Verbind je ook gezellig op social met ons:

Bestuur en financiën

Vertrouwen openbaar bestuur loopt deuk op vanwege inzet ambt wethouder Slegers (CDA) voor politiek gewin in verkiezingstijd

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

Gepubliceerd

op

Al eerder is bericht en door diverse media geschreven, over de problemen die Democratisch Zaanstad ondervindt in haar relatie met de gemeente en specifiek over hoe de gemeente om is gegaan met door ons geplaatste verkiezingsborden

Afgelopen week is er nieuwe informatie naar boven gekomen die ons verontrust en waaruit blijkt dat de gemeente en wethouder Slegers, destijds tevens lijsttrekker van het CDA, zijn functie heeft ingezet om handhaving af te dwingen, op de door ons geplaatste verkiezingsborden, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De laatste ontwikkelingen

Over de voorgeschiedenis is veel gezegd en geschreven. Na de hoorzitting van 7 februari 2023 is na doorvragen nieuwe informatie naar boven gekomen, die ons beeld bevestigen dat de gemeente en de wethouder zich niet aan eigen regels houden, waardoor er sprake is van integriteitsschending en verlies van vertrouwen in het openbaar bestuur.

Eén van onze bezwaren is dat, volgens de interpretatie van de gemeente, het plaatsen van verkiezingsborden een overtreding is waar op basis van een formeel schriftelijk handhavingsverzoek op mag worden gehandhaafd. Dit handhavingsverzoek blijkt er uiteindelijk, na veelvuldig doorvragen, niet te zijn waardoor de juridische basis voor deze hele zaak wegvalt. Afgerond zou je zeggen. Maar waarom er dan wel is gehandhaafd heeft ons geschokt.

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

In antwoord op onze vragen blijkt dat de afdeling handhaving in actie is gekomen n.a.v. een telefonisch verzoek van wethouder Slegers, tevens op dat moment lijsttrekker van het CDA. Hiermee is niet alleen de afdeling handhaving de fout in gegaan (het betreft immers geen formeel schriftelijk verzoek), ook is wethouder Slegers zijn bevoegdheid te buiten gegaan. 
Sterker nog, in campagnetijd heeft hij zijn positie als wethouder ingezet voor eigen politiek gewin, waardoor sprake is van (de schijn van) niet integer handelen.

Maar het is niet bij een telefoontje gebleven, ook de locaties van de borden heeft de wethouder aan de afdeling handhaving doorgegeven, voorzien van controlevragen om te weten te komen of de borden wel echt weggehaald waren.

Er is ons gevraagd om onze excuses aan de afdeling handhaving aan te bieden, zodat wij de dwangsom niet zouden hoeven betalen, terwijl de last op dwangsom wel voor onbepaalde tijd geldt (nu nog!). Vooral vanwege het laatste konden wij hier niet mee akkoord gaan. En wij zijn blij dat wij niet akkoord zijn gegaan, want het blijken vooral de gemeente en de lijsttrekker van het CDA te zijn die over de schreef zijn gegaan.

Ruim een jaar voorgelogen

We zijn inmiddels ruim een jaar verder. Het heeft Democratisch Zaanstad veel tijd gekost om goed onderbouwd aan te geven dat deze dwangsom onterecht is opgelegd. Ook heeft Democratisch Zaanstad al ruim een jaar geprobeerd alle stukken op te vragen bij de gemeente, waaronder dus het vermeende handhavingsverzoek. 

Deze kwam maar niet, mailtjes van de afdeling handhaving en juridische zaken gaven eerder aan dat er niets was of er werd gemeld ‘dat DZ het niet nodig zou hebben om haar zaak te kunnen onderbouwen’. Pas na veelvuldig doorvragen kregen we de appjes binnen waarin duidelijk werd dat wethouder Slegers opdracht heeft gegeven tot het verwijderen van de borden en het handhaven op de borden. 

Zowel de afdeling handhaving als wethouder Slegers hebben hier, ondanks veelvuldige vragen, niet eerder openheid van zaken gegeven. Dit maakt dat het vertrouwen in de wethouder en de afdeling handhaving en juridische zaken een flinke deuk heeft opgelopen.

Al eerder bleek ook dat onze zienswijze die wij vorig jaar hebben geschreven toen de dwangsom werd opgelegd, niet meegestuurd was door de organisatie naar de externe hoor -en adviescommissie en ook de whatsapps van wethouder Slegers is deze commissie voor haar oordeelsvorming over de zaak, onthouden.

Om deze reden zullen wij een interpellatiedebat aanvragen en het behoeft verder weinig uitleg dat het vertrouwen in het college ernstig is geschaad.

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Bestuur en financiën

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2023-2027 bijdrage Juliëtte Rot Fractievoorzitter

Met een oplopend tekort tot ruim €24 miljoen in 2027, is het duidelijk dat er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden

Gepubliceerd

op

Algemene Beschouwingen Zaanstad

Voorzitter,
Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2023-2027
Uw college legt de gemeenteraad via deze kadernota een voorstel voor dat veel financiële onzekerheid laat zien, maar vooral een negatief beeld, oplopend tot een tekort van ruim €24 miljoen in 2027.


Democratisch Zaanstad begrijpt met deze feiten niet dat uw college de gemeenteraad vraagt om de financiële kaders voor de komende vier jaar vast te stellen, wanneer uw college niet in staat is de verschillende scenario’s aan de gemeenteraad voor te leggen.


Enige jaren geleden hebben wij via een initiatief aandacht gevraagd voor een discussie over de kerntaken van de gemeente. Daarvoor kregen wij geen steun omdat dit volgens een meerderheid van de partijen, als ook het college zelf, niet nodig was. Bovendien was de discussie over kerntaken al gevoerd, dus zou het overbodig zijn om dat opnieuw te doen.


Volgens Democratisch Zaanstad moet er altijd oog zijn voor de vraag of taken die de lokale overheid uitvoert, ook kerntaken zijn die behoren bij de lokale overheid. Het is een kwestie van zakelijk denken en handelen. Als een bedrijf zich deze vraag niet bij enige regelmaat stelt, zal binnen de kortste keren sprake zijn van een ongezonde bedrijfsvoering, met serieuze gevolgen voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. Het periodiek herijken van de financiën is dus van groot belang voor het behoud ervan.


De bedrijfsvoering van de gemeente Zaanstad, is dit jaar het thema dat Democratisch Zaanstad kiest voor haar algemene beschouwingen over de kadernota en begroting 2023-2027.


Want de staat van de lokale overheid in deze gemeente baart ons steeds meer zorgen. De financiële huishouding, met een schuldpositie die oploopt is daar een voorbeeld van. Daarbij komt dat uw college laat zien dat zij zelf geen keuzes durft te maken, maar de verantwoordelijkheid, om de gemeenteraad een financieel meerjarenperspectief te bieden, bij ons neerlegt.
In plaats van een concreet voorstel of concrete scenario’s, krijgen we ‘denklijnen’ voorgelegd om klaarblijkelijk af te tasten wat wel – en niet acceptabel gevonden zal worden door de gemeenteraad, zonder dat het college zelf een keuze hoeft te maken. Dat werpt de vraag op of het college de situatie (nog) wel machtig is en voldoende daadkracht heeft om, zo nodig, sturend te zijn. Democratisch Zaanstad vraagt zich dit af, omdat uw college blijft wijzen op het gebrek aan financiële middelen van de centrale overheid, zonder dat zij zelf kritisch kijkt naar de keuzes die gemaakt zijn en nog steeds worden gemaakt, die leiden tot grote uitgaven.


De Voorjaarsnota beschrijft dat gebrek aan geld en capaciteit ertoe leiden dat de uitvoering van (kern)taken onder druk staat. Desondanks gaat de gemeente door met de ambitie om bijvoorbeeld 20.000 woningen te bouwen. Desondanks heeft de gemeente Zaanstad nog steeds de ambitie om door te groeien naar 200.000 inwoners met de aanname dat groter groeien, per definitie geld zal opleveren.


Democratisch Zaanstad heeft al meermaals gewezen op het feit dat uw college alleen oog lijkt te hebben voor het toevoegen van woningen, daar waar de investering in voorzieningen achterblijft. Democratisch Zaanstad ziet dat investeringen bevroren worden of vooruit worden geschoven, maar stelt daarbij vast dat de gevolgen daarvan, niet inzichtelijk worden gemaakt. Wij zijn van mening dat Zaanstad geen slaapstad moet worden en wij vinden het om die reden heel belangrijk om het voorzieningenniveau in verhouding tot het aantal woningen, toe te laten nemen. Die fundamentele discussie is tot nu toe niet gevoerd en daarom nemen wij graag het initiatief om met een voorstel te komen om dit aan de orde te stellen en daarover ook duidelijke keuzes te maken met elkaar. Als al niet duidelijk is welke investeringen vooruit worden geschoven of worden bevroren, dan kunnen de consequenties daarvan niet beoordeeld worden door de gemeenteraad. Wij verzoeken het college dan ook om hier duidelijkheid over te geven.


Een ander punt van zorg is, zoals eerder genoemd, het gebrek aan grip (althans zo komt het over) op de financiële ontwikkeling in negatieve zin, als het gaat om de gevolgen voor het uitvoeren van de gemeentelijke (kern) taken. Zoals de Rekenkamer terecht constateert in haar observaties bij deze voorjaarsnota, maakt uw college niet inzichtelijk hoe de financiële hoofdlijnen de afzonderlijke producten van de gemeente Zaanstad raken. Met andere woorden: het is niet duidelijk welke beleidsterreinen of domeinen, het meest geraakt worden door de financiële ontwikkelingen in negatieve zin.


Met een oplopend tekort tot ruim €24 miljoen in 2027, is het duidelijk dat er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden en de ‘kaasschaaf’ (overal een beetje minder) geen optie is. Uw college moet de gemeenteraad daarom goed in staat stellen om die fundamentele keuzes integraal af te wegen en daar hoort bij dat u feitelijk en concreet inzicht geeft op de vraag wat deze financiële ontwikkeling in negatieve zin, betekent voor elk domein als het gaat om de uitvoering van (kern) taken.


Vooruitlopend op de discussie over het voorstel om het Transformatiefonds (dat in het leven geroepen is om de onrendabele top van ontwikkelingen te financieren) op te laten gaan in het Investeringsfonds (dat in het leven geroepen is om uitbreiding -en vervangingsinvesteringen mee te financieren) nog het volgende. Het baart ons zorgen dat de opeenvolgende besturen enkel gedreven zijn door de eigen wensen en als feit accepteren dat Zaanstad nu eenmaal ‘geen vet op de botten heeft’. Wij pleiten niet voor het oppotten van geld, maar wel voor realiteitszin, zeker met het oog op de stijgende rentelasten, dat een serieus aandeel heeft in de verwachten tekorten, de komende vier jaar.


Samenvattend is Democratisch Zaanstad van mening dat deze Voorjaarsnota in onvoldoende mate inzicht geeft in de fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden, omdat relevante informatie mist die de gemeenteraad nodig heeft om een integrale afweging te kunnen maken die ook goed onderbouwd kan worden. Het vastleggen van ‘denklijnen’ is dan ook alleen behulpzaam als deze informatie beschikbaar is. Wij verwachten van het college dat zij deze informatie alsnog aan de gemeenteraad aanlevert, zodat hierover een goed debat kan worden gevoerd waarbij duidelijke keuzes voor de komende vier jaar kunnen worden gemaakt en daarmee een financieel sluitend meerjarenperspectief wordt geboden aan de stad en de gemeenteraad.

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Bestuur en financiën

Uitstel interpellatie ‘Vertrouwen in openbaar bestuur’

Brief aan leden van de gemeenteraad en burgemeester

Gepubliceerd

op


Brief aan leden van de gemeenteraad en burgemeester:

Uitstel interpellatie ‘Vertrouwen in openbaar bestuur’

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte burgemeester,

Enige tijd geleden hebben wij verzocht om het college te bevragen over de gang van zaken ten aanzien van de juridische procedure over onze verkiezingsborden. Omdat het handelen in deze procedure invloed heeft op het vertrouwen in het openbaar bestuur, hebben wij de interpellatie deze titel meegegeven. Het vertrouwen in het openbaar bestuur is in geding als de overheid zich niet houdt aan vastgestelde procedures. Op 25 mei a.s. staat deze op deze interpellatie agenda voor de raadsvergadering. 

Met dit bericht verzoeken wij u om de behandeling van de interpellatie uit te stellen tot na het zomerreces. De reden hiervoor is dat er een andere situatie is ontstaan, waardoor het voor een meervoud van redenen beter is de interpellatie uit te stellen. De redenen hiervoor zijn:

– Na het aanvragen van het interpellatiedebat is er wéér nieuwe informatie naar voren gekomen (zie hieronder), waarover aanvullende vragen zijn gesteld. Deze informatie is voor de interpellatie van belang, het is van groot belang dat u en wij alle informatie tot onze beschikking hebben.

– Daarnaast hebben wij onlangs de toezegging gekregen dat er een nieuwe zitting plaats gaat vinden bij de hoor- en adviescommissie. Tot op heden heeft de gemeente het dossier richting deze commissie van nieuwe informatie voorzien, terwijl de zitting al had plaatsgevonden.

– Tenslotte heeft het college een raadsinformatiebrief u en ons doen toekomen die impact heeft op de interpellatie.

Na de hoorzitting van 7 februari jl. is gebleken dat wij ons bezwaar tegen het voornemen van de last onder dwangsom en de opgelegde dwangsom, nader mochten onderbouwen. Om onze nadere onderbouwing vorm te geven, hebben wij gevraagd of er wellicht aanvullende informatie beschikbaar was. Dat bleek zo te zijn, maar pas nadat wij onze nadere onderbouwing hadden ingediend bij de externe hoor- en adviescommissie.

Als gevolg van deze aanvullende informatie, hebben wij een aantal vragen gesteld die nog niet beantwoord zijn. Ook als gevolg van deze aanvullende informatie, heeft de burgemeester ons op 10 mei jl. een e-mail gestuurd met een uitleg van de gang van zaken.

Naar aanleiding van deze e-mail hebben wij gevraagd om onderbouwing van de uitleg. En ook de externe hoor- en adviescommissie hebben wij gevraagd om een extra hoorzitting. De voorzitter heeft besloten dat deze hoorzitting gehouden zal worden, deze zal plaatsvinden op 21 juni 2023 om 17:15 uur.

Democratisch Zaanstad hecht waarde aan een zorgvuldig proces waarbij de gemeenteraad goed geïnformeerd is en daarmee in de positie is om de interpellatie inhoudelijk te kunnen behandelen. Vanwege bovenstaand uitgelegde situatie is er sprake van een onvolledig beeld van de feiten en omstandigheden.

Om deze redenen willen wij onze interpellatie uitstellen tot na het zomerreces, dit ook vanwege de afwezigheid van de burgemeester vanaf medio juni. Na het zomerreces nemen wij graag het initiatief om, voorafgaande aan de interpellatie, het verzoek in te dienen tot het houden van een Zaanstad Beraad over de raadsinformatiebrief van 17 mei jl. met als onderwerp ‘Juridische procedure verkiezingsborden’. Wij zullen dan ook zorgen voor het feitenrelaas. De voorzitter van de gemeenteraad vragen wij, op het eerste moment daarna, onze interpellatie te agenderen.

Indien er vragen bij u bestaan dan kunt u ons benaderen voor een toelichting.

Met vriendelijke groet,

Juliëtte Esmée Rot

Fractievoorzitter Democratisch Zaanstad

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Gemeente wil Zaanderhorn status openbare weg ontnemen. Weg is route naar huis en praktijkruimte familie Groen-Gilazova.

Tweede uitstel brief ontvangen! Het college heeft erg veel moeite met de beantwoording van vragen hierover.

Gepubliceerd

op

Op 22 maart 2023 hebben wij hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Klaarblijkelijk heeft het college erg veel moeite met de beantwoording van deze vragen over de Hemkade. Inmiddels is er een tweede uitstel brief ontvangen voor de beantwoording!


Lees meer over de #Hemkade

Probeer het laatste nieuws, je vindt het vast goed.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Verder lezen

Kom op, haal je Laatste nieuws boven.

We brengen je met plezier direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt. We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending