dijk.

Bron Zaanstad.nieuws .nl:
Democratisch Zaanstad overweegt opnieuw een motie in te dienen om de veiligheid in Saendelft te waarborgen. Dat moet gebeuren met maatregelen zoals camera’s bij en in het winkelcentrum en in overleg met de ondernemers, winkelmedewerkers en inwoners.

Twee jaar geleden stelde DZ samen met de PVV de onveiligheid in het winkelgebied al aan de orde en sprak toen over zaken als bedreigingen, vernielingen, vervuiling en drugsdealen. Ook het gebied rond het station Krommenie – Assendelft is een door veel inwoners gevreesde plek. Tijdens een recent rondje door de wijk kregen raadsleden van meerdere fracties te horen ‘dat het nog immer een Sodom en Gomorra is’ bij het Kaaikhof.

Met fatbike door AH

De politici maakten een wandeling met een groep bewoners, jongerenwerkers, wijkmanager Eric van Druenen, wethouder van Jeugdbeleid Natasja Groothuismink en een vertegenwoordiging van de winkeliersvereniging. ‘(Brom)fietsers racen nog immer door het winkelcentrum en opgeschoten tuig crosst op fatbikes door Albert Heijn heen,’ hoorde DZ-raadslid Jos Kerkhoven. En ook de al eerder genoemde overlast duurt voort.

Bericht op Facebook van gisteravond.

‘Handhaving en politie hebben blijkbaar andere prioriteiten,’ want die zijn volgens de bewoners ‘nauwelijks te zien,’ zo tekende hij op. ‘Desgevraagd wisten de bewoners mij niet eens te vertellen wie de wijkagent is. Op zich wel te begrijpen, aangezien deze door het grote tekort bij de politie vaak worden ingezet bij de zogenoemde noodhulp. Ook het softe sanctiebeleid (foei-gesprekjes) met vermeende daders zet natuurlijk geen zoden aan de dijk,’ aldus Kerkhoven.


Lees alles over: Winkelcentrum de Saen in Saendelft

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Media

Ondermijning in Poelenburg

Thuis en op straat is vaak niet Nederlands, maar Turks de voertaal

Gepubliceerd

op

Ondermijning in Poelenburg

In oktober, heeft onze fractieassistent John Steygeman, als bodyguard met misdaadjournalist Gerlof Leistra van het Elsevier Weekblad, een bezoek gebracht aan de sportschool Choku Gym, gevolgd door een uitgebreide rondleiding door de wijken Poelenburg en Peldersveld. Naar aanleiding hiervan is een artikel geplaatst in het Elsevier Weekblad genaamd Ondermijning in Poelenburg.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN