Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer

Nieuws

DZ stuurt noodkreet over participatie bij bouwplannen in Zaanstad naar commissaris van de Koning.

Via een open brief heeft Democratisch Zaanstad de commissaris van de Koning gisteren verzocht om tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad, ten aanzien van de Provinciale toezicht domeinen ‘informatiebeheer’ en ‘omgeving’.

Gepubliceerd

op

Via een open brief heeft Democratisch Zaanstad de commissaris van de Koning gisteren verzocht om tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad, ten aanzien van de Provinciale toezicht domeinen ‘informatiebeheer’ en ‘omgeving’. In dit advies zouden de aspecten zoals beschreven in deze brief wat ons betreft aan bod moeten komen, waarbij ook de vraag over financiële haalbaarheid en consequenties voor Zaanstad onderzocht zou moeten worden.

Democratisch Zaanstad heeft de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd om het college van Zaanstad ervan te overtuigen dat zij haar taken als hoeder van de belangen van al haar inwoners, ten aanzien van participatie, structureel verwaarloosd. De gemeente dient zich bij al haar handelen te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met het ontbreken van een zorgvuldige belangenafweging tussen het publieke belang, versus private belangen en een concreet vastgelegd participatiebeleid, verankerd in planprocessen, schendt zij deze beginselen.

De toepassing van participatie faalt in Zaanstad structureel, door het ontbreken van concreet beleid. De belangen van bewoners worden ondergeschikt gemaakt aan private belangen. Daarnaast bestaat er grote onduidelijkheid over de financiële consequenties voor Zaanstad van alle geplande bouwplannen. Voldoende draagvlak voor bouwplannen is volgens Democratisch Zaanstad een belangrijk uitgangspunt en zou niet afhankelijk moeten zijn van politieke processen.

Volgens de wet Interbestuurlijk toezicht op gemeenten, is de Provincie onder meer toezichthouder ten aanzien van ruimtelijke ordening, bouwen en huisvesting en is dit toezicht gericht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken.

Brief:

Aan de Commissaris van de Koning, de hoogedelgestrenge heer Th. H. van Dijk

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

Juliëtte Esmée Rot, Fractievoorzitter Democratisch Zaanstad

Onderwerp: Participatie bij bouwprojecten in de Gemeente Zaanstad

Zaandam, 6 maart 2022

Hoogedelgestrenge heer van Dijk,

De gemeente Zaanstad faciliteert sinds 2016 een groot aantal bouwplannen onder de noemer ‘Maak.Zaanstad’. Dit project liet voorafgaande aan de start al een geprognotiseerd verlies zien van 100 miljoen euro. In 2017 werd ten behoeve van dit programma een notitie opgesteld waarin als belangrijke doelstelling was opgenomen dat belanghebbenden ‘meepraten maar niet meebeslissen’. De afgelopen maanden is er een duidelijk beeld ontstaan dat deze doelstelling voor grote problemen zorgt ten aanzien van participatie bij de verschillende bouwplannen, met onvrede, weerstand van omwonenden en betrokkenen en zelfs juridische procedures als gevolg. En dat geheel in strijd met een duidelijke afspraak tussen het huidige college en Democratisch Zaanstad met als doel om het aantal juridische procedures te verminderen en zo veel als mogelijk te voorkomen.

De conclusie is dat de zorgplicht die het college van Zaanstad heeft voor al haar burgers wordt verzaakt als het gaat om de nieuwbouwplannen van Zaanstad. Het college gaat bij deze plannen aantoonbaar niet voor het algemeen belang en een zorgvuldige belangenafweging van het belang van omwonenden die te maken krijgen met de negatieve effecten van deze nieuwbouw. Vooral de belangen van de private partijen wegen zwaarder dan de publieke belangen, ten koste van de belangen van de omwonenden.

Voordat ik als gemeenteraadslid van de gemeente Zaanstad in zal gaan op een aantal specifieke voorbeelden waarbij participatie geheel ontbrak of mislukt is, wil ik voor de context van dit schrijven een aantal relevante feiten en omstandigheden benoemen.

Algemene relevante feiten en omstandigheden

Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet werkt de gemeente Zaanstad zoveel mogelijk in de ‘geest van de omgevingswet’ zoals zij dit zelf omschrijft. Dit betekent in Zaanstad dat de gemeente het participatieproces aan de ontwikkelaar laat (qua organisatie en afwikkeling daarvan). De gemeente blijft echter verantwoordelijk voor het afwegen van de belangen van de omwonenden in het besluitvormingsproces.  In de praktijk is de gemeente Zaanstad mede-eigenaar van bouwplannen en schaadt dit de objectiviteit van de beoordeling van een ontwikkeling en worden belangen van bewoners, zonder uitzondering ondergeschikt gemaakt aan zowel de ‘bouwopgave’ als de ontwikkelaar. De verschillende partijen in een plangebied hebben allemaal het beste voor met de ontwikkeling, alleen hebben ze verschillende, soms tegenstrijdige belangen, én verschillende visies op wat nodig is om dat ‘beste voor het gebied’ te laten ontstaan.

Het is in het belang van zowel de ontwikkelaar als de gemeente om tot overeenstemming te komen met belanghebbenden die betrokken zijn bij de verschillende bouwplannen. Het is daarom onlogisch dat er geen eenduidige en heldere werkwijze opgesteld is voor participatie bij ruimtelijke ordening in gemeente Zaanstad, met duidelijke spelregels en bijbehorend afwegingsinstrumentarium. In de praktijk wordt niet duidelijk op basis van welke objectieve criteria, de mate van het belang dat bewoners hebben bij een bouwplan, wordt vastgesteld.

Voorbeelden van concrete bouwplannen binnen het project Maak.Zaanstad, waarbij participatie ontbreekt dan wel niet succesvol is vormgegeven/uitgevoerd (niet uitputtend opgesomd):

 1. Ontwikkeling jachthaven Dukra

Omschrijving casus: In januari 2021 werden omwonenden van jachthaven Dukra tijdens een informatiebijeenkomst overvallen met een volledig uitgewerkt plan. Gemeente en ontwikkelaar bleken 4 jaar met elkaar te hebben gewerkt aan het plan voor een ingrijpende transformatie tot “Marinapark Houthaven”. Begin 2018 was hiervoor zelfs al akkoord van de gemeentelijk supervisor. De ontwikkelaar bleek Dukra te hebben gekocht als ontwikkellocatie. Het initiatief voor een gemengd programma inclusief o.a. drijvende woningen was afkomstig van de gemeente. Ook bleek dat de gemeente de ontwikkelaar had afgeraden eerder in contact te treden met direct omwonenden. Het plan is in strijd met het huidige bestemmingsplan en heeft een grote impact op de buurt. De gemeente heeft nu voor de tweede maal een externe procesbegeleider ingehuurd voor een participatietraject “achteraf”. Er is echter nog geen overeenstemming over het participatieplan. Direct omwonenden zijn van mening dat de randvoorwaarden voor een deugdelijk participatietraject nog niet ingevuld zijn, waaronder heldere kaders en een goede informatievoorziening. De eerste externe partij gaf de opdracht overigens terug wegens gebrek aan vertrouwen om een dergelijk traject te kunnen realiseren.

 • 2. Bouwplan Badhuisweg, Zaandam

Omschrijving casus: Na eerdere bouwplannen (2004) in dit plangebied, werden omwonenden in september 2020 geconfronteerd met een bouwplan van 120 woningen. Dit bouwplan blijkt op verzoek van de gemeente, door een corporatie, zonder enige inspraak, tot stand te zijn gebracht. Ook dit project is in stilte ontwikkeld vanaf 2018 waarbij de finale versie als vaststaand feit aan bewoners werd gepresenteerd zonder enige participatie. Er werd achteraf een participatiedocument opgesteld om deze omissie te repareren. Ook is niet aantoonbaar gemaakt dat het project financieel rendabel is.

 • 3.Herontwikkeling Peperstraat, Zaandam

Omschrijving casus: De gemeente Zaanstad heeft het initiatief genomen voor sloop. In 2019 kregen bewoners van de Peperstraat (fase 1) per brief de mededing dat zij hun woning kwijt zouden raken vanwege nieuwbouw op deze locatie,  bestaande uit een op dit moment nog steeds niet vaststaand aantal nieuwbouwwoningen. Ook in deze casus is geen sprake geweest van participatie en daarbij is niet feitelijk aantoonbaar gemaakt dat het project financieel rendabel is. Eind 2021 nam de gemeenteraad in meerderheid het besluit om akkoord te gaan met de bouwplannen, zonder woongarantie voor de bestaande bewoners.

 • 4. ‘Kan aan de Zaan’, Zaandam

Omschrijving casus: De werkgroep ‘KanBETERbijdeWitteOlifant’ heeft grote bezwaren tegen het gepresenteerde ‘Kan aan de Zaan’ en heeft dit gemeente op 25 november 2019 kenbaar gemaakt via een e-mail aan gemeenteraad en college. Het bouwplan betreft een gebouw van 13 verdiepingen wordt gesitueerd op 19 meter vanaf de ‘Witte Olifant’. De belanghebbenden geven aan dat met hen nooit overlegd is over het bouwplan. De werkgroep geeft aan te vrezen voor schaduwwerking en verhoogde windbelasting, met mogelijke schade aan de Witte Olifant tot gevolg. In de afgegeven omgevingsvergunning voor de Witte Olifant staan waarden van de geluidsbelasting van het spoorwegverkeer, na een door de werkgroep verrichte meting, is geconstateerd dat deze waarden hoger zijn dan in de omgevingsvergunning is vermeld. Het bouwen van een 13 verdiepingen hoog gebouw op 19 meter afstand van de Witte Olifant, zal weerkaatsing en nagalm veroorzaken op de voorgevel, waardoor de geluidsbelasting nog hoger gaat worden, zo vreest de werkgroep.

 • 5. Ontwikkeling IKC Overtuinen/ Marga Klompéstraat, Zaandam

Omschrijving casus: Belanghebbenden willen zorgen dat er een verkeersafwikkeling komt bij de nieuwbouw van een school en niet in hun straat. Stelselmatig wordt hen informatie onthouden. Om deze reden voelen zij zich genoodzaakt tot het indienen van Wob-verzoeken. Zij dienen ook een handhavingsverzoek in om de verplichte (op grond van de verleende omgevingsvergunning) 58 parkeerplaatsen te realiseren. Deze parkeerplaatsen worden uiteindelijk aangelegd. Vervolgens werd hun handhavingsverzoek afgewezen om reden dat er bij een schouw ter plaatse, ‘opeens’ 58 parkeerplaatsen gerealiseerd bleken te zijn.

 • 6.Gebiedsvisie Balkenhaventerrein, Zaandam

Omschrijving casus: In 2013 sloot gemeente Zaanstad met een projectontwikkelaar een intentieovereenkomst die onder meer betrekking had op de vrijstaande woning en bijbehorende grond (+\- 3000 m2) van een familie aldaar. In deze overeenkomst was letterlijk opgenomen dat de projectontwikkelaar “zich zal inspannen om de aan de (…) [familie] in eigendom toebehorende delen van de locatie in eigendom te verwerven”. De familie wist op dat moment echter van niets en kwam hier pas veel later achter.
Daarbij heeft de familie geen vrije toegang tot hun huis. De ontwikkelaar plaatste namelijk een elektrische poort op de enige openbare weg die toegang geeft tot hun woning. De gemeente heeft dit hek (evenals andere zaken) naderhand gelegaliseerd. Elke keer als de familie het hek wil openen, moeten zij bellen naar een inbelservice. Hierover is een programma gemaakt door BNNVARA aflevering, Het hek van de Hemkade. (link: https://episode-one.com/productions/opstandelingen-seizoen-2/
Diezelfde projectontwikkelaar kan mogelijk ook bewerkstelligen dat bewonerskamp Zaanderhorn (kermisexploitanten) moet wijken voor zijn plannen. Dit terwijl de gemeente de locatie van de kermisexploitanten sinds 1924 officieel en dus legaal aan hen heeft toegewezen als stand- en dus woonplaats. Tevens is een gedeelte van een openbare weg van het Zaanderhorn aan de projectontwikkelaar verhuurd, hetgeen in strijd is met de geldende wet -en regelgeving.

Participatie of acceptatie, het verschil is het hebben van daadwerkelijke invloed

Participatie is succesvol wanneer de participatie van invloed is en dus een aanwijsbaar effect heeft op het voorliggende plan. Doel van participatie zou moeten zijn om tot een gedragen plan te komen. Bewoners kunnen hun mening uiten, maar het is van belang dat deze inbreng ook daadwerkelijk leidt tot het onderdeel uitmaken van een plan, dan wel tot aanpassing van een plan leidt.

Bezwaren van bewoners zijn grofweg:

 • Zij worden niet of te laat bij de planvorming -en ontwikkeling van een bouwplan betrokken. De gemeente hoort hun inbreng aan, maar zet dit niet om in concrete aanpassing van een plan;
 • De criteria op basis waarvan belanghebbenden meer of minder invloed hebben op plannen wordt niet duidelijk gemaakt door de gemeente, in veel gevallen wordt ook niet duidelijk gemaakt op basis waarvan belanghebbenden als zodanig worden aangeduid, los van de criteria in de Awb (Algemene Wet Bestuursrecht;
 • Belanghebbenden evenals gemeenteraadsleden moeten regelmatig Wob-verzoeken indienen om informatie te ontvangen. De gemeente voldoet niet aan haar, middels de middels de Gemeentewet en Wet openbaarheid van bestuur (die per 1 mei 2022 wordt vervangen door de Wet open overheid), verplicht gestelde, ‘actieve informatieplicht’. Tevens worden gedane toezeggingen door het college van B&W evenals door de gemeenteraad aangenomen moties (met als doel om beleid bij te sturen) niet opgevolgd;
 • Zij herkennen zich niet in verslagen van overleggen met de gemeente c.q. ontwikkelaar;
 • Zij worden niet als een serieuze gesprekspartner gezien de gemeente en ontwikkelaar.

De ombudsman van de Metropool Amsterdam schreef onlangs in een brief d.d. 1 februari jl. aan de gemeente Amsterdam:

Als het om planontwikkeling gaat is men binnen de gemeentelijke ruimtelijke sector opvallend weinig bekend met (…) de beginselen van behoorlijk bestuur.

Een constatering die ik herken ten aanzien van de situatie in Zaanstad, zoals bijvoorbeeld al blijkt uit de hierboven aangehaalde, niet uitputtende opsomming, van hetgeen bewoners ondervinden.

De Awb bepaalt dat de gemeente een besluit zorgvuldig moet voorbereiden, de nodige kennis moet vergaren over de relevante feiten en de af te wegen belangen en de belangen van derden bij de besluitvorming moet betrekken. Daarnaast mag het te nemen besluit niet onevenredig zijn voor een of meer belanghebbenden in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen en moet een besluit worden gemotiveerd. Los van concrete wettelijke participatieverplichtingen in sectorale wetgeving zoals de Omgevingswet, speelt de vroegtijdige inbreng van derden reeds op basis van de Awb een belangrijke rol bij het maken van de belangenafweging door de gemeente. 

De gemeente Zaanstad heeft in reactie op alle gevallen waarbij participatie te laat, of niet (goed) tot stand is gekomen ter verbetering van dit proces een ‘startnotitie’ geïntroduceerd. Dit geldt echter vooralsnog voor één specifiek project. Hierbij krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om in een vroeger stadium afspraken te maken over de wijze waarop de participatie in dit project wordt ingevuld. Er is geen eenduidige werkwijze voor participatie opgesteld, met duidelijke spelregels en afwegingsinstrumentarium. Participatie is ook niet in de ruimtelijke planprocessen verankerd.  Met andere woorden: participatie is bij gemeente Zaanstad vrijblijvend.

Conclusies en verzoek aan de Provincie

De conclusie moet zijn dat de toepassen van het participatie, door het ontbreken van concreet beleid, in Zaanstad structureel faalt waarbij belangen van bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan private belangen. Daarnaast bestaat er grote onduidelijkheid over de financiële consequenties voor Zaanstad van alle geplande bouwplannen. Voldoende draagvlak voor bouwplannen is volgens Democratisch Zaanstad een belangrijk uitgangspunt en zou niet afhankelijk moeten zijn van politieke processen.

Democratisch Zaanstad heeft de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd om het college van Zaanstad ervan te overtuigen dat zij haar taken als hoeder van de belangen van al haar inwoners op dit punt structureel verwaarloosd. De gemeente dient zich bij al haar handelen te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met het ontbreken van een zorgvuldige belangenafweging tussen het publieke belang versus het private belang en een concreet vastgelegd participatiebeleid, verankerd in planprocessen, schendt zij deze beginselen.

Volgens de wet Interbestuurlijk toezicht op gemeenten is de provincie onder meer toezichthouder ten aanzien van ruimtelijke ordening, bouwen en huisvesting en is dit toezicht gericht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken.

Wij verzoeken U daarom tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad, ten aanzien van de Provinciale toezicht domeinen ‘informatiebeheer’ en ‘omgeving’. In dit advies zouden de aspecten zoals beschreven in deze brief wat ons betreft aan bod moeten komen, waarbij tevens de vraag over financiële haalbaarheid en consequenties voor Zaanstad onderzocht zou moeten worden.

Voor een nadere toelichting beschikbaar, verblijf ik hoogachtend,

Juliëtte Esmée Rot

Fractievoorzitter Democratisch Zaanstad.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Nieuws

Gemeente Zaanstad en Stichting Zaanse Schans al jaren bezig om geld binnen te harken van toeristen die Zaanse Schans bezoeken

OPINIESTUK

Gepubliceerd

op

Met begerige ogen zien zij alle toeristen naar de Zaanse Schans komen. Er komt zeer veel geld binnen middels dure parkeergelden van zowel touringcars en auto’s, maar dat alles is niet genoeg. Dat ondernemers bovendien zorgen voor veel werkgelegenheid en er veel belasting door hen wordt betaald is ook niet genoeg.

De Zaanse Schans is een openbaar woon-werkgebied, waar dus ook mensen wonen. De gemiddelde toerist verblijft er gemiddeld 1,5-2 uur, maakt wat foto’s, bezoekt wellicht een molen of museum, bezoekt wat winkeltjes en consumeert wat.

De bezoekers zijn vrijwel allemaal tevreden. Zo gaat het al decennialang en zo zal het ook in de toekomst blijven. De Zaanse Schans is geen wereldattractie zoals de Taj Mahal, al denken de gemeente en de Stichting Zaanse Schans daar anders over.

Al jaren is de gemeente samen met de Stichting Zaanse Schans bezig geweest om een zogenaamd virtueel hek om de Zaanse Schans te zetten. Vele tonnen aan juridische procedures en onderzoeken verder, is de conclusie dat er op de Zaanse Schans geen toegangentreegeld geheven mag worden omdat het openbaar gebied is. Dat is natuurlijk zuur voor de gemeente en de Stichting. Alleen via ellenlange onteigeningsprocedures en met miljoenen euro’s aan planschade in het vooruitzicht, kan van de Zaanse Schans mogelijk een openluchtmuseum gemaakt worden. Dus dat plan is volstrekt onrealistisch, temeer daar de gemeente Zaanstad niet over deze gelden beschikt!

Ook de verkoop van de zogenaamde Zaanse Schans Card, die het bezoek aan alle erfgoedpartijen moest stimuleren, is geen succes gebleken, simpelweg omdat de meeste bezoekers of geen interesse hebben, of geen tijd hebben. Ook blijkt uit allerlei cijfers dat de molens die losse kaartjes verkopen de meeste bezoekers trekken. Dit zegt ook al genoeg.

Nu heeft het College vanwege zijn eigen financiële problemen de zogenaamde Vermakelijkhedenretributie (VMR) ingevoerd in 2021, een belasting die ze overigens alleen kan heffen bij de erfgoedpartijen omdat ze toch extra gelden wil binnen harken voor het onderhoud en beheer van de Zaanse Schans.

De gemeente Zaanstad had zich rijk gerekend met de VMR-belasting, maar deze inkomsten van de erfgoedpartijen leverden bijzonder weinig op, simpelweg omdat er niet genoeg bezoekers komen bij de erfgoedpartijen op de Zaanse Schans.

Al jaren wordt door de erfgoedpartijen samen met de Stichting Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad aan een duurzaam alternatief voor de VMR. Het eindresultaat heeft jaren op zich laten wachten, de reden hiervan dat alle erfgoedpartijen, de gemeente en de Stichting Zaanse Schans ook wel weten dat een duurzaam alternatief kansloos zal zijn. Want als de erfgoedpartijen de afgelopen decennia niet meer bezoekers hebben getrokken, komen ze de komende jaren ook niet.

De Stichting heeft nu samen met de gemeente en de erfgoedpartijen bedacht, zonder hier samen met alle andere stakeholders op de Zaanse Schans over te spreken, om op 10 juni 2024 te starten met een pilot, waarbij toegangspoorten op diverse plekken op de Zaanse Schans geplaatst zullen worden waarna alle toeristen die de Zaanse Schans willen bezoeken, gedwongen worden een ‘Zaanse Schans Card’ aan te schaffen. De Stichting claimt dat het vrijwillig blijft, maar dat is natuurlijk niet zo. De vermeende aanleiding van deze pilot, om de drukte te beheersen op de Zaanse Schans is een gotspe. De reden van deze pilot is met name geld binnen harken voor het Zaans Museum. Bovendien worden er vele mensen en hostesses ingezet gedurende de pilot die bezoekers, die wellicht aan hun aandacht zijn ontsnapt middels toegang door de poortjes, alsnog een verplichte Zaanse Schans Card aan te smeren, kortom een illegale actie.

Het gaat hier immers om openbaar gebied en de vele toeristen die de taal niet beheersen wordt een Zaanse Schans Card aangesmeerd, om zo mensen naar de musea en de molens te lokken. Wat er zal gebeuren is dat bezoekers die een kaart hebben gekocht die niet nodig is en de musea en molens niet bezoeken, zich bedrogen zullen voelen. Bovendien denken de erfgoedpartijen samen met de Stichting Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad het miljoen, die de pilot kost (gemeenschapsgeld) terug te verdienen uit de verkoop van de Zaanse Schans Cards gedurende de duur van de pilot.

Het gedrag van toeristen is niet te veranderen, dus bezint eer ge begint en stop met die geldverslindende pilot van €1 miljoen die nergens toe zal leiden, niet voor, tijdens en ook niet na de pilot. Het invoeren van toegangskaarten in openbaar gebied mag en kan niet om eerdergenoemde redenen.

Jos Kerkhoven, raadslid Democratisch Zaanstad

Alles over de Zaanse Schans

5 Score (1 stem)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Nieuws

Burgemeester Hamming te vaak op pad met dienstauto met chauffeur.

Democratisch Zaanstad heeft veel vragen over het veel te hoge aantal kilometers dat burgemeester Jan Hamming sinds 2017 aflegde in zijn dienstauto en vraagt zich af waarom er al die jaren nooit een controle is geweest. Dat was wel afgesproken, maar iedereen lijkt dat al die tijd te zijn vergeten.

Gepubliceerd

op


Jan Hamming vroeg zelf aan de gemeentesecretaris om een controle van het gebruik van zijn dienstauto sinds 2017 en dat gaat hem nu geld kosten. Tegen de afspraak in werden geen tussentijdse controles uitgevoerd van het aantal kilometers dat de burgemeester maakte voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties, bijvoorbeeld bij de Richard Krajicek Foundation.

Hamming laat de gemeenteraad nu weten te erkennen dat hij te kort is geschoten bij het kennen van de regels rond het gebruik van de dienstwagen en dat er meer kilometers zijn gereden dan is toegestaan. Bij elkaar opgeteld gaat het om een plus van 12.763 kilometers. Technisch kon 91 procent van de extra kilometers nog worden herleid tot specifieke bestemmingen, en daarbij ging het nooit om privé doeleinden. Tegelijk met het gespit in het gebruik van de dienstauto zijn ook alle declaraties van de burgemeester gecontroleerd en daarbij zijn geen afwijkingen van de regels geconstateerd.

Maximaal 500 kilometer

Hamming kreeg gedurende de coronapandemie en de onmiddellijk daarop volgende oorlog in Oekraïne in de jaren 2020, 2021 en 2022 op verschillende momenten wel expliciet toestemming voor extra gebruik van de dienstauto voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties. Er ligt nu een naheffing van zo’n 13.000 euro, terwijl voor circa 44.000 euro expliciet toestemming was gegeven, waardoor dit voor rekening van de gemeente komt. De dienstauto met chauffeur mag in Zaanstad voor maximaal 500 kilometer per jaar worden gebruikt voor bestuurlijke doeleinden, dus voor ritten naar niet-ambtsgebonden nevenfuncties indien dit volgens het college in het belang van de gemeente is.

Democratisch Zaanstad heeft veel vragen over het veel te hoge aantal kilometers dat burgemeester Jan Hamming sinds 2017 aflegde in zijn dienstauto en vraagt zich af waarom er al die jaren nooit een controle is geweest. Dat was wel afgesproken, maar iedereen lijkt dat al die tijd te zijn vergeten.

Het was Hamming zelf die zich er op een gegeven moment zorgen over ging maken en dat bleek terecht, zo wees een reconstructie van het dienstautogebruik uit. Er mocht 500 kilometer per jaar worden gereden voor niet-ambtsgebonden nevenfunctieseen en dat aantal werd de afgelopen jaren met in totaal 12.763 kilometer overschreden. Het levert Hamming een naheffing van zo’n 13.000 euro op. Voor circa 44.000 euro aan kilometers had de burgemeester vooraf expliciet toestemming gekregen en dat bedrag moet uit de gemeentekas komen.

En andere uitgaven?

DZ vraagt nu onder meer inzage in de reconstructie van de dienstritten en vraagt zich af waarom de hele termijn van Hamming onderzocht is, terwijl de Belastingdienst in terugvorderingszaken standaard vijf jaar hanteert – een jaar minder. Ook wil de partij weten hoe de controle op het gebruik van de dienstauto met chauffeur in de toekomst gaat verlopen om herhaling te voorkomen. De verklaring van het college dat er sprake was van ‘regels die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden’ is voor fractievoorzitter Juliëtte Rot niet afdoende. En als we dan toch bezig zijn: hoe zit het met andere uitgaven van collegeleden die voor rekening van de gemeente komen?

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

Fractieleider Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad (DZ) heeft niet minder dan 25 vragen gesteld over het onrechtmatig gebruik van de dienstauto door burgemeester Hamming. De burgemeester moet € 13.000 terugbetalen.

Hamming trok zelf in februari aan de bel toen de gemeente Almere bekendmaakte dat ex-burgemeester Franc Weerwind (D66) privé-ritjes met de dienstauto maakte. Weerwind is nu minister van rechtsbescherming.

Ook bij Zaanstad ging het niet helemaal okay. Hamming had de dienstauto gebruikt om naar bijeenkomsten van de Richard Krajicek Foundation, Movisie, Bouwfonds Cultuurfonds en UWV WERKbedrijf te gaan. Daar bekleedt hij functies, maar niet uit hoofde van zijn functie als burgemeester. Die ritjes had hij gewoon daar moeten declareren in plaats van door de gemeente te laten betalen.

Volgens wethouder Stephanie Onclin (VVD) die begin deze week een brief naar de raad stuurde (nadat het begin april al duidelijk was dat de regels overtreden waren), was het wel een beetje gezeur: er was corona en de oorlog in de Oekraïne en dan heeft “het bewaken van de maximale kilometers voor niemand de hoogste prioriteit”.

Juliëtte Rot trekt zich daar niks van aan, en vraagt gewoon door, onze selectie:

 • waarom is het onderzoek waaruit de onrechtmatigheden blijken niet gedeeld met de gemeenteraad?
 • Heeft de terugvordering betrekking op alle zes dienstjaren?
 • Is er inmiddels ook gekeken naar het gebruik van de dienstauto door de burgemeester in 2023?
 • Hoe waren de afspraken en controle (op naleving) tot nu toe vastgelegd in het beleid?
 • Is het gebruik van de dienstauto door collegeleden, onder dezelfde voorwaarden, ook onderzocht?
 • Is de huur van auto’s/taxi’s betrokken in het reconstructie onderzoek naar mogelijk oneigenlijk dienstvervoer?
 • Waarom vond B&W het ‘in het kader van transparantie’ niet nodig om gelijk met het informeren van de Belastingdienst en de accountant, ook de gemeenteraad te informeren over het overtreden van de regels van de fiscus als dit al minimaal een maand bekend is?

Bron: De Orkaan

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bestuur en financiën

Uitstel interpellatie ‘Vertrouwen in openbaar bestuur’

Brief aan leden van de gemeenteraad en burgemeester

Gepubliceerd

op


Brief aan leden van de gemeenteraad en burgemeester:

Uitstel interpellatie ‘Vertrouwen in openbaar bestuur’

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte burgemeester,

Enige tijd geleden hebben wij verzocht om het college te bevragen over de gang van zaken ten aanzien van de juridische procedure over onze verkiezingsborden. Omdat het handelen in deze procedure invloed heeft op het vertrouwen in het openbaar bestuur, hebben wij de interpellatie deze titel meegegeven. Het vertrouwen in het openbaar bestuur is in geding als de overheid zich niet houdt aan vastgestelde procedures. Op 25 mei a.s. staat deze op deze interpellatie agenda voor de raadsvergadering. 

Met dit bericht verzoeken wij u om de behandeling van de interpellatie uit te stellen tot na het zomerreces. De reden hiervoor is dat er een andere situatie is ontstaan, waardoor het voor een meervoud van redenen beter is de interpellatie uit te stellen. De redenen hiervoor zijn:

– Na het aanvragen van het interpellatiedebat is er wéér nieuwe informatie naar voren gekomen (zie hieronder), waarover aanvullende vragen zijn gesteld. Deze informatie is voor de interpellatie van belang, het is van groot belang dat u en wij alle informatie tot onze beschikking hebben.

– Daarnaast hebben wij onlangs de toezegging gekregen dat er een nieuwe zitting plaats gaat vinden bij de hoor- en adviescommissie. Tot op heden heeft de gemeente het dossier richting deze commissie van nieuwe informatie voorzien, terwijl de zitting al had plaatsgevonden.

– Tenslotte heeft het college een raadsinformatiebrief u en ons doen toekomen die impact heeft op de interpellatie.

Na de hoorzitting van 7 februari jl. is gebleken dat wij ons bezwaar tegen het voornemen van de last onder dwangsom en de opgelegde dwangsom, nader mochten onderbouwen. Om onze nadere onderbouwing vorm te geven, hebben wij gevraagd of er wellicht aanvullende informatie beschikbaar was. Dat bleek zo te zijn, maar pas nadat wij onze nadere onderbouwing hadden ingediend bij de externe hoor- en adviescommissie.

Als gevolg van deze aanvullende informatie, hebben wij een aantal vragen gesteld die nog niet beantwoord zijn. Ook als gevolg van deze aanvullende informatie, heeft de burgemeester ons op 10 mei jl. een e-mail gestuurd met een uitleg van de gang van zaken.

Naar aanleiding van deze e-mail hebben wij gevraagd om onderbouwing van de uitleg. En ook de externe hoor- en adviescommissie hebben wij gevraagd om een extra hoorzitting. De voorzitter heeft besloten dat deze hoorzitting gehouden zal worden, deze zal plaatsvinden op 21 juni 2023 om 17:15 uur.

Democratisch Zaanstad hecht waarde aan een zorgvuldig proces waarbij de gemeenteraad goed geïnformeerd is en daarmee in de positie is om de interpellatie inhoudelijk te kunnen behandelen. Vanwege bovenstaand uitgelegde situatie is er sprake van een onvolledig beeld van de feiten en omstandigheden.

Om deze redenen willen wij onze interpellatie uitstellen tot na het zomerreces, dit ook vanwege de afwezigheid van de burgemeester vanaf medio juni. Na het zomerreces nemen wij graag het initiatief om, voorafgaande aan de interpellatie, het verzoek in te dienen tot het houden van een Zaanstad Beraad over de raadsinformatiebrief van 17 mei jl. met als onderwerp ‘Juridische procedure verkiezingsborden’. Wij zullen dan ook zorgen voor het feitenrelaas. De voorzitter van de gemeenteraad vragen wij, op het eerste moment daarna, onze interpellatie te agenderen.

Indien er vragen bij u bestaan dan kunt u ons benaderen voor een toelichting.

Met vriendelijke groet,

Juliëtte Esmée Rot

Fractievoorzitter Democratisch Zaanstad

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN