Maak verbinding op social met ons:
Algemene Beschouwingen Zaanstad Algemene Beschouwingen Zaanstad

Bestuur en financiën

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2023-2027 bijdrage Juliëtte Rot Fractievoorzitter

Met een oplopend tekort tot ruim €24 miljoen in 2027, is het duidelijk dat er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden

Gepubliceerd

op

Voorzitter,
Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2023-2027
Uw college legt de gemeenteraad via deze kadernota een voorstel voor dat veel financiële onzekerheid laat zien, maar vooral een negatief beeld, oplopend tot een tekort van ruim €24 miljoen in 2027.


Democratisch Zaanstad begrijpt met deze feiten niet dat uw college de gemeenteraad vraagt om de financiële kaders voor de komende vier jaar vast te stellen, wanneer uw college niet in staat is de verschillende scenario’s aan de gemeenteraad voor te leggen.


Enige jaren geleden hebben wij via een initiatief aandacht gevraagd voor een discussie over de kerntaken van de gemeente. Daarvoor kregen wij geen steun omdat dit volgens een meerderheid van de partijen, als ook het college zelf, niet nodig was. Bovendien was de discussie over kerntaken al gevoerd, dus zou het overbodig zijn om dat opnieuw te doen.


Volgens Democratisch Zaanstad moet er altijd oog zijn voor de vraag of taken die de lokale overheid uitvoert, ook kerntaken zijn die behoren bij de lokale overheid. Het is een kwestie van zakelijk denken en handelen. Als een bedrijf zich deze vraag niet bij enige regelmaat stelt, zal binnen de kortste keren sprake zijn van een ongezonde bedrijfsvoering, met serieuze gevolgen voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. Het periodiek herijken van de financiën is dus van groot belang voor het behoud ervan.


De bedrijfsvoering van de gemeente Zaanstad, is dit jaar het thema dat Democratisch Zaanstad kiest voor haar algemene beschouwingen over de kadernota en begroting 2023-2027.


Want de staat van de lokale overheid in deze gemeente baart ons steeds meer zorgen. De financiële huishouding, met een schuldpositie die oploopt is daar een voorbeeld van. Daarbij komt dat uw college laat zien dat zij zelf geen keuzes durft te maken, maar de verantwoordelijkheid, om de gemeenteraad een financieel meerjarenperspectief te bieden, bij ons neerlegt.
In plaats van een concreet voorstel of concrete scenario’s, krijgen we ‘denklijnen’ voorgelegd om klaarblijkelijk af te tasten wat wel – en niet acceptabel gevonden zal worden door de gemeenteraad, zonder dat het college zelf een keuze hoeft te maken. Dat werpt de vraag op of het college de situatie (nog) wel machtig is en voldoende daadkracht heeft om, zo nodig, sturend te zijn. Democratisch Zaanstad vraagt zich dit af, omdat uw college blijft wijzen op het gebrek aan financiële middelen van de centrale overheid, zonder dat zij zelf kritisch kijkt naar de keuzes die gemaakt zijn en nog steeds worden gemaakt, die leiden tot grote uitgaven.


De Voorjaarsnota beschrijft dat gebrek aan geld en capaciteit ertoe leiden dat de uitvoering van (kern)taken onder druk staat. Desondanks gaat de gemeente door met de ambitie om bijvoorbeeld 20.000 woningen te bouwen. Desondanks heeft de gemeente Zaanstad nog steeds de ambitie om door te groeien naar 200.000 inwoners met de aanname dat groter groeien, per definitie geld zal opleveren.


Democratisch Zaanstad heeft al meermaals gewezen op het feit dat uw college alleen oog lijkt te hebben voor het toevoegen van woningen, daar waar de investering in voorzieningen achterblijft. Democratisch Zaanstad ziet dat investeringen bevroren worden of vooruit worden geschoven, maar stelt daarbij vast dat de gevolgen daarvan, niet inzichtelijk worden gemaakt. Wij zijn van mening dat Zaanstad geen slaapstad moet worden en wij vinden het om die reden heel belangrijk om het voorzieningenniveau in verhouding tot het aantal woningen, toe te laten nemen. Die fundamentele discussie is tot nu toe niet gevoerd en daarom nemen wij graag het initiatief om met een voorstel te komen om dit aan de orde te stellen en daarover ook duidelijke keuzes te maken met elkaar. Als al niet duidelijk is welke investeringen vooruit worden geschoven of worden bevroren, dan kunnen de consequenties daarvan niet beoordeeld worden door de gemeenteraad. Wij verzoeken het college dan ook om hier duidelijkheid over te geven.


Een ander punt van zorg is, zoals eerder genoemd, het gebrek aan grip (althans zo komt het over) op de financiële ontwikkeling in negatieve zin, als het gaat om de gevolgen voor het uitvoeren van de gemeentelijke (kern) taken. Zoals de Rekenkamer terecht constateert in haar observaties bij deze voorjaarsnota, maakt uw college niet inzichtelijk hoe de financiële hoofdlijnen de afzonderlijke producten van de gemeente Zaanstad raken. Met andere woorden: het is niet duidelijk welke beleidsterreinen of domeinen, het meest geraakt worden door de financiële ontwikkelingen in negatieve zin.


Met een oplopend tekort tot ruim €24 miljoen in 2027, is het duidelijk dat er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden en de ‘kaasschaaf’ (overal een beetje minder) geen optie is. Uw college moet de gemeenteraad daarom goed in staat stellen om die fundamentele keuzes integraal af te wegen en daar hoort bij dat u feitelijk en concreet inzicht geeft op de vraag wat deze financiële ontwikkeling in negatieve zin, betekent voor elk domein als het gaat om de uitvoering van (kern) taken.


Vooruitlopend op de discussie over het voorstel om het Transformatiefonds (dat in het leven geroepen is om de onrendabele top van ontwikkelingen te financieren) op te laten gaan in het Investeringsfonds (dat in het leven geroepen is om uitbreiding -en vervangingsinvesteringen mee te financieren) nog het volgende. Het baart ons zorgen dat de opeenvolgende besturen enkel gedreven zijn door de eigen wensen en als feit accepteren dat Zaanstad nu eenmaal ‘geen vet op de botten heeft’. Wij pleiten niet voor het oppotten van geld, maar wel voor realiteitszin, zeker met het oog op de stijgende rentelasten, dat een serieus aandeel heeft in de verwachten tekorten, de komende vier jaar.


Samenvattend is Democratisch Zaanstad van mening dat deze Voorjaarsnota in onvoldoende mate inzicht geeft in de fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden, omdat relevante informatie mist die de gemeenteraad nodig heeft om een integrale afweging te kunnen maken die ook goed onderbouwd kan worden. Het vastleggen van ‘denklijnen’ is dan ook alleen behulpzaam als deze informatie beschikbaar is. Wij verwachten van het college dat zij deze informatie alsnog aan de gemeenteraad aanlevert, zodat hierover een goed debat kan worden gevoerd waarbij duidelijke keuzes voor de komende vier jaar kunnen worden gemaakt en daarmee een financieel sluitend meerjarenperspectief wordt geboden aan de stad en de gemeenteraad.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Nieuw denken. Nieuw laatste nieuws.

Met plezier brengen we je direct op de hoogte van spraakmakend en laatste nieuws.

Gratis en geen gedoe. Beheer zelf je abonnement, kies wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Grondbeleid

Ikea kavel Zaanstad, DZ stemt tegen aankoop!

Prijs Ikea-kavel geheim, maar een koopje, van € 13,5 miljoen inmiddels openbaar, lijkt het niet en dit is niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen.

Gepubliceerd

op

Ikea Zaandam

Met uitzondering van de PVV en Democratisch Zaanstad is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de aankoop van de Ikea kavel door de gemeente. Hoeveel geld Zaanstad daarvoor op tafel legt is geheim, maar een koopje lijkt het niet te zijn. Inmiddels openbaar laat de Orkaan weten dat de gemeente € 13,5 miljoen (incl. btw) gaat neerleggen.

Peter van Haasen sprak van ‘een astronomisch bedrag’, maar de PVV-fractievoorzitter schuwt grote woorden doorgaans niet en in hoeverre het hier inderdaad om een ‘extreem’ dure aankoop gaat is dus lastig in te schatten. Uit zijn opmerkingen bleek wel dat er tijdelijke woningen gaan komen op Zuiderhout. Uit hetzelfde bericht van de Orkaan kan opgemaakt worden dat het om 400 tijdelijke container-woningen gaat, maar zeker is dat niet.

Volgens Van Haasens collega Juliëtte Rot van DZ is het college er niet in geslaagd om voor haar plannen met het terrein een sluitende business case in elkaar te sleutelen en daarom stemde haar partij tegen de aankoop. De onderhandelingen van de gemeente met de Zweedse meubelgigant zijn volgens haar ‘niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen’.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Grondbeleid

Onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat staat ter discussie

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom.

Gepubliceerd

op

Peperstraat Zaandam

Het is een complexe zaak met arresten van de Hoge Raad, mogelijke nietigverklaringen van koopovereenkomsten, kort gedingen en niet minder dan elf vragen van DZ’s fractievoorzitter Juliëtte Rot.

Waar het op neer komt dat Rot de onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat aan Opportunity Vastgoed ter discussie stelt.

In feite is onderhandse verkoop niet toegestaan. Grond (onroerend goed) moet door de gemeente openbaar worden verkocht zodat iedereen mee kan bieden. Alleen als er op goede (en openbaar gemaakte gronden) kan worden aangetoond dat er maar één serieuze partij is, kan de gemeente daarvan afwijken.

Dit is niet alleen recent door de rechtbank bevestigd maar ook werd duidelijk dat verkopen die niet aan deze voorwaarden voldeden nietig waren. Dat was geen nieuw beleid, maar het ‘gelijkheidsbeginsel’ waar gemeenten zich altijd aan moeten houden. 

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom. 

Zaanstad heeft op eerdere vragen van DZ over de zaak gezegd dat ze de verkoop aan Opportunity wel openbaar hebben gemaakt (september 2022) en dat daartegen geen bezwaar is gemaakt.

Objectieve criteria

Juliëtte Rot schrijft – en daar heeft ze een punt – dat die aankondiging geen openbare verkoop is en dat ook niet duidelijk is gemaakt waarom er in dit geval maar één koper was geselecteerd (“motiveren aan de hand van welke criteria deze gegadigde kwalificeert als enige serieuze gegadigde.”)

Rot vraagt onder meer: “Op basis van welke objectieve, toetsbare en redelijke criteria heeft uw college Opportunity Vastgoed B.V. geselecteerd als koper?”

Waarom eind 2022 stukjes Peperstraat aan Opportuny zijn verkocht, is overigens wel duidelijk. De ontwikkelaar had al het grootste deel van de panden in handen. Bovendien had ex-Inverdan-supervisor Sjoerd Soeters al een compleet plan getekend, ook voor de stukjes die Opportunity nog niet in bezit had. Maar zijn dat “objectieve, toetsbare en redelijke criteria”?

Bron De Orkaan

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bestuur en financiën

Juliëtte Rot vecht tegen een dwangsom van €3000,00 voor het plaatsen van verkiezingsborden

Hier is spraken van het meten met twee maten

Gepubliceerd

op

verkiezingsborden

Drieënhalf uur is veel te kort om tientallen verkiezingsborden van de Zaanse straten te halen, vindt fractievoorzitter Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad (DZ). De politieke partij plaatste vorig jaar illegale borden en kreeg een dwangsom van 3000 euro opgelegd omdat ze niet op tijd waren verwijderd.

In februari van dit jaar zat de partij al bij de externe hoorcommissie van Zaanstad om het invorderen van de dwangsom aan te vechten. Woensdag volgde een tweede ronde, waarin ook het besluit om de dwangsommaatregel op te leggen, aan bod kwam. DZ vindt dat deze zogeheten last onder dwangsom helemaal niet opgelegd had moeten worden.

De hele procedure wordt gekenmerkt door onzorgvuldigheden, onduidelijkheden en willekeur, meent de partij. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lieten meerdere partijen zich zien in de openbare ruimte. Zowel POV als DZ plaatsten sandwichborden, Rosa en de Partij voor de Dieren brachten hun namen met krijt aan op stoep, straat en tuinmeubilair. POV haalde de posters weg, DZ niet.

Rot beroept zich op een uitspraak van burgemeester Jan Hamming, die gezegd zou hebben dat de politieke partijen in Zaanstad ’zo braaf zijn’, onder andere omdat ze niet aan wildplakken doen. Ook zou nergens in de APV staan dat verkiezingsborden zijn verboden. Maar daar werd binnen de gemeente anders over gedacht. Alle politieke partijen moesten een gelijk speelveld hebben.

De ’plakkers’ werd informeel gezegd de verkiezingsborden zo snel mogelijk weg te halen, zegt Zaanstads raadsman Gijsbert Pierik. Binnen drieënhalf uur is echter wel héél snel, zegt Rot. „Onze vrijwilligers werken gewoon. Die zijn niet met een knip van mijn vingers beschikbaar.”

meten met 2 maten

Volgens haar blijkt niet duidelijk uit de APV (de lokale regels) dat de borden niet mogen én gaat de gemeente veel coulanter om met andere partijen. POV zou drie dagen de tijd hebben gekregen om de borden te verwijderen, aan de uitingen van Rosa en Partij voor de Dieren werd niets gedaan. Rot heeft diverse keren om een officieel handhavingsverzoek gevraagd, maar kreeg naar eigen zeggen pas dik een jaar later te horen dat dit er niet is.

Volgens Pierik is zo’n verzoek niet nodig, omdat de gemeente ’in geval van een overtreding altíjd kan optreden’. Rot wees erop dat wethouder Gerard Slegers zelf met de afdeling handhaving over deze kwestie had gebeld. „Het is niet aan hem om rechtstreeks met een afdelingshoofd te bellen”, vindt zij.

Ook zette Rot vraagtekens bij de zorgvuldigheid van de controles op de verwijderde borden en een van de controlerapporten heeft ze nooit gezien. Pierik stelde dat het papierwerk allemaal klopt en de controles goed zijn uitgevoerd. Toen bleek dat DZ de borden niet zelf binnen de opgelegde periode had verwijderd, haalde Zaanstad zelf de borden weg. Zónder de kosten daarvan bij de partij neer te leggen, voegde hij daaraan toe. Overigens zouden ze niet alleen zijn weggehaald vanwege het gelijke speelveld, maar ook omdat ze het verkeer afleiden en passanten in rolstoel of met kinderwagen er niet langs kunnen.

De gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan om de APV te wijzigen en sandwichborden van politieke partijen toe te staan, maar daar is nog altijd geen invulling aan gegeven. De hoorcommissie brengt advies uit aan B en W, die over een aantal weken over de kwestie besluiten.

Bron NHD -José Pietens

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending