Democratisch Zaanstad vraagt naar de onderbouwing geheimhouding Peperstraat


Artikel De Orkaan:

Op 19 augustus dit jaar stuurde de Klankbordgroep Peperstraat een brief aan wethouder Krieger. Die brief werd niet openbaar gemaakt omdat de afzender daar geen toestemming voor zou hebben gegeven. Ook de antwoorden van Krieger bleef geheim.

Dankzij technische vragen van DZ-fractieleider Juliëtte Rot weten we nu waar die brief over gaat: over het rapport dat mediator Petra Boom over haar bevindingen heeft geschreven. En we weten ook het antwoord van Krieger: ook dat rapport blijft voorlopig geheim.

Volgens Krieger is er nog geen rapport van Boom binnen, maar ook als dat wel zo zou zijn, gaat hij het niet openbaar maken:

“dit is helaas niet mogelijk vooruitlopend op de besluitvorming door het college. De gemeentewet legt de verantwoordelijkheid bij het college om de besluitvorming van de raad op een goede manier voor te bereiden. Dat betekent dat wij als college een integrale afweging over de Peperstraat aan de raad moeten voorleggen waarin de verschillende belangen op de verschillende aspecten goed ten opzichte van elkaar in beeld zijn.

Als wij separaat het stuk van mevrouw Boom openbaar zouden maken waarover dan een discussie zou kunnen starten, is dat openbare gesprek niet tegen de achtergrond van het integrale verhaal dat wij als college naar voren horen te brengen. We kunnen dit document dan ook niet eerder verspreiden totdat wij als college de totale afweging gemaakt hebben waarna we de stukken voorleggen aan de raad voor besluitvorming.

Heel concreet betekent dit dat wij het stuk (en desgewenst ook de overige stukken) toe kunnen sturen wanneer dit aan de raad wordt gezonden. Eerder zal het ook niet aan de ontwikkelaar of anderen worden gestuurd”.

En omslachtige redenering waarom het niet openbaar gemaakt wordt. Het lijkt er vooral op dat het college het niet zo handig vindt om openbaar te maken.

Juliëtte Rot vraagt dan ook naar de onderbouwing deze geheimhouding, staat dat in de:

“Gemeentewet, dan wel de memorie van toelichting of enig ander wettelijk voorschrift, bepaling, jurisprudentie, toelichting of anderszins publiekelijk kenbaar gemaakte regels.”