Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Windmolens Zaanstad
Dukra
wijkmanager Assendelft
Zero Emissie
Misdaad in Zaanstad
Wijkboerderij de Veldmuis
oorlog Zaanstad
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2000 klachten voor wethouder

EBS moet
1 januari 2024
na de zomer
met de feestdagen
busvervoer op orde hebben
Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Dukra

Maar waar naartoe ?

Voorkom juridische strijd met eigen inwoners

Inwoners (Dukra)
opgejaagd
misleid
radeloos
weggestuurd
door Havendienst
Assendelvers hebben geen idee wie hun wijkagent is

Geen reden te vieren dat ze 50 jaar geleden bij Zaanstad zijn getrokken

Totaalplan voor aanpak van criminaliteit in Saendelft

zero-emissiezones

Desastreus beleid oorzaak faillissementen, verhuizingen en slecht voor lokale economie

Teken burgeriniatief op STOPZEROEMISSIEZONE.NL

21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Misdaad begint lokaal

Jaren gebrek aan handhaving, is verwaarlozing

Ondermijnende criminaliteit moet worden aangepakt

zero-emissiezones

Techniek bestemmingsplan belangrijker dan inwoners

Afschaffen afkopen openbaar groen door projectontwikkelaars

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Lokale overheid moet geen partij kiezen in oorlog

Gemeente zorgt voor veiligheid van haar gehele samenleving

Preventiegesprekken voeren, wijs op risico’s ondermijnende criminaliteit

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Wij vragen om snelle reactie op arrest erfpacht >>> Update <<<

Zaanstad moet erfpachters compensatie voor geleden schade betalen, maar nu doemt de vraag op wat een redelijk bedrag is.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid vinden dat Zaanstad snel in actie moet komen nu de Hoge Raad een punt heeft gezet achter het conflict tussen de gemeente en de erfpachters die het in 2007 gewijzigde beleid aanvochten. Zaanstad moet hen compensatie voor geleden schade betalen, maar nu doemt de vraag op wat een redelijk bedrag is.

Zaanstad verzuimde in 2007 om met een overgangsregeling te komen voor erfpachters die het eigen erf wilden aankopen, waardoor die daarvoor in één klap beduidend meer geld kwijt waren. Bovendien waren ze niet individueel op de hoogte gesteld van de nieuwe bedragen die zouden gaan gelden en op beide fronten zat de gemeente fout, oordeelde de Hoge Raad eerder deze maand. Erfpachters die in 2007 al eigenaar waren van hun woning en dat nu nog steeds zijn hebben recht op compensatie.

Hoe nu verder?

Afgelopen juni stelde de Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad de gemeente voor om te komen met één regeling voor alle betrokkenen, maar daar is nog geen reactie op gekomen. DZ en de POV hebben al eerder gevraagd of de gemeente het initiatief wil nemen om met een voorstel te komen richting de erfpachters en doen dat nu opnieuw. Ze willen weten wanneer Zaanstad de brief van de BEZ met een uitgewerkt voorstel gaat beantwoorden en of er door het college gedacht wordt aan één regeling of aan de afhandeling van individuele schadeclaims door tussenkomst van de rechter. In dat laatste geval is de uitkomst voor Zaanstad en de erfpachters onzeker.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

Artikel Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ):

De Hoge Raad heeft bij arrest van 1 december 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1683) zowel het cassatieberoep van de erfpachters als dat van de gemeente Zaanstad afgewezen. Daarmee hebben de arresten van hof Den Haag van 17 augustus 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:l1531) en van 14 juni 2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:983) definitief kracht van gewijsde gekregen.

Het hof oordeelt in het laatste arrest:

Het hof baseert dat op het bij rechtsoverweging 6.3 gegeven oordeel.

Dat brengt het volgende mee:

Algemene voorwaarden 1978 en 1991

De algemene voorwaarden van 1978 en 1991 zijn niet onredelijk bezwarend en de gemeente Zaanstad mag de daarin opgenomen bedingen toepassen, met uitzondering van artikel 17 lid 4 AB1978. De erfpachters zijn aldus, behalve ten aanzien van dat artikel, onverminderd aan hun erfpachtcontract gebonden. De Gemeente dient bij het toepassen van de bedingen in de algemene bepalingen wel te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en mag de bedingen niet toepassen op een wijze die naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Wat dat meebrengt, zal moeten blijken op het moment dat de gemeente zich op de bedingen beroept.

Erfpachters die in 2007 nog geen erfpachter waren

Voor de erfpachters die in 2007 nog geen erfpachter waren heeft het arrest geen gevolgen. Zij blijven dus in dezelfde positie als waarin zijn reeds zaten en zullen, indien zij de blote eigendom van het erfpachtrecht wensen te verkrijgen, zich ten aanzien daarvan tot de gemeente moeten wenden voor een aanbod.

Erfpachters die in 2007 wel reeds erfpachter waren

Ten aanzien van deze erfpachters heeft het gerechtshof geoordeeld dat de gemeente Zaanstad onrechtmatig heeft gehandeld door de bestaande overgangsregeling 2006 in januari 2007 plots in te trekken en het nieuwe overstapbeleid plots en zonder overgangsregeling toe te passen. Het nieuwe beleid zelf wordt niet onredelijk geacht. 

Dat betekent dat de gemeente in 2007 redelijk overgangsbeleid had moeten hanteren en de erfpachters daarover had moeten informeren. Over de vraag wat redelijk overgangsbeleid is kan worden gediscussieerd, maar de gemeente heeft zelf in 2006, met goedkeuring van de gemeenteraad overgangsbeleid aangenomen waarin de verhoging in 4 stappen plaatsvindt. Het is daarom redelijk te veronderstellen dat die fasering ook bij het overgangsbeleid 2007 redelijk is en dat dat overgangsbeleid dus had moeten behelzen dat, na individuele aankondiging daarvan, de aankoopprijs van de blooteigendom met steeds 25% van het verschil zou zijn opgehoogd naar het nieuwe beleid. Gezien de enorme verhoging die de gemeente doorvoerde, is het tevens redelijk om aan te nemen dat de betreffende erfpachters direct na ontvangst van de brief een aanbod zouden hebben gevraagd en zouden zijn overgestapt al voor de eerste fase van het overgangsbeleid zou zijn ingegaan.  

De betreffende erfpachters kunnen de schade die zij als gevolg daarvan lijden, bijvoorbeeld doordat zij nu met een veel hogere prijs voor de koop van de blooteigendom geconfronteerd worden, op de gemeente kunnen verhalen.

Voor deze erfpachters zal BEZ met de gemeente in gesprek treden over een minnelijke regeling. Mocht die regeling kunnen worden bereikt, dan kunnen de betreffende erfpachters beslissen of zij daarvan gebruik wensen te maken of dat zij zelf naar de rechter stappen om een (mogelijk hoger) schadebedrag te verkrijgen. Mocht de regeling niet worden bereikt, dan zullen de betreffende erfpachters, al dan niet middels inschakeling van hun rechtsbijstandsverzekering of een advocaat, individueel de gemeente op vergoeding van de schade moeten aanspreken. In dat geval zal immers per geval moeten worden vastgesteld wat de schade precies is. BEZ zal de erfpachters in dat geval met advies terzijde staan met betrekking tot het vinden van een rechtsvertegenwoordiger.

Update 17 Januari 2024:

Antwoord Gemeente 17 januari 2024:

5 Score (1 stem)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

CHAOS BIJ BUSMAATSCHAPPIJ EBS IN ZAANSTREEK: VRAGEN OVER UITVAL EN SLECHTE SERVICE

Gepubliceerd

op

Sinds de lancering van de busdiensten van EBS in de Zaanstreek op 10 december 2023, lijkt het al vanaf het begin niet goed te gaan. Klachten over uitvallende bussen, verouderde reisinformatie en vieze voertuigen hebben de kop opgestoken, waardoor reizigers gefrustreerd zijn geraakt door de gebrekkige dienstverlening.

Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad heeft donderdagavond kritische vragen gesteld aan wethouder Slegers, die zowel wethouder mobiliteit in Zaanstad als bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam is. Kerkhoven eist meer transparantie over de frequentie van uitvallende bussen en wil wekelijkse updates ontvangen. Echter, Slegers verdedigde zich door te stellen dat het delen van dergelijke gegevens te arbeidsintensief zou zijn en onpraktisch is.

Ondanks de verdediging van Slegers, blijft Kerkhoven vasthouden aan zijn eis voor regelmatige updates en meer inspanningen om reizigers te informeren over hoe ze klachten kunnen indienen. Hoewel Slegers beweert dat er al QR-codes in de bussen hangen waarmee reizigers gemakkelijk klachten kunnen indienen, is Kerkhoven van mening dat er meer moet worden gedaan om deze informatie breed bekend te maken

Bovendien hebben reizigers gemeld dat er in de bussen excuusbriefjes hangen waarin EBS toegeeft dat ze momenteel niet aan de serviceverwachtingen kunnen voldoen. Dit heeft de frustraties van de reizigers alleen maar vergroot.

Jos Kerkhoven heeft aangegeven dat hij niet tevreden is met de reacties van Slegers en zal nadenken over mogelijke vervolgstappen om de situatie te verbeteren. Met de concessie van de Vervoerregio Amsterdam in handen van Slegers, lijkt het erop dat er dringend actie nodig is om de problemen bij EBS aan te pakken en de kwaliteit van het busvervoer in de Zaanstreek te verbeteren.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Busvervoer EBS blijvend ontregeld tot na de zomer

Oorspronkelijke dienstregeling waarvoor EBS ingeschreven heeft, zal pas ergens na de zomer ingevoerd worden

Gepubliceerd

op

EBS Zaanstad

De oorspronkelijke dienstregeling waarvoor busvervoerder EBS ingeschreven heeft en waarop de aanbesteding is gegund, zal pas ergens na de zomer ingevoerd worden. Dat is de boodschap van de Vervoerregio Amsterdam aan de reizigers.

In het TV-programma 1Vandaag werd aandacht gegeven aan de problemen met busvervoerder EBS. Hoor en zie Zaankanter Dustin Benjamins als lokale waakhond van het openbaar vervoer en het bestuurslid Slegers van de Vervoerregio Amsterdam:

Bron: NPO – 1Vaandag

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Uitval bussen blijft bij reizigers voor onzekerheid zorgen

‘Waakhond’ functioneren EBS ziet veel te weinig verbetering

Gepubliceerd

op

Zaankanter Dustin Benjamins heeft zich opgeworpen als lokale waakhond van het openbaar vervoer en deelde zijn bevindingen gisteravond na de raadsvergadring met de leden die ook in de Vervoerregio Amsterdam de Zaanse belangen vertegenwoordigen. Het leverde vooral schrik op, laat hij weten via Facebook.

Vervoerder EBS heeft weliswaar een verbeterplan gemaakt en beterschap beloofd, maar Benjamins ziet nog lang niet genoeg stappen vooruit. Reizigers zitten nog steeds in onzekerheid of en wanneer hun bus arriveert. Zo reden er op donderdag bijna geen bussen van Zaandam naar Krommenie en vice versa. De knelpunten die hij deelde zijn:

  1. De uitval van bussen.
  2. Onjuiste reisinformatie.
  3. Gebrek aan adequate reacties van de Vervoerregio Amsterdam – die de concessie heeft verleend – op vragen van inwoners. Het samenwerkingsverband laat wat dat betreft steken vallen.
  4. Dat EBS opereert onder de naam Meerplus kan voor verwarring zorgen, aangezien klachten moeten worden gemeld op een aparte website, namelijk www.meerplus.nl.
  5. Lijn 69 stopt niet langer op de Provincialeweg maar volgt nu een andere route via de Zaanse Schans en Het Kalf. Dit betekent dat bij treinstoringen reizigers niet meer met de bus in Zaandam kunnen komen.
  6. De frequent uitvallende lijn 67 maakt dat bewoners van Oud Koog geïsoleerd raken. Voorheen konden zij terugvallen op bus 69, maar deze stopt niet meer in de Verzetstraat.

De leden van de Vervoerregio zijn ‘vastbesloten hier serieus werk van te maken,’ aldus Benjamins. ‘Ze eisen excuses van de Vervoerregio aan de inwoners en willen dat er advertenties worden geplaatst in kranten en op mediaplatforms waar mensen hun klachten kunnen indienen.

Ook zullen ze de gemeente Zaanstad aanspreken om met een antwoord te komen op mediaplatforms en op de eigen website, waar inwoners terechtkunnen met klachten. Daarnaast pleiten ze ervoor dat EBS wekelijks een update geeft aan de Zaanse leden over het aantal uitvallende bussen.’ Zijn klachtenlijn via klachtebszaanstreek@gmail.com blijft zolang de grote problemen voortduren operationeel.

bron: zaanstadnieuws.nl

3.5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending