Maak verbinding op social met ons:

Bedrijfsvoering

Stichting de Zaanse Schans zoekt een nieuw bestuur en dat roept vragen op bij Democratisch Zaanstad.

Gepubliceerd

op

Tekst Zaanstadnieuws.nl :

Stichting de Zaanse Schans zoekt een nieuw bestuur en dat roept vragen op bij DZ, het CDA en LZ. De stichting die de regie zou moeten voeren over de ontwikkelingen in het historische wijkje en die vooral in het nieuws komt vanwege het schijnbare gebrek daaraan heeft volgens de drie fracties een professionele leiding nodig.

De drie fracties leggen dat donderdagavond in het vragenuurtje voor aan wethouder Annette Baerveldt. Alle kikkers in de kruiwagen houden op de Schans is ‘meer werk voor één of twee professionals met een bezoldiging die past bij leden van een raad van toezicht en niet voor drie parttime bestuursleden’ die daar zo’n 100 tot 200 uur per jaar in steken, vinden Democratisch Zaanstad, het CDA en Lokaal Zaans.

Uitdagingen

Waar een nieuw bestuur zoal mee te maken krijgt is het vinden van de beste parkeeroplossing, het uitdokteren van een verdienmodel met of zonder de dure en omstreden all-in Schans Card, de verdeeldheid tussen de partijen en uiteraard de naweeën van de coronacrisis.

Nieuw model

Op grond van een advies van Johan Remkes in mei 2019 kwam professor Goos Minderman eind dat jaar tot de conclusie dat een bestuursstructuur bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders en een adviesorgaan, het Overleg Zaanse Schans (OZS) de beste kansen biedt. Aan dit OZS nemen deel:

  • De twee ondernemersverenigingen;
  • Vereniging De Zaansche Molen;
  • Stichting Zaans Museum;
  • Vereniging Zaans Erfgoed;
  • De Bewonerscommissie Zaanse Schans;
  • De gemeente.

Over een aantal beleidsaspecten, met de toekomstige bijstellingen en wijzigingen van de Ontwikkelstrategie als de belangrijkste, moet advies aan dit OZS worden gevraagd. Het OZS heeft bovendien een instemmingsrecht bij de vaststelling van de jaarstukken van de stichting.

Stichting de Zaanse Schans het advies van Minderman inmiddels uitgewerkt in een statutenwijziging. Op grond van de huidige statuten kan een besluit tot wijziging van de statuten alleen worden genomen in een voltallige bestuursvergadering en met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, zonder een vacature in het stichtingsbestuur. Omdat de ondernemersvereniging OVZS vorig jaar besloot zich uit het bestuur van Stichting de Zaanse Schans terug te trekken, is zo’n vacature er echter wel.

Naar de rechter

Om uit deze situatie te komen kan een beroep worden gedaan op de rechter. Wanneer die de wijziging van de statuten goedkeurt zal de gemeenteraad worden gevraagd om daar eveneens mee in te stemmen. De advocaat van de stichting acht de gang naar de rechter succesrijk, schreef het college onlangs aan de raad.

De statuten kunnen nu niet gewijzigd worden omdat één van de (verplichte) bestuursleden niet meer wil meebesturen en dat is een onwenselijke situatie die nooit de bedoeling is geweest bij het opstellen ervan. Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn de rechtbank een uitspraak in deze kwestie kan doen.

Zodra het nieuwe bestuursmodel in werking treedt, treedt het huidige stichtingsbestuur af. De stichting stelt een selectie- en benoemingscommissie samen voor het aanwijzen van een volledig nieuw bestuur. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden vanuit de verschillende invalshoeken waarbinnen de stichting opereert: erfgoed, bestuurlijk, ondernemerschap.

Annemarie Roggeveen

De gemeente is gevraagd ook een persoon voor te dragen voor de selectiecommissie. Dat is de inmiddels gepensioneerde Annemarie Roggeveen geworden, die een ruime ervaring meeneemt als directeur van verschillende diensten van de gemeente. Vanuit die hoedanigheid is zij ook bekend met de Zaanse Schans. Roggeveen is momenteel ook voorzitter van de Raad van Toezicht van FluXus.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Bedrijfsvoering

Vertrouwen openbaar bestuur loopt deuk op vanwege inzet ambt wethouder Slegers (CDA) voor politiek gewin in verkiezingstijd

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

Gepubliceerd

op

Al eerder is bericht en door diverse media geschreven, over de problemen die Democratisch Zaanstad ondervindt in haar relatie met de gemeente en specifiek over hoe de gemeente om is gegaan met door ons geplaatste verkiezingsborden

Afgelopen week is er nieuwe informatie naar boven gekomen die ons verontrust en waaruit blijkt dat de gemeente en wethouder Slegers, destijds tevens lijsttrekker van het CDA, zijn functie heeft ingezet om handhaving af te dwingen, op de door ons geplaatste verkiezingsborden, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De laatste ontwikkelingen

Over de voorgeschiedenis is veel gezegd en geschreven. Na de hoorzitting van 7 februari 2023 is na doorvragen nieuwe informatie naar boven gekomen, die ons beeld bevestigen dat de gemeente en de wethouder zich niet aan eigen regels houden, waardoor er sprake is van integriteitsschending en verlies van vertrouwen in het openbaar bestuur.

Eén van onze bezwaren is dat, volgens de interpretatie van de gemeente, het plaatsen van verkiezingsborden een overtreding is waar op basis van een formeel schriftelijk handhavingsverzoek op mag worden gehandhaafd. Dit handhavingsverzoek blijkt er uiteindelijk, na veelvuldig doorvragen, niet te zijn waardoor de juridische basis voor deze hele zaak wegvalt. Afgerond zou je zeggen. Maar waarom er dan wel is gehandhaafd heeft ons geschokt.

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

In antwoord op onze vragen blijkt dat de afdeling handhaving in actie is gekomen n.a.v. een telefonisch verzoek van wethouder Slegers, tevens op dat moment lijsttrekker van het CDA. Hiermee is niet alleen de afdeling handhaving de fout in gegaan (het betreft immers geen formeel schriftelijk verzoek), ook is wethouder Slegers zijn bevoegdheid te buiten gegaan. 
Sterker nog, in campagnetijd heeft hij zijn positie als wethouder ingezet voor eigen politiek gewin, waardoor sprake is van (de schijn van) niet integer handelen.

Maar het is niet bij een telefoontje gebleven, ook de locaties van de borden heeft de wethouder aan de afdeling handhaving doorgegeven, voorzien van controlevragen om te weten te komen of de borden wel echt weggehaald waren.

Er is ons gevraagd om onze excuses aan de afdeling handhaving aan te bieden, zodat wij de dwangsom niet zouden hoeven betalen, terwijl de last op dwangsom wel voor onbepaalde tijd geldt (nu nog!). Vooral vanwege het laatste konden wij hier niet mee akkoord gaan. En wij zijn blij dat wij niet akkoord zijn gegaan, want het blijken vooral de gemeente en de lijsttrekker van het CDA te zijn die over de schreef zijn gegaan.

Ruim een jaar voorgelogen

We zijn inmiddels ruim een jaar verder. Het heeft Democratisch Zaanstad veel tijd gekost om goed onderbouwd aan te geven dat deze dwangsom onterecht is opgelegd. Ook heeft Democratisch Zaanstad al ruim een jaar geprobeerd alle stukken op te vragen bij de gemeente, waaronder dus het vermeende handhavingsverzoek. 

Deze kwam maar niet, mailtjes van de afdeling handhaving en juridische zaken gaven eerder aan dat er niets was of er werd gemeld ‘dat DZ het niet nodig zou hebben om haar zaak te kunnen onderbouwen’. Pas na veelvuldig doorvragen kregen we de appjes binnen waarin duidelijk werd dat wethouder Slegers opdracht heeft gegeven tot het verwijderen van de borden en het handhaven op de borden. 

Zowel de afdeling handhaving als wethouder Slegers hebben hier, ondanks veelvuldige vragen, niet eerder openheid van zaken gegeven. Dit maakt dat het vertrouwen in de wethouder en de afdeling handhaving en juridische zaken een flinke deuk heeft opgelopen.

Al eerder bleek ook dat onze zienswijze die wij vorig jaar hebben geschreven toen de dwangsom werd opgelegd, niet meegestuurd was door de organisatie naar de externe hoor -en adviescommissie en ook de whatsapps van wethouder Slegers is deze commissie voor haar oordeelsvorming over de zaak, onthouden.

Om deze reden zullen wij een interpellatiedebat aanvragen en het behoeft verder weinig uitleg dat het vertrouwen in het college ernstig is geschaad.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bedrijfsvoering

DZ in discussie met stadhuis over beantwoording vragen

Sinds wanneer bepaalt de ambtenaar de manier van afhandeling van vragen die door gemeenteraadsleden gesteld worden.

Gepubliceerd

op

DZ in discussie met stadhuis over beantwoording vragen

Fractievoorzitter Juliëtte Rot van Democratish Zaanstad heeft bedenkingen bij de keuze voor SK Coaching om via sportactiviteiten contact te leggen met moeilijk te bereiken jongeren in Poelenburg en Peldersveld. De partij Democratisch Zaanstad krijgt echter van de gemeente geen antwoord op concrete vragen.

Er zijn nu schriftelijke vragen naar het college gestuurd, die openbaar beantwoord moeten gaan worden. Rot stond versteld van een passage in een e-mail van een leidinggevende op het stadhuis, die schreef:

‘De manier hoe u de vragen verwoord geeft ons het gevoel dat u twijfels plaatst bij de manier van samenwerken binnen Pact Poelenburg Peldersveld. Vandaar het voorstel om een mondeling overleg te voeren.’

en:

‘Er zal niet nogmaals een antwoordronde volgen’.

Het zette Juliëtte Rot aan tot de vraag; ‘sinds wanneer de ambtenaar over de manier van afhandeling van vragen, die gesteld worden door gemeenteraadsleden, gaat’.

DZ wil een inhoudelijke reactie van het college over ‘de opstelling, houding en (professionele) reactie van de ambtenaar in relatie tot een lid van het hoogste controlerende orgaan van de gemeente’. Ook de wethouder reageerde overigens niet op eerdere signalen over deze kwestie en ook de gemeentesecretaris liet niets van zich horen na het verzoek van de wethouder om de zaak af te handelen. Ook daar wil Juliëtte Rot een verklaring voor.

bron: zaanstadnieuws.nl

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het College, alsmede:
– Initiële vragen en ‘beantwoording technische vragen inzake SK Coaching’
– De vervolg vragen en reactie van de gemeente daarop.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bedrijfsvoering

Ambtenaren bezwijken onder werkdruk. Gemeentelijk apparaat op omvallen.

Controlerende taak Gemeenteraad in het beding! Raadsvragen niet langer schriftelijk beantwoord?

Gepubliceerd

op

Ambtenaren vallen om onder werkdruk in Zaanstad

Democratisch Zaanstad (DZ) zal a.s. donderdag 3 februari onderstaande vragen gaan stellen aan Burgemeester Hamming over de zorgelijke ontwikkeling door processen bij bouwen, woningbeleid en vergunningen te vertragen.

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90753/gemeentelijk-apparaat-op-omvallen-college-snijdt-in-taken/

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending