Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Afspraak tussen coalitie-partijen en Democratisch Zaanstad

Vandaag hebben wij de afspraken die wij gemaakt hebben met de coalitie-partijen ondertekend. De afspraken hebben tot doel om een betrouwbaar, integer en rechtvaardig lokaal bestuur voor Zaanstad te krijgen.

Daarvoor zetten wij ons als sinds 2002 in, ditmaal in samenwerking met de coalitie, Deze afspraken zijn een eerste stap, alles staat en valt natuurlijk bij de uitvoering van de afspraken, daarom: verandering door daadkracht!

Akkoord tussen Democratisch Zaanstad en de coalitiepartijen (CU, VVD, CDA, Rosa, PvdA, D66, Groenlinks)

De coalitiepartijen hebben, naast het akkoord ook afspraken gemaakt met Democratisch Zaanstad. Dit akkoord bestaande uit vijf punten is door al deze partijen ondertekend. De laatste weken hebben deze partijen intensief met elkaar gesproken over hun gezamenlijke doelen voor de inwoners van de gemeente Zaanstad. Zij hebben besloten samen de schouders onder de volgende punten te zetten:

1. Bij gemeentefinanciën gaat het om gemeenschapsgeld. Het is belangrijk dat het bestuur van de gemeente hier meer dan zorgvuldig mee omgaat. Daarom legt het college bij de jaarrekening apart en in duidelijke taal voor de Gemeenteraad en de Zaankanters verantwoording af over de schuldenpositie van de gemeente. Daarbij wordt uitgelegd met welk doel schulden zijn ontstaan, wat de hoogte van de schulden is en wat de vooruitzichten zijn voor de aflossing van de schulden.

2. De gemeenteraad monitort of de afspraken over het transformatie- en investeringsfonds zorgvuldig worden nageleefd en transparant worden verantwoord. Vooraf wordt per inzet de gemeenteraad geraadpleegd en wordt gezocht naar draagvlak. Uitgangspunt is dat projecten kansrijk moeten zijn. Het transformatiefonds is geen algemeen dekkingsmiddel en wordt met terughoudendheid en slechts wanneer er sprake is van een beperkte onrendabele top ingezet.

3. Wij staan voor een overheid die samen met haar inwoners vorm geeft aan de gemeenschap. Daarom richten wij onze blik meer dan nu naar buiten en staan wij open voor ontwikkelingen, initiatieven en complexe opgaven. We kijken voortaan eerst naar de mogelijkheden en waarderen initiatieven door een servicegerichte opstelling. Een kritische noot verbetert processen en wordt onderdeel van een continu leerproces dat in de organisatie zal worden vastgelegd.

4. Het toewijzen van één aanspreekpunt die als intermediair in de organisatie kan fungeren voor ondernemers en alle zaken voor deze ondernemers kan behartigen binnen de organisatie, zodat ondernemers worden ontlast. Dit aanspreekpunt moet duidelijk zichtbaar zijn voor ondernemers.

5. Iedere inwoner en ondernemer heeft het recht om bezwaar en beroep in te dienen in het geval belanghebbende het niet eens is met een besluit van de gemeente. Toch vinden we het van belang zoveel als mogelijk rechtszaken te voorkomen. Daarom gaan wij vanaf nu bij (dreigende) conflicten direct het gesprek aan en zetten we nog meer in op bemiddeling en mediation. Daarbij treedt de externe hoor- en adviescommissie vanaf nu standaard op als ‘laatste halte’ voor de gang naar de rechter, waarbij het mogelijk is om tijdens de zitting alsnog tot een oplossing te komen. We zijn en blijven daarbij een betrouwbare overheid die de juiste toepassing van wet- en regelgeving op een menswaardige manier met maatwerk nastreeft.