Volg ons

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Vragen aan College over brandveiligheid gevels in Zaanstad

Gepubliceerd

op

Geacht college,
Schriftelijke vragen inzake ‘Brandveiligheid Jan Eijdenbergstraat 6-62 te Zaandam’


Vandaag ontvingen wij een kopie van een brief, gedateerd op 26 augustus jl., van de Bewonerscommissie J. Eijdenberg -en Coniferenstraat (hierna: bewonerscommissie), gericht aan wethouder Mutluer. Naar aanleiding van deze brief en bijbehorend memo, gedateerd op 19 mei jl. stelt Democratisch Zaanstad uw college schriftelijke vragen in het kader van artikel 51 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zaanstad.
Voor zover bij de beantwoording van de vragen informatie van Rochedale benodigd is, verzoeken wij om doorgeleiding van deze vragen.
De bewonerscommissie geeft in haar brief aan dat zij in verschillende telefonische verzoeken aan de gemeente heeft verzocht om reactie op haar memo van 19 mei jl.

 1. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is op de memo?
  In de memo wordt een ernstige situatie van achterstallig onderheid en brandgevaarlijkheid geschetst, te beginnen al in het jaar 2009. Na een flinke woningbrand op de 3e verdieping van de Coniferenstraat, wordt aandacht gevraagd voor de brandgevaarlijke situaties van de bovenste verdiepingen.
 2. Wat is de reden dat tot nu toe niet gereageerd is door Rochedale op deze waarneming?
  Het memo schetst dat er niet voldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen. Zodoende moest een brandweerman naar het ziekenhuis na een brand in de J. Eijdenbergstraat en werden er bewoners onwel.
 3. Is het uw college bekend dat er onvoldoende afvoer van rookontwikkeling is op de vluchtroutes en in de trappenhuizen J. Eijdenberg -en Coniferenstraat? Zo ja, welke actie heeft de gemeente richting Rochedale ondernomen, of gaat zij nog ondernemen om Rochedale te bewegen om te zorgen voor voldoende afvoer?
  Het memo stelt dat Rochedale in 2009 inspectie door bouw -en woningtoezicht heeft geweigerd, maar een brandveiligheidsonderzoek aankondigde.
 4. Hoe is het mogelijk dat Rochedale een inspectie door bouw -en woningtoezicht kan weigeren? Komt het vaker voor dat corporaties een dergelijke inspectie weigeren? Zo ja, in welke gevallen en bij welke corporaties?
 5. Welke middelen heeft uw college in het geval van weigering ter beschikking om een inspectie af te dwingen?
  Het memo stelt verder: ‘En eind 2011 werd aan brandpreventie Zaanstad bezworen, dat zo’n onderzoek nog steeds gaande was; in werkelijkheid lag er een rapport (definitief 11 juli 2011), waaruit bleek, dat 70% van het woningbezit van ‘Rochdale’ als brandgevaarlijk te bestempelen was.
  Dit rapport is pas medio juli 2019 gedeeld met de bewonerscommissie (waarin de overige woningcomplexen in Zaanstad zwart gelakt waren).
  Begin 2019 werd bij herhaling ontkend, dat er voor beide woongebouwen een rapport zou bestaan; toch verkreeg bureau Nieman Utrecht- opdracht voor de Coniferenstraat, waaruit een notitie dd. 25 april 2019 resulteerde. Na stevig commentaar vanuit de bewoners verscheen de definitieve versie van die notitie dd. 29 oktober 2019 (zonder terugkoppeling met bewoners).

Daarin zijn de onderdelen brandveiligheid mbt. ventilatiekanalen, gevel- en dakisolatie, brandoverslag bij grote raamopeningen enz. buiten beschouwing gebleven (bewust buiten opdracht aan Nieman gehouden).’

 1. Graag ontvangen wij het in de memo genoemde rapport, gedateerd op 11 juli 2011 en andere relevante bijbehorende stukken.
 2. Graag ontvangen wij de in de memo genoemde notitie van ‘bureau Nieman’, gedateerd op 25 april 2019 en andere relevante bijbehorende stukken.
 3. Welke onderzoeksopdracht is meegegeven aan het onderzoek? En op welke wijze is deze vastgesteld?
 4. Heeft uw college kennisgenomen van voornoemd rapport? Zo ja, hoe beoordeelt uw college de constatering dat ‘70% van
  het woningbezit van Rochedale als brandgevaarlijk te bestempelen is’?
 5. Welke acties en maatregelen heeft uw college concreet ondernomen naar aanleiding van de informatie uit het rapport?
  (bijvoorbeeld overleg met Rochedale over een plan van aanpak om de brandgevaarlijke situaties te beëindigen)
  Het memo stelt tenslotte dat Rochedale voornemens zou zijn de buitenmuren te isoleren met ‘zéér brandgevaarlijk materiaal’, ‘hetzelfde materiaal dat toegepast werd bij de gevelbekleding van de Grenfell Tower in Londen, waaraan ‘Zembla’ – over de enorme risico’s – recent een programma heeft gewijd!’
 6. Is dit de gemeente ook bekend? Zo ja, op welke wijze wordt beoordeeld tijdens de vergunningsprocedure of het (voornemen tot) het gebruik van bepaalde materialen veilig is? Volgens welke criteria en normen?
  In de uitzending van Zembla stelt de brandweer ‘Op papier voldoen deze isolatiematerialen aan de minimale brandveiligheidseisen, maar in de praktijk wordt het gewenste brandveiligheidsniveau lang niet altijd gerealiseerd.’
 7. Bent u met ons van mening dat dit een zeer ernstige constatering is, die nader onderzoek van ons verlangt? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u met ons van mening dat veiligheid, ook in de praktijk, niet ondergeschikt mag zijn aan duurzaamheidsmaatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze kan uw college dit concreet waarborgen?
  Gemeenten hebben in 2018 de opdracht gekregen van het ministerie van BZK, alle risicovolle gevels te inventariseren.
 9. Is dit in Zaanstad inmiddels gebeurd? Zo nee, waarom niet en op welke termijn zal deze inventarisatie in Zaanstad dan wel plaatsvinden? Zo ja, waar kunnen wij dit overzicht vinden?
  Namens Democratisch Zaanstad, Peter Kranenburg.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

50% van de Zaanse inwoners voelt zich niet altijd veilig in Zaanstad

Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Gepubliceerd

op

Bericht van Marianne Doeves de Boer:


Wat Democratisch Zaanstad betreft begint het veiliger maken van Zaanstad met het (h)erkennen van het probleem!

Het probleem wordt echter gebagatelliseerd door veel andere partijen. Zo bleek gisteren tijdens het debat van NH nieuws, waar Juliëtte Rot namens DZ het lokale geluid liet horen!

Ze zat aan tafel met o.a. Harrie vd Laan van de POV en Gerard Slegers van het CDA. Beide heren waren het niet eens met de stelling dat het onveilig is in sommige delen van Zaanstad om s’avonds over straat te gaan.

Alleen Juliëtte, tevens enige vrouw aan tafel, was het eens met de stelling! Beide heren voelden zichzelf niet onveilig en dus moest Juliëtte het probleem niet groter maken dan het was. 
Ik, Marianne, heb dit debat vol ongeloof aanschouwd. Bizar toch?

50% van de Zaankanters voelt zich niet veilig,

maar joh ‘het valt allemaal wel mee’. Zo pak je problemen natuurlijk niet aan.
Erken het, maak een plan en los het op!

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Einde cameratoezicht Saendelft valt verkeerd bij DZ

Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen.

Gepubliceerd

op

Beveiligingscamera's in Assendelft moeten blijven vindt DZ

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Democratisch Zaanstad en de PVV vinden in tegenstelling tot burgemeester Jan Hamming dat cameratoezicht ook na de kerstvakantie zin heeft in het winkelcentrum van Saendelft. Volgens Marianne de Boer (DZ) en Natasja Cornelisse (PVV) zien de omwonenden en winkeliers de camera die tijdelijk op het centrale middenplein was geplaatst graag terugkeren.

Poging te vernielen

De twee zijn ook verbaasd dat hij is weggehaald, omdat tijdens een digitaal werkbezoek op 14 januari aan  raadsleden verteld werd dat de camera goed functioneerde, zicht had op de drie winkelstraten en niet verwijderd zou worden. Een poging om hem te vernielen toont volgens de PVV en Democratisch Zaanstad bovendien aan dat de camera noodzakelijk is. Portefeuillehouder en bewaker van de openbare orde Hamming zag na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie geen aanleiding om de camera langer te laten hangen dan in eerste instantie was bepaald, grofweg de twee weken rond de jaarwisseling.

Geen klachten

Cornelisse en De Boer willen nu van hem horen wat zijn de beweegredenen waren om het cameratoezicht te beëindigen en een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat de overlast in het winkelgebied van Saenedelft dusdanig was afgenomen dat verlenging van het toezicht niet nodig was. De overlast door jongeren is volgens hen een structureel probleem. Over de aanwezigheid van de camera zijn ook geen klachten binnengekomen bij de gemeente, melden ze nog.

Verder lezen

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

‘Poelenburg-pact’ kan antwoord zijn op de overlast in en rond het winkelcentrum van Saendelft in Assendelft

Gepubliceerd

op

Aanpak overlast in en rond het winkelcentrum Saendelft in Assendelft
Verder lezen

Trending