Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Wij vragen om snelle reactie op arrest erfpacht >>> Update <<<

Zaanstad moet erfpachters compensatie voor geleden schade betalen, maar nu doemt de vraag op wat een redelijk bedrag is.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid vinden dat Zaanstad snel in actie moet komen nu de Hoge Raad een punt heeft gezet achter het conflict tussen de gemeente en de erfpachters die het in 2007 gewijzigde beleid aanvochten. Zaanstad moet hen compensatie voor geleden schade betalen, maar nu doemt de vraag op wat een redelijk bedrag is.

Zaanstad verzuimde in 2007 om met een overgangsregeling te komen voor erfpachters die het eigen erf wilden aankopen, waardoor die daarvoor in één klap beduidend meer geld kwijt waren. Bovendien waren ze niet individueel op de hoogte gesteld van de nieuwe bedragen die zouden gaan gelden en op beide fronten zat de gemeente fout, oordeelde de Hoge Raad eerder deze maand. Erfpachters die in 2007 al eigenaar waren van hun woning en dat nu nog steeds zijn hebben recht op compensatie.

Hoe nu verder?

Afgelopen juni stelde de Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad de gemeente voor om te komen met één regeling voor alle betrokkenen, maar daar is nog geen reactie op gekomen. DZ en de POV hebben al eerder gevraagd of de gemeente het initiatief wil nemen om met een voorstel te komen richting de erfpachters en doen dat nu opnieuw. Ze willen weten wanneer Zaanstad de brief van de BEZ met een uitgewerkt voorstel gaat beantwoorden en of er door het college gedacht wordt aan één regeling of aan de afhandeling van individuele schadeclaims door tussenkomst van de rechter. In dat laatste geval is de uitkomst voor Zaanstad en de erfpachters onzeker.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

Artikel Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ):

De Hoge Raad heeft bij arrest van 1 december 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1683) zowel het cassatieberoep van de erfpachters als dat van de gemeente Zaanstad afgewezen. Daarmee hebben de arresten van hof Den Haag van 17 augustus 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:l1531) en van 14 juni 2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:983) definitief kracht van gewijsde gekregen.

Het hof oordeelt in het laatste arrest:

Het hof baseert dat op het bij rechtsoverweging 6.3 gegeven oordeel.

Dat brengt het volgende mee:

Algemene voorwaarden 1978 en 1991

De algemene voorwaarden van 1978 en 1991 zijn niet onredelijk bezwarend en de gemeente Zaanstad mag de daarin opgenomen bedingen toepassen, met uitzondering van artikel 17 lid 4 AB1978. De erfpachters zijn aldus, behalve ten aanzien van dat artikel, onverminderd aan hun erfpachtcontract gebonden. De Gemeente dient bij het toepassen van de bedingen in de algemene bepalingen wel te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en mag de bedingen niet toepassen op een wijze die naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Wat dat meebrengt, zal moeten blijken op het moment dat de gemeente zich op de bedingen beroept.

Erfpachters die in 2007 nog geen erfpachter waren

Voor de erfpachters die in 2007 nog geen erfpachter waren heeft het arrest geen gevolgen. Zij blijven dus in dezelfde positie als waarin zijn reeds zaten en zullen, indien zij de blote eigendom van het erfpachtrecht wensen te verkrijgen, zich ten aanzien daarvan tot de gemeente moeten wenden voor een aanbod.

Erfpachters die in 2007 wel reeds erfpachter waren

Ten aanzien van deze erfpachters heeft het gerechtshof geoordeeld dat de gemeente Zaanstad onrechtmatig heeft gehandeld door de bestaande overgangsregeling 2006 in januari 2007 plots in te trekken en het nieuwe overstapbeleid plots en zonder overgangsregeling toe te passen. Het nieuwe beleid zelf wordt niet onredelijk geacht. 

Dat betekent dat de gemeente in 2007 redelijk overgangsbeleid had moeten hanteren en de erfpachters daarover had moeten informeren. Over de vraag wat redelijk overgangsbeleid is kan worden gediscussieerd, maar de gemeente heeft zelf in 2006, met goedkeuring van de gemeenteraad overgangsbeleid aangenomen waarin de verhoging in 4 stappen plaatsvindt. Het is daarom redelijk te veronderstellen dat die fasering ook bij het overgangsbeleid 2007 redelijk is en dat dat overgangsbeleid dus had moeten behelzen dat, na individuele aankondiging daarvan, de aankoopprijs van de blooteigendom met steeds 25% van het verschil zou zijn opgehoogd naar het nieuwe beleid. Gezien de enorme verhoging die de gemeente doorvoerde, is het tevens redelijk om aan te nemen dat de betreffende erfpachters direct na ontvangst van de brief een aanbod zouden hebben gevraagd en zouden zijn overgestapt al voor de eerste fase van het overgangsbeleid zou zijn ingegaan.  

De betreffende erfpachters kunnen de schade die zij als gevolg daarvan lijden, bijvoorbeeld doordat zij nu met een veel hogere prijs voor de koop van de blooteigendom geconfronteerd worden, op de gemeente kunnen verhalen.

Voor deze erfpachters zal BEZ met de gemeente in gesprek treden over een minnelijke regeling. Mocht die regeling kunnen worden bereikt, dan kunnen de betreffende erfpachters beslissen of zij daarvan gebruik wensen te maken of dat zij zelf naar de rechter stappen om een (mogelijk hoger) schadebedrag te verkrijgen. Mocht de regeling niet worden bereikt, dan zullen de betreffende erfpachters, al dan niet middels inschakeling van hun rechtsbijstandsverzekering of een advocaat, individueel de gemeente op vergoeding van de schade moeten aanspreken. In dat geval zal immers per geval moeten worden vastgesteld wat de schade precies is. BEZ zal de erfpachters in dat geval met advies terzijde staan met betrekking tot het vinden van een rechtsvertegenwoordiger.

Update 17 Januari 2024:

Antwoord Gemeente 17 januari 2024:

Ons laatste nieuws is beter dan het laatste nieuws van vorig jaar.

Met plezier brengen we je op de hoogte van spraakmakend laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verkiezingsprogramma

Een tussentijdse evaluatie van ons verkiezingsprogramma 2020-2025

Met onze fietsnota liep DZ blijkbaar zo’n zeven  jaar voor op de tijd.

Gepubliceerd

op

Fietsnota Democratisch Zaanstad

In onze fietsnota stond o.a. het volgende over mobiliteit in Zaanstad:

  • Maak werk van de fietsnota van DZ: beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.
  • Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft! Ontlast de enorme verkeersdrukte. DZ zet zich ervoor in dat dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • Mobiliteitsplan Noord: Moet sluipverkeer in en rond centrum Krommenie oplossen. Tevens extra aansluiting vanuit de Marslaan op de N203. Geen bouwverkeer dwars door Krommenie.
  • Eerst een verkeersplan, dan pas bouwen. Eerst wegen, dan stenen!

Met onze fietsnota liep DZ blijkbaar zo’n zeven  jaar voor op de tijd.
Wij kunnen stellen dat deze speerpunten van Democratisch Zaanstad direct en soms met de letterlijke tekst door de gemeente in werking zijn gezet. Er wordt hard gewerkt, in ieder geval goed nagedacht en met inwoners overlegd, door de gemeente Zaanstad. Daar zijn we blij mee.

Naast vrije fietspaden zien we graag naastliggende vrije voetpaden. Drukke fietspaden die ook in wandelroutes worden opgenomen schreeuwen om voetpaden ernaast. We willen het tenslotte veiliger voor zowel fietsers als voetgangers.Maar ook betere verlichting langs bijvoorbeeld het fietspad langs de provinciale weg.

Betere stallingsmogelijkheden vragen ook om goede bewaking. De mooie fietsenstalling bij bijvoorbeeld station Wormerveer is voor het dievengilde ook een favoriete plek om fietsen en/of accu’s van fietsen te stelen. Dat zou in zo’n gebouw niet moeten kunnen, toch?
DZ is zoals bekend tegen het autootje pesten door de overheid, maar de enorme drukte in Assendelft en Krommenie moet écht ingeperkt worden. Daar is Zaanstad dan eindelijk mee begonnen.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en denken graag mee. Sluipverkeer van buiten Zaanstad moet het zo moeilijk mogelijk gemaakt worden, waarbij we wel blijven volhouden dat de enige goede oplossing voor dit probleem de aansluiting A8/A9 is.
Tot nu toe gaat de vervulling van onze mobiliteitswensen redelijk naar wens.

Nieuwe nota Democratisch Zaanstad pleit voor invoering van P+Fiets

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

DZ wil dat gemeente beheer trappen en liften overneemt

Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam.

Gepubliceerd

op

Defecte roltrappen Zaandam

Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam.

Met als ‘mijlpaal’ 30 januari toen alle  zes roltrappen in het stationsgebied van Zaandam  buiten werking waren en de lift aan de westkant van het station was defect.

Zeer regelmatig is het stationsgebied ontoegankelijk geworden voor mensen die slecht ter been zijn, een kinderwagen meenemen, in een rolstoel zitten of zich met een rollator moeten verplaatsen, je kan er niet komen als je afhankelijk bent van lift of roltrap, 

De beide roltrappen op het Stadhuisplein zijn ook vaak buiten werking. Maar dat is eerder regel dan uitzondering. De roltrap van het Stadhuisplein naar het busstation is al maanden buitenwerking.

De combinatie van eigenaarschap van liften en roltrappen tussen ProRail en de gemeente Zaanstad is niet bepaald een gelukkige combinatie, want de ene partij verschuilt zich achter de andere partij met als gevolg o.a. bovenstaande situatie, de excuses zijn tekorten aan personeel en materiaal bij beheerder ProRail.

Wij hebben de volgende technische vragen over bovenstaande ergernissen gestuurd naar de Griffie:

1-Wat is er voor nodig om alle roltrappen en liften in beheer te krijgen van de gemeente Zaanstad, waarbij het beheer/onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt.

2-Wat kunnen wij als gemeente doorbelasten aan ProRail als wij het beheer overnemen.

Artikel De Orkaan :

DZ stelt (best slimme) vragen over de roltrappen 


Nooit! Nooit zullen wij onszelf op de borst slaan, maar het zou zomaar kunnen zijn dat een artikel op een nieuwssite die wij niet zullen benoemen, de doorslag gaf bij Jos om twee vrij scherpe roltrap-vragen te stellen aan de griffie van Zaanstad. 

Jos Kerkhoven is Raadslid voor Democratisch Zaanstad (DZ) en vanuit die hoedanigheid komt hij vaak in het Zaanse stadhuis. De niet-werkende roltrappen en lift blijken voor hem een regelrechte ergernis: 

“Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam. Met als ‘mijlpaal’ 30 januari toen alle zes roltrappen in het stationsgebied van Zaandam buiten werking waren en de lift aan de westkant van het station was defect.”

De angel ligt volgens Jos in het gebrek aan eigenaarschap van de problemen: 

“… want de ene partij verschuilt zich achter de andere partij met als gevolg o.a. bovenstaande situatie, de excuses zijn tekorten aan personeel en materiaal bij beheerder ProRail.” 

Jos stelde twee vragen die hout lijken te snijden:

  • 1-Wat is ervoor nodig om alle roltrappen en liften in beheer te krijgen van de gemeente Zaanstad, waarbij het beheer/onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt?
  • 2-Wat kunnen wij als gemeente doorbelasten aan ProRail als wij het beheer overnemen?
  • Artikel Zaanstad.nieuws.nl:

Wij hebben het opgegeven om storingen en vooral reparaties aan roltrappen en liften in het centrum van Zaandam te melden, want we hebben nog niet op ‘publiceer’ gedrukt en de situatie kan alweer anders zijn. Democratisch Zaanstad wil weten hoe de gemeente meer grip op de situatie kan krijgen.

‘Bijna wekelijks zijn er roltrappen en liften stuk in het stationsgebied van Zaandam. Met als ‘mijlpaal’ 30 januari toen alle zes roltrappen buiten werking waren en de lift aan de westkant van het station defect was. Zeer regelmatig is het stationsgebied ontoegankelijk geworden voor mensen die slecht ter been zijn, een kinderwagen meenemen, in een rolstoel zitten of zich met een rollator moeten verplaatsen: je kan er niet komen als je afhankelijk bent van lift of roltrap, aldus DZ-raadslid Jos Kerkhoven.

Ongelukkige combinatie

De beide roltrappen op het Stadhuisplein zijn ook vaak buiten werking. en de roltrap van het Stadhuisplein naar het busstation staat al maanden stil. ‘De combinatie van eigenaarschap van liften en roltrappen tussen ProRail en de gemeente Zaanstad is niet bepaald een gelukkige, want de ene partij verschuilt zich achter de andere met als gevolg onder andere bovenstaande situatie,’ aldus Kerkhoven. ‘De excuses zijn tekorten aan personeel en materiaal bij beheerder ProRail.’ Hij wil daarom weten wat ervoor nodig is om alle roltrappen en liften in beheer te krijgen van de gemeente, waarbij het beheer en het onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt maar ProRail de rekeningen betaalt.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Videos

Petitie wil verdeelde wijken verbinden door busbrug De Binding!

“Het is een lulnaam”, bewoners blijven boos op busbrug ‘De Binding’ en starten nieuwe petitie. Ze zijn het zat om steeds in plaats van 5 minuten, wel 20 minuten en tien kilometer om te rijden. Teken de petitie!

Gepubliceerd

op

Busbrug De Binding open

Al decennialang vormt busbrug ‘De Binding’ het strijdtoneel van bewoners in Koog aan de Zaan. De spitsafsluiting van de brug om milieuredenen dwingt bewoners tot kilometers omrijden. Een nieuwe petitie, al bijna 2100 keer ondertekend, streeft naar verbinding tussen de wijken Westerkoog en Westerwetering. Help inwoners van beide wijken en teken de petitie!

Op naar de 4000 !

Er zijn maar weinig bruggen in Zaanstad waar zoveel om te doen is als busbrug ‘De Binding’ in Koog aan de Zaan. Al vaker zorgde de brug voor discussie. Zo ook nu, maar ‘dit is de laatste keer’, aldus Irene Ellermeijer. Ze startte een petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat. Bewoners, de gemeente Zaanstad en de provincie steggelen al meer dan 30 jaar of de brug open moet of dicht blijft tijdens de spits.

Wachten of kilometers maken

Tegen het einde van de middag staat er voor de brug een kleine file. Draaiende motoren wachten tot het 18.00 uur is. Dan kunnen ze namelijk weer over de brug naar huis. Een automobilist in een elektrische auto vraagt zich of of de milieunorm ook voor hem geld. Toch wat hij keurig, want de boetes als je over de brug rijdt tijdens de spits zijn niet mals.

Bekijk hier de NHnieuws video:

Bewoners die actie voeren, beklagen zich erom dat je tijdens de spits kilometers moet omrijden. “Mijn zoon woont een kilometer verderop aan de andere kant van de brug”, zegt een man. “Ik moet nu steeds tien kilometer omrijden.

De petitie wordt op 8 mei aangeboden aan de Gedeputeerde Staten.

Bron: NH nieuws

De website van Busbrug de Binding 24/7 open:

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN