Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ heeft reeks vragen bij geheimhouding rapport Peperstraat

Gepubliceerd

op

artikel Zaanstadnieuws.nl:

Een derde partij inhuren om verstoorde verhoudingen te helpen herstellen en het daaruit voorvloeiende rapport dan geheim houden voor één van de twee kampen. Het college doet het in het geval van de huurders van de Peperstraat, en Democratisch Zaanstad vraagt zich af hoe een dergelijke gang van zaken kan bijdragen aan begrip en een betere communiatie.

De gemeente en de huurders van de Zaandamse flats die eigenaar Accres wil slopen en vervangen door kleine appartementen staan al vrijwel sinds het bekend worden van de plannen lijnrecht tegenover elkaar. De strijdbare bewoners roeren zich via sociale en traditionele media, stellen een juridisch gevecht in het vooruitzicht en laten keer op keer weten zich niet gehoord te voelen. Het wantrouwen is groot: elke stap van de gemeente en de andere betrokken partijen wordt aan een argwanende analyse onderworpen: wat kan hiervan nu weer de bedoeling zijn?

Participatie

Zo ook het onderzoek van een door Zaanstad ingehuurde onafhankelijke derde om de belangen van de huurders in kaart te brengen, de knelpunten qua communicatie tussen de huurders en de gemeente te verbeteren en de aanloop naar de besluitvorming te optimaliseren. Een deel van de bewoners deed mee, een ander deel vertrouwde de zaak niet en zag er een poging in om – in een wel heel laat stadium – alsnog te voldoen aan de noodzakelijke bewonersparticipatie. Het resultaat van deze tussenstap is nu geschreven, maar de bewoners krijgen het niet te zien vóórdat het college een besluit heeft genomen over de haalbaarheid van de plannen voor de Peperstraat.

Integrale afweging

Volgens het college zou inzage de ‘integrale afweging’ die zij moet maken in de weg staan. Maar daar hoort dus kennelijk niet bij of de bewoners zich kunnen vinden in hetgeen er over henzelf op papier staat, constateert DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot in schriftelijke vragen. ‘Hebben de huurders geen inzage- en correctierecht?’ En waarom stemt het college het rapport niet af met de huurders alvorens een beslissing te nemen?

Gaat het college überhaupt nog in gesprek met de huurders, vraagt Rot en wat wil ‘een integrale afweging’ eigenlijk zeggen? Aan welke eisen moet die voldoen? En kan het college aangeven wanneer zo’n afweging boven participatie en communicatie gaat? ‘Alles ligt op tafel,’ liet wethouder Hans Krieger vorig jaar weten toen hem werd verweten geen volledige openheid van zaken te geven. Waarom het laatste rapport dan niet, wil Rot weten.

Aanpassingen nog mogelijk?

Daarnaast moet de raad straks een oordeel gaan vellen over een collegevoorstel zonder te weten of de betrokken bewoners vinden dat de door hen ingebrachte belangen goed verwoord en evenredig meegewogen zijn, concludeert Rot. Een andere vraag is of na het collegebesluit het rapport eventueel op verzoek van de huurders nog aangepast kan worden en of het college in dat geval haar besluit gaat heroverwegen.

Hier onze vragen:

Geacht college,
Schriftelijke vragen inzake ‘Geheim rapport tussenstap Peperstraat te Zaandam’

Op verzoek van de gemeente Zaanstad is er door een derde partij een onderzoek verricht onder de huurders van de Peperstraat met als doel de belangen van de huurders in kaart te brengen, de knelpunten qua communicatie tussen de huurders en de gemeente Zaanstad te verbeteren maar vooral als doel het optimaliseren/formuleren van de plannen en besluitvorming. Zie ook onze artikel 51 vragen d.d. 11-8-2021.


De klankbordgroep heeft op verzoek van de huurders van de Peperstraat aan het college gevraagd om het eindrapport openbaar te maken. Enerzijds met als doel om op de hoogte gebracht te worden van de inhoud van het rapport, anderzijds om in gesprek te gaan met het college (optimaliseren van de communicatie, knelpunten bespreken etc.). Dit laatste was ook één van de redenen om dit onderzoek in te stellen.


Uw college heeft besloten om het rapport van de tussenstap niet openbaar te maken vóórdat het college een besluit heeft genomen. Uw college heeft gesteld: “De gemeentewet legt de verantwoordelijkheid bij het college om de besluitvorming van de raad op een goede manier voor te bereiden. Dat betekent dat wij als college een integrale afweging over de Peperstraat aan de raad moeten voorleggen waarin de verschillende belangen op de verschillende aspecten goed ten opzichte van elkaar in beeld zijn.
Als wij separaat het stuk van de onderzoekster openbaar zouden maken waarover dan een discussie zou kunnen starten, is dat openbare gesprek niet tegen de achtergrond van het integrale verhaal dat wij als college naar voren horen te brengen. We kunnen dit document dan ook niet eerder verspreiden totdat wij als college de totale afweging gemaakt hebben waarna we de stukken voorleggen aan de raad voor besluitvorming.
Heel concreet betekent dit dat wij het stuk (en desgewenst ook de overige stukken) toe kunnen sturen wanneer dit aan de raad wordt gezonden”


Naar aanleiding hiervan, stelt Democratisch Zaanstad navolgende aanvullende schriftelijke vragen in het kader van artikel 51 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zaanstad.

 1. Waarom mogen de huurders het eindrapport niet inzien?
 2. Hebben de huurders geen inzage- en correctierecht?
 3. Waarom stemt uw college het rapport niet af met de huurders vóórdat uw college een beslissing neemt?
 4. Waarom worden de huurders niet op de hoogte gebracht van de antwoorden op uw onderzoeksvraag
 5. Waarom wordt dit niet gepresenteerd aan de huurders?

  Dit proces is er ook op gericht om de communicatie met belanghebbenden te verbeteren.
 6. Gaat het college überhaupt nog in gesprek met de huurders?
 7. Gaat uw college een beslissing nemen terwijl de huurders niet zijn ingelicht over het rapport, dit terwijl het rapport gaat
  over de belangen van de huurders?
 8. Kwalificeert uw college deze gang van zaken als een goede procedure?

  Uw college geeft aan ‘een integrale afweging’ te moeten maken.
 9. Wat verstaat u onder een integrale afweging?
 10. Aan welke eisen moet volgens uw college een integrale afweging voldoen?
 11. Aan welke eisen moet deze afweging voldoen qua communicatie?
 12. Kan uw college aangeven wanneer een integrale afweging boven participatie en communicatie gaat.

  Uw college heeft meerdere keren aangeven niets geheim te houden “alles ligt op tafel” (Zie het Zaanstad beraad van mei 2020).
 13. Waarom wijkt uw college af van deze belofte?
 14. Kunt u onderbouwen waarom u zich niet houdt aan uw afspraken?

  Uw college heeft aangegeven het eindrapport van de tussenstap openbaar te maken als uw college een besluit heeft genomen en de documenten naar de gemeenteraad worden gezonden. Als uw college een besluit neemt vandaag en de stukken naar de gemeenteraad stuurt, heeft uw college op dat moment het rapport nog steeds niet afgestemd met de huurders. Vervolgens zal de gemeenteraad gevraagd worden om een besluit te nemen.
 15. Kunnen wij hieruit concluderen dat zowel uw college als de gemeenteraad de belangen van de huurders zullen (moeten) beoordelen op een eindrapport dat niet is besproken met de huurders en daarmee accepteren dat de huurders zich mogelijk niet kunnen vinden in de conclusies?
 16. Kunnen wij hieruit concluderen dat zowel uw college als de gemeenteraad zonder deze informatie een rapport gaan inzien en moeten beoordelen of het rapport een goede weerspiegeling geeft van wat er speelt bij de huurders?
 17. Gaat uw college het eindrapport überhaupt nog bespreken met de huurders? Zo nee, waarom niet. Zo ja, op welk moment zal dit plaats gaan vinden? Na de peildatum? Nadat alle beslissingen al zijn genomen?
 18. Verwachtuwcollegedatdegemeenteraadhetrapportnogzalbesprekenmetdehuurdersvóórdatdegemeenteraadsleden een besluit nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze is hiermee rekening gehouden qua tijdsplanning?
 19. Kan na het collegebesluit het rapport nog aangepast worden op verzoek van de huurders indien nodig? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zal het college dan zijn besluit opnieuw gaan heroverwegen of staat het besluit sowieso vast?

  Een deel van de huurders heeft meegedaan aan de tussenstap. Het idee om eindelijk te kunnen participeren en mee te denken over de plannen was hiervoor de reden.

 20. Waarom kiest uw college er niet voor om in gesprek te gaan met de huurders, ondanks de belofte om de communicatie met de huurders te verbeteren?
 21. Waarom kiest uw college er niet voor om juist nu in gesprek te gaan met de huurders om de weerstand (volgens de gemeente Zaanstad) te bespreken?
  Namens Democratisch Zaanstad, Juliëtte Esmée


Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Maak extra aansluiting op de N203 ter hoogte van Krommenie

Van aanleg A8-A9 weten we allemaal dat deze er voorlopig niet komt.

Gepubliceerd

op

Mobiliteitsplan Noord

Er staan tot 2040 3500-4000 woningen in de planning om extra te bouwen in Krommenie,  Wormerveer en Assendelft Noord. o.a. 230 Eilanden van Hain, 180 Brokking, 669 Meneba en zo nog veel meer. Als we ons toespitsen op Krommenie kampt dit dorp echter nu al met flinke verkeersproblemen en deze zullen alleen maar toenemen met het toevoegen van woningen. Om deze problemen op te lossen is er een Mobiliteitsplan Noord opgesteld.

Niet stilstaan, aanleg A8-A9 komt er niet

Voor dit plan hebben veel betrokken bewoners groepen, de winkeliers vereniging en ondernemers vanuit molletjesveer in Krommenie input geleverd. Op 12 oktober 2021 hebben Marianne de Boer (Democratisch Zaanstad) en Rob Karst (D66) een bijeenkomst georganiseerd in Sporting Krommenie om met al deze bewonersgroepen om de tekentafel te gaan. Wensen, ideeën en zorgen zijn ingetekend. Dat heeft mede gezorgd voor belangrijke input voor het mobiliteitsplan.
Veel oplossingen zijn echter afhankelijk van elkaar.  Van oa aanleg a8-a9. We weten allemaal dat deze er voorlopig niet komt. Daar moeten we eerlijk over zijn. Om niet stil te staan en toch voor Krommenie aan de slag te gaan wordt het centrum ontlast en wordt meer verkeer over de Rosariumlaan geleidt. Deze laatste wordt erg druk.

Meer druk op Provincie

Om o.a. Krommenie West goed te ontsluiten vinden vrijwel alle bewonersgroepen en deskundigen dat er een extra ontsluiting moet komen op de provinciale weg N203 tussen het Trias en tankstation De Krokodil. Deze extra ontsluiting is alleen al nodig voor al het bouwverkeer wat moet rijden voor het aanleggen van het bouwplan Eilanden van Hain. Wij zijn er op tegen dat dit bouwverkeer dwars door heel Krommenie rijdt met alle gevolgen van dien! Om deze aansluiting te realiseren is afwaardering nodig van 80 km naar 50 km. De provincie wil dit echter niet. Wij vinden dat we de druk naar de provincie moeten opvoeren en onze ambities vast moeten leggen in het Mobiliteitsplan Noord. Daartoe dienen we samen met D66 een motie in.

Mobiliteisplan Noord door Goudappel:

Document (raadsinformatie.nl)

Artikel de Orkaan:

https://t.co/V1e2Ll1GIn

Artikel RTV Zaanstreek:

https://www.rtvzaanstreek.nl//in-en-rond-krommenie-stapelen-verkeersproblemen-zich-op/nieuws/item?1183164&fbclid=IwAR3e_bodXzkpJe7qZ9uaAITrqpleiuZlWO928ek2gpx0-7ERBOWI_WWTLz8

Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90424/dz-en-d66-willen-doortrekken-marslaan-naar-n203-niet-loslaten/

https://youtu.be/aSKV1CQia38

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Hoe gaat het nu verder met de A8-A9 verbinding?

Gepubliceerd

op

12 januari 2022 kregen we een mooie presentatie te zien als Raadsleden van Gemeente Zaanstad, Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk vanuit de @Provincie Noord Holland over het Landschapsplan van de #A8-A9 verbinding.

Hele weg onder maaiveld, mooi weggewerkt in het landschap en verbetering van de Stelling van Amsterdam.

1 groot probleem: ? de financiën.?

Kosten waren eerder geraamd op 300 miljoen. Nu op 909 miljoen. De kosten/baten analyse is positief (levert 945 miljoen op), maar wie gaat dit betalen?

Het Rijk vond (vindt?) het een aangelegenheid van de Regio en Provincie, maar die kunnen dit bedrag onmogelijk betalen. Het Rijk is dus nodig. Komend jaar zullen de Provincie en gemeenteraden heel hard moeten gaan pleiten voor deze middelen, want hoe lang gaan we nog door met toevoegen van grote aantallen woningen, zonder een goede verbinding? Hoe lang houden we onze inwoners die worst nog voor? Dus mooi plan, maar zorg vooral dat de verbinding er komt!

Hieronder een aantal plaatjes uit de presentatie.

Via deze link is het plan in te zien:

Kwaliteit Stelling van Amsterdam verbetert door aanleg Verbinding A8-A9

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Geef Burcht-bewoners recht op een parkeervergunning

Bewoners moeten soms 20 minuten lopen om van een parkeerplek naar huis te komen.

Gepubliceerd

op

artikel Zaanstad.nieuws.nl

Leeg plein

Democratisch Zaanstad komt met het voorstel om autobezitters die pal naast de Burcht wonen recht te geven op een parkeervergunning. Zij kijken nu uit op een (soms vrijwel leeg) plein en moeten zelf soms 20 minuten lopen om van een parkeerplek naar huis te komen.

Omwonenden tegemoet komen

Dat stelt raadslid Jos Kerkhoven in een motie. Bedrijven kunnen op dit moment wel een parkeervergunning krijgen, maar bewoners niet. Volgens Kerkhoven is de Burcht ’s avonds grotendeels vrij van gestalde voertuigen. Om de omwonenden tegemoet te komen is en wijziging van de gemeentelijke parkeerverordening noodzakelijk. DZ hoopt daarvoor op voldoende steun uit de overige fracties.

Verder lezen
Advertentie DZ Home

Trending