Volg ons

Nieuws

DZ stuurt noodkreet over participatie bij bouwplannen in Zaanstad naar commissaris van de Koning.

Via een open brief heeft Democratisch Zaanstad de commissaris van de Koning gisteren verzocht om tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad, ten aanzien van de Provinciale toezicht domeinen ‘informatiebeheer’ en ‘omgeving’.

Gepubliceerd

op

Via een open brief heeft Democratisch Zaanstad de commissaris van de Koning gisteren verzocht om tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad, ten aanzien van de Provinciale toezicht domeinen ‘informatiebeheer’ en ‘omgeving’. In dit advies zouden de aspecten zoals beschreven in deze brief wat ons betreft aan bod moeten komen, waarbij ook de vraag over financiële haalbaarheid en consequenties voor Zaanstad onderzocht zou moeten worden.

Democratisch Zaanstad heeft de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd om het college van Zaanstad ervan te overtuigen dat zij haar taken als hoeder van de belangen van al haar inwoners, ten aanzien van participatie, structureel verwaarloosd. De gemeente dient zich bij al haar handelen te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met het ontbreken van een zorgvuldige belangenafweging tussen het publieke belang, versus private belangen en een concreet vastgelegd participatiebeleid, verankerd in planprocessen, schendt zij deze beginselen.

De toepassing van participatie faalt in Zaanstad structureel, door het ontbreken van concreet beleid. De belangen van bewoners worden ondergeschikt gemaakt aan private belangen. Daarnaast bestaat er grote onduidelijkheid over de financiële consequenties voor Zaanstad van alle geplande bouwplannen. Voldoende draagvlak voor bouwplannen is volgens Democratisch Zaanstad een belangrijk uitgangspunt en zou niet afhankelijk moeten zijn van politieke processen.

Volgens de wet Interbestuurlijk toezicht op gemeenten, is de Provincie onder meer toezichthouder ten aanzien van ruimtelijke ordening, bouwen en huisvesting en is dit toezicht gericht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken.

Brief:

Aan de Commissaris van de Koning, de hoogedelgestrenge heer Th. H. van Dijk

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

Juliëtte Esmée Rot, Fractievoorzitter Democratisch Zaanstad

j.rot@democratischzaanstad.nl

Onderwerp: Participatie bij bouwprojecten in de Gemeente Zaanstad

Zaandam, 6 maart 2022

Hoogedelgestrenge heer van Dijk,

De gemeente Zaanstad faciliteert sinds 2016 een groot aantal bouwplannen onder de noemer ‘Maak.Zaanstad’. Dit project liet voorafgaande aan de start al een geprognotiseerd verlies zien van 100 miljoen euro. In 2017 werd ten behoeve van dit programma een notitie opgesteld waarin als belangrijke doelstelling was opgenomen dat belanghebbenden ‘meepraten maar niet meebeslissen’. De afgelopen maanden is er een duidelijk beeld ontstaan dat deze doelstelling voor grote problemen zorgt ten aanzien van participatie bij de verschillende bouwplannen, met onvrede, weerstand van omwonenden en betrokkenen en zelfs juridische procedures als gevolg. En dat geheel in strijd met een duidelijke afspraak tussen het huidige college en Democratisch Zaanstad met als doel om het aantal juridische procedures te verminderen en zo veel als mogelijk te voorkomen.

De conclusie is dat de zorgplicht die het college van Zaanstad heeft voor al haar burgers wordt verzaakt als het gaat om de nieuwbouwplannen van Zaanstad. Het college gaat bij deze plannen aantoonbaar niet voor het algemeen belang en een zorgvuldige belangenafweging van het belang van omwonenden die te maken krijgen met de negatieve effecten van deze nieuwbouw. Vooral de belangen van de private partijen wegen zwaarder dan de publieke belangen, ten koste van de belangen van de omwonenden.

Voordat ik als gemeenteraadslid van de gemeente Zaanstad in zal gaan op een aantal specifieke voorbeelden waarbij participatie geheel ontbrak of mislukt is, wil ik voor de context van dit schrijven een aantal relevante feiten en omstandigheden benoemen.

Algemene relevante feiten en omstandigheden

Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet werkt de gemeente Zaanstad zoveel mogelijk in de ‘geest van de omgevingswet’ zoals zij dit zelf omschrijft. Dit betekent in Zaanstad dat de gemeente het participatieproces aan de ontwikkelaar laat (qua organisatie en afwikkeling daarvan). De gemeente blijft echter verantwoordelijk voor het afwegen van de belangen van de omwonenden in het besluitvormingsproces.  In de praktijk is de gemeente Zaanstad mede-eigenaar van bouwplannen en schaadt dit de objectiviteit van de beoordeling van een ontwikkeling en worden belangen van bewoners, zonder uitzondering ondergeschikt gemaakt aan zowel de ‘bouwopgave’ als de ontwikkelaar. De verschillende partijen in een plangebied hebben allemaal het beste voor met de ontwikkeling, alleen hebben ze verschillende, soms tegenstrijdige belangen, én verschillende visies op wat nodig is om dat ‘beste voor het gebied’ te laten ontstaan.

Het is in het belang van zowel de ontwikkelaar als de gemeente om tot overeenstemming te komen met belanghebbenden die betrokken zijn bij de verschillende bouwplannen. Het is daarom onlogisch dat er geen eenduidige en heldere werkwijze opgesteld is voor participatie bij ruimtelijke ordening in gemeente Zaanstad, met duidelijke spelregels en bijbehorend afwegingsinstrumentarium. In de praktijk wordt niet duidelijk op basis van welke objectieve criteria, de mate van het belang dat bewoners hebben bij een bouwplan, wordt vastgesteld.

Voorbeelden van concrete bouwplannen binnen het project Maak.Zaanstad, waarbij participatie ontbreekt dan wel niet succesvol is vormgegeven/uitgevoerd (niet uitputtend opgesomd):

 1. Ontwikkeling jachthaven Dukra

Omschrijving casus: In januari 2021 werden omwonenden van jachthaven Dukra tijdens een informatiebijeenkomst overvallen met een volledig uitgewerkt plan. Gemeente en ontwikkelaar bleken 4 jaar met elkaar te hebben gewerkt aan het plan voor een ingrijpende transformatie tot “Marinapark Houthaven”. Begin 2018 was hiervoor zelfs al akkoord van de gemeentelijk supervisor. De ontwikkelaar bleek Dukra te hebben gekocht als ontwikkellocatie. Het initiatief voor een gemengd programma inclusief o.a. drijvende woningen was afkomstig van de gemeente. Ook bleek dat de gemeente de ontwikkelaar had afgeraden eerder in contact te treden met direct omwonenden. Het plan is in strijd met het huidige bestemmingsplan en heeft een grote impact op de buurt. De gemeente heeft nu voor de tweede maal een externe procesbegeleider ingehuurd voor een participatietraject “achteraf”. Er is echter nog geen overeenstemming over het participatieplan. Direct omwonenden zijn van mening dat de randvoorwaarden voor een deugdelijk participatietraject nog niet ingevuld zijn, waaronder heldere kaders en een goede informatievoorziening. De eerste externe partij gaf de opdracht overigens terug wegens gebrek aan vertrouwen om een dergelijk traject te kunnen realiseren.

 • 2. Bouwplan Badhuisweg, Zaandam

Omschrijving casus: Na eerdere bouwplannen (2004) in dit plangebied, werden omwonenden in september 2020 geconfronteerd met een bouwplan van 120 woningen. Dit bouwplan blijkt op verzoek van de gemeente, door een corporatie, zonder enige inspraak, tot stand te zijn gebracht. Ook dit project is in stilte ontwikkeld vanaf 2018 waarbij de finale versie als vaststaand feit aan bewoners werd gepresenteerd zonder enige participatie. Er werd achteraf een participatiedocument opgesteld om deze omissie te repareren. Ook is niet aantoonbaar gemaakt dat het project financieel rendabel is.

 • 3.Herontwikkeling Peperstraat, Zaandam

Omschrijving casus: De gemeente Zaanstad heeft het initiatief genomen voor sloop. In 2019 kregen bewoners van de Peperstraat (fase 1) per brief de mededing dat zij hun woning kwijt zouden raken vanwege nieuwbouw op deze locatie,  bestaande uit een op dit moment nog steeds niet vaststaand aantal nieuwbouwwoningen. Ook in deze casus is geen sprake geweest van participatie en daarbij is niet feitelijk aantoonbaar gemaakt dat het project financieel rendabel is. Eind 2021 nam de gemeenteraad in meerderheid het besluit om akkoord te gaan met de bouwplannen, zonder woongarantie voor de bestaande bewoners.

 • 4. ‘Kan aan de Zaan’, Zaandam

Omschrijving casus: De werkgroep ‘KanBETERbijdeWitteOlifant’ heeft grote bezwaren tegen het gepresenteerde ‘Kan aan de Zaan’ en heeft dit gemeente op 25 november 2019 kenbaar gemaakt via een e-mail aan gemeenteraad en college. Het bouwplan betreft een gebouw van 13 verdiepingen wordt gesitueerd op 19 meter vanaf de ‘Witte Olifant’. De belanghebbenden geven aan dat met hen nooit overlegd is over het bouwplan. De werkgroep geeft aan te vrezen voor schaduwwerking en verhoogde windbelasting, met mogelijke schade aan de Witte Olifant tot gevolg. In de afgegeven omgevingsvergunning voor de Witte Olifant staan waarden van de geluidsbelasting van het spoorwegverkeer, na een door de werkgroep verrichte meting, is geconstateerd dat deze waarden hoger zijn dan in de omgevingsvergunning is vermeld. Het bouwen van een 13 verdiepingen hoog gebouw op 19 meter afstand van de Witte Olifant, zal weerkaatsing en nagalm veroorzaken op de voorgevel, waardoor de geluidsbelasting nog hoger gaat worden, zo vreest de werkgroep.

 • 5. Ontwikkeling IKC Overtuinen/ Marga Klompéstraat, Zaandam

Omschrijving casus: Belanghebbenden willen zorgen dat er een verkeersafwikkeling komt bij de nieuwbouw van een school en niet in hun straat. Stelselmatig wordt hen informatie onthouden. Om deze reden voelen zij zich genoodzaakt tot het indienen van Wob-verzoeken. Zij dienen ook een handhavingsverzoek in om de verplichte (op grond van de verleende omgevingsvergunning) 58 parkeerplaatsen te realiseren. Deze parkeerplaatsen worden uiteindelijk aangelegd. Vervolgens werd hun handhavingsverzoek afgewezen om reden dat er bij een schouw ter plaatse, ‘opeens’ 58 parkeerplaatsen gerealiseerd bleken te zijn.

 • 6.Gebiedsvisie Balkenhaventerrein, Zaandam

Omschrijving casus: In 2013 sloot gemeente Zaanstad met een projectontwikkelaar een intentieovereenkomst die onder meer betrekking had op de vrijstaande woning en bijbehorende grond (+\- 3000 m2) van een familie aldaar. In deze overeenkomst was letterlijk opgenomen dat de projectontwikkelaar “zich zal inspannen om de aan de (…) [familie] in eigendom toebehorende delen van de locatie in eigendom te verwerven”. De familie wist op dat moment echter van niets en kwam hier pas veel later achter.
Daarbij heeft de familie geen vrije toegang tot hun huis. De ontwikkelaar plaatste namelijk een elektrische poort op de enige openbare weg die toegang geeft tot hun woning. De gemeente heeft dit hek (evenals andere zaken) naderhand gelegaliseerd. Elke keer als de familie het hek wil openen, moeten zij bellen naar een inbelservice. Hierover is een programma gemaakt door BNNVARA aflevering, Het hek van de Hemkade. (link: https://episode-one.com/productions/opstandelingen-seizoen-2/
Diezelfde projectontwikkelaar kan mogelijk ook bewerkstelligen dat bewonerskamp Zaanderhorn (kermisexploitanten) moet wijken voor zijn plannen. Dit terwijl de gemeente de locatie van de kermisexploitanten sinds 1924 officieel en dus legaal aan hen heeft toegewezen als stand- en dus woonplaats. Tevens is een gedeelte van een openbare weg van het Zaanderhorn aan de projectontwikkelaar verhuurd, hetgeen in strijd is met de geldende wet -en regelgeving.

Participatie of acceptatie, het verschil is het hebben van daadwerkelijke invloed

Participatie is succesvol wanneer de participatie van invloed is en dus een aanwijsbaar effect heeft op het voorliggende plan. Doel van participatie zou moeten zijn om tot een gedragen plan te komen. Bewoners kunnen hun mening uiten, maar het is van belang dat deze inbreng ook daadwerkelijk leidt tot het onderdeel uitmaken van een plan, dan wel tot aanpassing van een plan leidt.

Bezwaren van bewoners zijn grofweg:

 • Zij worden niet of te laat bij de planvorming -en ontwikkeling van een bouwplan betrokken. De gemeente hoort hun inbreng aan, maar zet dit niet om in concrete aanpassing van een plan;
 • De criteria op basis waarvan belanghebbenden meer of minder invloed hebben op plannen wordt niet duidelijk gemaakt door de gemeente, in veel gevallen wordt ook niet duidelijk gemaakt op basis waarvan belanghebbenden als zodanig worden aangeduid, los van de criteria in de Awb (Algemene Wet Bestuursrecht;
 • Belanghebbenden evenals gemeenteraadsleden moeten regelmatig Wob-verzoeken indienen om informatie te ontvangen. De gemeente voldoet niet aan haar, middels de middels de Gemeentewet en Wet openbaarheid van bestuur (die per 1 mei 2022 wordt vervangen door de Wet open overheid), verplicht gestelde, ‘actieve informatieplicht’. Tevens worden gedane toezeggingen door het college van B&W evenals door de gemeenteraad aangenomen moties (met als doel om beleid bij te sturen) niet opgevolgd;
 • Zij herkennen zich niet in verslagen van overleggen met de gemeente c.q. ontwikkelaar;
 • Zij worden niet als een serieuze gesprekspartner gezien de gemeente en ontwikkelaar.

De ombudsman van de Metropool Amsterdam schreef onlangs in een brief d.d. 1 februari jl. aan de gemeente Amsterdam:

Als het om planontwikkeling gaat is men binnen de gemeentelijke ruimtelijke sector opvallend weinig bekend met (…) de beginselen van behoorlijk bestuur.

Een constatering die ik herken ten aanzien van de situatie in Zaanstad, zoals bijvoorbeeld al blijkt uit de hierboven aangehaalde, niet uitputtende opsomming, van hetgeen bewoners ondervinden.

De Awb bepaalt dat de gemeente een besluit zorgvuldig moet voorbereiden, de nodige kennis moet vergaren over de relevante feiten en de af te wegen belangen en de belangen van derden bij de besluitvorming moet betrekken. Daarnaast mag het te nemen besluit niet onevenredig zijn voor een of meer belanghebbenden in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen en moet een besluit worden gemotiveerd. Los van concrete wettelijke participatieverplichtingen in sectorale wetgeving zoals de Omgevingswet, speelt de vroegtijdige inbreng van derden reeds op basis van de Awb een belangrijke rol bij het maken van de belangenafweging door de gemeente. 

De gemeente Zaanstad heeft in reactie op alle gevallen waarbij participatie te laat, of niet (goed) tot stand is gekomen ter verbetering van dit proces een ‘startnotitie’ geïntroduceerd. Dit geldt echter vooralsnog voor één specifiek project. Hierbij krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om in een vroeger stadium afspraken te maken over de wijze waarop de participatie in dit project wordt ingevuld. Er is geen eenduidige werkwijze voor participatie opgesteld, met duidelijke spelregels en afwegingsinstrumentarium. Participatie is ook niet in de ruimtelijke planprocessen verankerd.  Met andere woorden: participatie is bij gemeente Zaanstad vrijblijvend.

Conclusies en verzoek aan de Provincie

De conclusie moet zijn dat de toepassen van het participatie, door het ontbreken van concreet beleid, in Zaanstad structureel faalt waarbij belangen van bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan private belangen. Daarnaast bestaat er grote onduidelijkheid over de financiële consequenties voor Zaanstad van alle geplande bouwplannen. Voldoende draagvlak voor bouwplannen is volgens Democratisch Zaanstad een belangrijk uitgangspunt en zou niet afhankelijk moeten zijn van politieke processen.

Democratisch Zaanstad heeft de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd om het college van Zaanstad ervan te overtuigen dat zij haar taken als hoeder van de belangen van al haar inwoners op dit punt structureel verwaarloosd. De gemeente dient zich bij al haar handelen te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met het ontbreken van een zorgvuldige belangenafweging tussen het publieke belang versus het private belang en een concreet vastgelegd participatiebeleid, verankerd in planprocessen, schendt zij deze beginselen.

Volgens de wet Interbestuurlijk toezicht op gemeenten is de provincie onder meer toezichthouder ten aanzien van ruimtelijke ordening, bouwen en huisvesting en is dit toezicht gericht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken.

Wij verzoeken U daarom tot het opstellen en uitbrengen van een advies aan de gemeente Zaanstad, ten aanzien van de Provinciale toezicht domeinen ‘informatiebeheer’ en ‘omgeving’. In dit advies zouden de aspecten zoals beschreven in deze brief wat ons betreft aan bod moeten komen, waarbij tevens de vraag over financiële haalbaarheid en consequenties voor Zaanstad onderzocht zou moeten worden.

Voor een nadere toelichting beschikbaar, verblijf ik hoogachtend,

Juliëtte Esmée Rot

Fractievoorzitter Democratisch Zaanstad.

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Maatschappelijke ontwikkeling

My Gender, My Pride, The Progress Flag

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf.

Gepubliceerd

op

Gay Pride My Gender My Pride The Pride Progress Flag

” Iemands leven is niet aan een ander om te accepteren “

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf. De realiteit is helaas anders en onze emancipatie vaak nog verre van voltooid. Ook in Nederland worden er nog dagelijks mensen gediscrimineerd en in elkaar geslagen om wie ze zijn of van wie ze houden.

Afgelopen decennia stond de strijd vooral in het teken van ‘mogen houden van wie we willen’ en het is tijd om de focus te verbreden naar het ‘mogen zijn hoe we ons voelen’. Met andere woorden tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit aan genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht.

We hebben het recht om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen. Genderidentiteit staat centraal tijdens Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022 met het thema ‘My Gender, My Pride’.

Progress Pride Vlag

Eerder is het je misschien opgevallen dat de LGBTQIA+ – Pride vlag die elk jaar voor de Pride-maand wordt getoond, een eenvoudige rode tot paarse regenboog was, maar de afgelopen jaren is er een nieuwe en iets andere vlag voor in zijn plaats gekomen. Deze nieuwe vlag wordt de Progress Pride Flag genoemd van ontwerper Daniel Quasar.

LGBTQIA+

LGBTQIA+ is een van oorsprong Engelse afkorting die staat voor lesbian (lesbisch), gay (homoseksueel), bisexual (biseksueel), transgender, queer, intersex (interseksueel) en asexual (aseksueel). + staat voor alle andere seksuele oriëntaties, genders en geslachten die niet onder de andere letters vallen.

Gelijkheid !

Inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid hebben ook om bezinning binnen de gemeenschap gevraagd over de uiting met een nieuwe vlag. Dit nieuwe vlag ontwerp dwingt de kijker om de confrontatie aan te gaan met zijn eigen gevoelens ten aanzien van de originele Pride-vlag en de betekenis ervan, evenals de verschillende meningen over wie die vlag werkelijk vertegenwoordigt.

Vooruitgang boeken

Vooruitgang is meer dan alleen een vlag of een symbool, het is een boodschap en een beweging. Het is een initiatief om iets terug te geven aan de behoeftigen in onze gemeenschap.

Wat betekenen de kleuren van de nieuwe pride vlag?

Waarom heeft het nieuwe ontwerp sommige kleuren in een andere vorm geplaatst in plaats van in een lijn zoals voorheen? Hoe reageren mensen op dit nieuwe ontwerp?

Progress Pride Flag

De kleuren van de klassieke pride vlag hebben elk een andere betekenis en elke kleur vertegenwoordigt een belangrijke waarde van de LGBTQIA+-gemeenschap. Laten we eens kijken naar wat elk van de regenboogkleuren vertegenwoordig:

Rood
Het rood in de vlag staat voor het leven. Dit is logisch als je bedenkt hoe bloed rood is en hoe vaak bloed wordt gezien als een vitale levenskracht van het lichaam. Rood staat ook voor passie in vele culturen. En passie is idealiter waar het leven vandaan komt.

Oranje
Oranje staat voor genezing. Als kleur wordt oranje beschouwd als een leuke en feestelijke kleur. Plezier en feest zijn beide helende activiteiten.

Geel
Als je had geraden dat geel zonlicht voorstelde, zou je gelijk hebben. De kleur geel fungeert als het stralende en heldere centrum van de vlag. De kleur geel zou nieuwe ideeën en gedachten stimuleren.

Groen
Er is veel groen in de natuur, en dat is wat deze kleur op de originele pride vlag bedoelt over te brengen. De natuur is een helende plek en de kleur groen wordt geassocieerd met welvaart en groei.

Blauw
Het blauw in de originele pride vlag was voor sereniteit. Weinig is belangrijker dan het vermogen om je kalm en sereen te voelen. Blauw staat bekend als een ontspannende kleur die de ziel kalmeert. De kleur blauw wordt vaak gebruikt voor nachtelijke consumentenproducten om bedtijd en rust te vertegenwoordigen.

Paars
De laatste kleur, paars, staat voor geest. Paars wordt vaak gezien als een koninklijke kleur die op zichzelf trots staat. Net als blauw wordt paars als een kalmerende kleur beschouwd, maar in plaats van alleen geassocieerd te worden met kalmte, verbindt de kleur paars ons met het spirituele rijk.

Wat betekenen de nieuw toegevoegde kleuren?

De Progress Pride Flag is gemaakt met de inspiratie van andere Pride Flags. Specifiek de Philadelphia Pride Flag uit 2017 en de trans-vlag. De Philadelphia Pride Flag had zwarte en bruine verticale strepen. De trans-vlag, gemaakt in 1999, is roze, babyblauw en wit. Beide vlaggen inspireerden het ontwerp van de nieuwe pride vlag.

Zwart en Bruin
De kleuren zwart en bruin werden toegevoegd aan de Progress Pride Flag om mensen van kleur (People Of Color – POC) te vertegenwoordigen. Dit was een belangrijke toevoeging omdat gekleurde mensen vaak buiten het verhaal zijn gelaten, ondanks dat ze de drijvende kracht achter de beweging zijn.

Roze, Babyblauw en Wit
Traditioneel worden de kleuren roze en babyblauw gebruikt om aan te geven of een baby een jongen of een meisje is. Hier duiden de kleuren die geslachten aan. De kleur wit staat voor mensen die overgaan, interseks zijn of zich identificeren buiten het binaire geslacht.

De progress pride vlag is bedoeld als bevestiging voor transgenders, ongeacht van welke kant het wordt bekeken, met beide kanten bovenop.

Kleur en nieuwe vorm

Het woord ‘vooruitgang’ (progress) in de nieuwe vlag gaat niet alleen over het toevoegen van nieuwe kleuren. Het komt ook door de vorm, die alleen afwijkt van het originele ontwerp van horizontale strepen. De Progress Pride-vlag toont de witte, roze, babyblauwe, zwarte en bruine strepen in een driehoekige vorm, met de oude zeskleurige regenboog ernaast gestapeld.

Dit is opzettelijk gedaan om de scheiding in betekenis over te brengen en de focus te verleggen naar hoe belangrijk de kwesties die aan de linkerkant worden weergegeven, zijn.

De plaatsing van de nieuwe kleuren in de vorm van een pijl is bedoeld om de nog benodigde voortgang over te brengen. Quasar sprak in het openbaar over hoe er nog werk aan de winkel is op het gebied van POC en transrechten. Dit pijlontwerp is bedoeld om dat te benadrukken.

Reacties op de nieuwe Progress Pride Vlag

Toen de Progress Pride Flag werd uitgebracht, ging deze meteen viraal. Mensen prezen het, zowel omdat het inclusief was en omdat het duidelijk liet zien dat we vooruitgang hebben geboekt en dat we meer stappen moeten zetten.

Hoewel de Progress Pride Flag de oude zeskleurige regenboogvlag niet volledig heeft vervangen, heeft hij het in veel ruimtes overgenomen. Waar de regenboogvlag een boodschap geeft om LGBTQIA+ mensen te steunen, biedt de Progress Pride Flag de boodschap om ze allemaal te steunen.

De nieuwe vlag is een eerbetoon aan de mensen die de beweging hebben gesticht en vestigt tegelijkertijd de aandacht op hoe POC en transgenders achtergesteld en gediscrimineerd blijven in vergelijking met blanke, cis-queer mensen.

cis-queer

Staat voor een open, brede genderidentiteit en/of seksuele identiteit. Vaak noemen mensen zichzelf queer als ze zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekennen, of die afwijzen. Sommige mensen gebruiken queer als parapluterm voor alles wat niet heteroseksueel en/of cisgender is.

Seattle (stad in Washington USA)

Je ziet de Progress Pride-vlag misschien nog niet overal, maar hij blijft snel grond winnen om deze nieuwe vlag met trots te vertegenwoordigen. En het blijft ook evolueren, met een andere vlag die dit jaar werd uitgebracht en die een spin-off is van de Progress-vlag. Hij bevat een gele driehoek met een paarse cirkel erin voor intersekse mensen en is ontworpen door Valentino Vecchietti.

Tot slot;

” Pride Amsterdam is niet zomaar een evenement. Het staat symbool voor de open en tolerante stad die we willen zijn. We vieren de vrijheid jezelf te kunnen zijn. Al twintig jaar is de botenparade onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en niet meer weg te denken uit onze binnenstad.”

– Eberhard van der Laan (Voormalig burgemeester van Amsterdam)

welke stad wil niet zo’n open stad zijn.

Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022

Pride Amsterdam is een festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Negen dagen per jaar bepalen LHBT’s (Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) de norm in de hoofdstad. Opa’s en oma’s met kleinkinderen in het roze gekleed en mensen met t-shirts als “my best friend is gay” of “gay for a day” zijn door de hele stad te zien.

Bekijk hier alle Evenementen.


bron: Daniel Quasar, verywellmind, pride.amsterdam, Democratisch Zaanstad

Verder lezen

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit jargon vergiftigt de democratie 

Gemeenteraad Zaanstad haalt het landelijk nieuws door een motie van GroenLinks, met steun van 8 fracties, aan te nemen. Democratisch Zaanstad heeft vanzelfsprekend tegen gestemd.

Gepubliceerd

op

Hier volgt een waarschuwing. U leest dit stukje op eigen risico. Schrijver dezes is op geen enkele manier verantwoordelijk voor wat gaat komen. Het wordt verschrikkelijk, dat kan ik u wel vertellen.

U krijgt twee alinea’s tekst te lezen die bijzonder schadelijk zijn. Ik zeg het voor de zekerheid nog maar een keer: aangezien deze alinea’s geenszins mijn pennenvruchten zijn, kan ondergetekende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, en evenmin voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

Nee, dit was het stuk tekst nog niet, dit waren slechts mijn algemene voorwaarden. Daar gaan we. Hou je vast.

’… Daarom hebben we als GroenLinks Zaanstad de motie ’Effectevaluatie: it takes two to tango’ ingediend om de nieuwe stuurgroep een mandaat te geven in zijn rol en een effectevaluatie te begeleiden die inzicht geeft of de handreikingen, die gedurende de raadsperiode van 2022-2026 uitgewerkt worden, daadwerkelijk gaan leiden tot verandering.’

’Tegen het einde van de volgende raadsperiode zou dit ook een mooi reflectiemoment zijn voor iedereen hoe zij individueel als raadslid, als fractie, als college en als organisatie hebben bijgedragen om juist het samenspel te verbeteren, want indirect gaan de resultaten ook een meerwaarde zijn voor de Zaanse burgers …’

Dat was de tekst. Ik hoop dat het goed met u gaat.

Bovenal hoop ik dat de Zaanse burgers de raadsperiode van 2022-2026 overleven. Want als dit afschuwelijke managementsjargon de gemeentepolitiek langzaam maar zeker verstikt, dan is dat het begin van het einde van de democratie zoals wij die kennen.

Dit is toevallig Zaanstad en ook toevallig GroenLinks, maar we hoeven ons geen illusies te maken dat dit geneuzel alleen in die gemeente wordt gebezigd.

Effectevaluatie. Stuurgroep. Mandaat. Reflectiemoment. Dit zijn nog maar twee alinea’s, getwitterd door een verontruste Zaankanter, maar je kunt er vergif op innemen dat ook de volgende alinea’s vol staan met uitwerpselen als ’aanvliegroute’, ’verandertraject’ en ’flexibiliseren’.

Sterker nog: bovenstaande motie werd aangenomen. Een trotse GroenLinkser deelde de volgende, onbegrijpelijke tekst, tot overmaat van ramp gelardeerd met taalfouten: ’Motie aangenomen! Voorstel om de handreiking die geïmplementeerd gaan worden door een onafhankelijk stuurgroep te evalueren i.v.m. de effecten om samenspel tussen raad, college en organisatie gedurende raadsperiode. We gaan slagen maken.’

Slagen maken? Een klap in het gezicht, dat is het. Het is de holle taal van het bedrijfsleven, ontwikkeld door de alfamannetjes van de marketingafdeling om te imponeren. Iedereen knikt begrijpend, maar niemand durft te zeggen dat het onbegrijpelijk is. Het belangrijkste gereedschap van politici is taal. Dit jargon is het gif dat langzaam maar zeker de democratie uitholt.

Tijd voor een reflectiemoment, dunkt mij.

Artikel de Telegraaf 18 juni 2022
Door MARCEL PEEREBOOM VOLLER


Verder lezen

DZ

Uit de Raadsvergadering

De highlights uit de raadsvergadering van 21 april 2022

Gepubliceerd

op

De eerste Raadsvergadering van de nieuwe periode:

Wat hebben we gedaan👇🏻

✅ Jos Kerkhoven (DZ) is gekozen als lid van de Vervoerregio Amsterdam

✅ Jos Kerkhoven is tevens gekozen als lid van de agendacommissie

🤫 We hebben tegen de geheimhouding gestemd. Zaanstad maakt te veel geheim. We komen binnenkort met een voorstel dat anders te gaan doen.

🏡 Het lint in Krommenie wordt beter beschermd. Geen gigantische bouwwerken in het oude centrum.

❌ Helaas kreeg onze motie (ingediend samen met CU en D66) over een plan B voor de A8 A9 geen meerderheid. Heel jammer, want de noodzaak voor een oplossing voor de grote verkeersdrukte in Zaanstad Noord is groot. Tegen stemmen van oa de POV, VVD en CDA…

Met dank aan DENK Zaanstad en D66 Zaanstad voor de extra spreektijd👍🏻

Verder lezen

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending