Volg ons

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Veel waardering in de Raad voor Democratisch Zaanstad over Raadsvoorstel Leegstand

Gepubliceerd

op

De raad zal op 8 juli aanstaande zoals het eruit ziet het raadsvoorstel gaan omarmen die er voor gaat zorgen om de aanpak Leegstand.

Aanpak leegstand met korte termijn acties

Het college heeft naar aanleiding van de motie van Democratisch Zaanstad Plan van Aanpak Leegstand d.d. 8 oktober 2020 een Plan van Aanpak Leegstand Zaanstad opgesteld. In de motie bewerkstelligt de raad dat het college een plan van aanpak Leegstand met korte termijn acties opstelt.
Met het plan van aanpak beoogt Zaanstad structurele leegstand onder winkels, kantoren en bedrijventerreinen (‘commerciële leegstand’) aan te pakken met als doel verhoging van de leefbaarheid in het stadscentrum en de aanloopstraten.

Commerciële leegstand werd door het college al aangepakt via beleid door offensieve inzet op het compact houden van de drie aangewezen hoofdwinkelgebieden (Zaandam centrum, Krommenie en Wormerveer), aansturing op gemengde centrumfuncties in de plinten van deze hoofdwinkelgebieden en branchering van de perifere detailhandelsgebieden.

Met name het onderwerp van toekomstbestendige winkelgebieden en stadscentra behoeft urgentie. In tegenstelling tot de tendens dat vastgoed voor kantoren en bedrijventerreinen de afgelopen jaren steeds minder leegstaat, is het winkelleegstandscijfer de afgelopen jaren niet gedaald.

Winkel leegstand door veranderend winkelgedrag

Voorts is in het najaar van 2020 door Locatus en VNG een toename van winkelleegstand van 30% is voorspeld. De trend van toenemende winkelleegstand is ongeveer vijf jaren geleden reeds in gang gezet door het veranderende winkelgedrag, echter geraakt door Corona nu in stroomversnelling. Vanuit de VNG en de provincie wordt de bestuurlijke urgentie bij het compact houden van winkelgebieden en aansturen op functieverbreding aangekaart wegens terugloop van het aantal benodigde vierkante meters detailhandel.

Maatwerk aanpak en geen regels

Het plan van aanpak bevat actiepunten voor de korte, middellange en lange termijn om leegstand van met name winkels, en indien de omstandigheden daarom vragen , ook van kantoren en bedrijventerreinen aan te pakken. Het college kiest in lijn met de concept Omgevingswet voor een maatwerkaanpak in samenspraak met stakeholders en niet om regels op te leggen via een zwaar middel als een leegstandsverordening. De scope van het voorliggende eerste plan van aanpak betreft de aanpak van een selectie van structureel leegstaande panden binnen de MAAK Zaanstad ontwikkelingsgebieden. Dit sluit aan met de strategische ontwikkelstrategie die de gemeenteraad in 2016 met het ambitiedocument MAAK Zaanstad heeft vastgesteld.

Impact op de leefbaarheid van de stad

Ook de VNG adviseert om gebiedsgericht aan de slag te gaan met een panden selectie dit ter voorkoming van een willekeurig ‘holle kiezen’ beleid en energieverlies aan panden die weinig tot geen impact hebben op de leefbaarheid van de stad. Het is efficiënter om de panden aan te pakken die structureel leegstaan op de locaties die de meeste impact hebben op de leefbaarheid van de stad binnen de ontwikkelingsgebieden.


Het plan is ingedeeld aan de hand van twee pijlers, namelijk acties op korte termijn (1-3 jaar) zoals gesprekken aangaan met eigenaren van strategisch geselecteerde structureel leegstaande panden en acties op lange(re) termijn (>3 jaar), zoals beleids- en visievorming en onderzoeken naar mogelijke inzet van instrumenten die de gemeente nog niet tot haar beschikking heeft.

Transformatie en compacte winkelgebieden

Handreiking VNG ‘Leegstand te Lijf 2.0 Met speciale aandacht voor winkels en kantoren d.d. december 2020’ & Analyse provincie Noord-Holland via Stec groep: ‘Werk maken van transformatie en compacte winkelgebieden’

Milieu, duurzaamheid, ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Iedere speeltuin op de juiste plek in de buurt

Volg het plan van bewoners in Krommenie door oa de voetbalkooi op de Harpraam te behouden.

Gepubliceerd

op

Democatisch Zaanstad komt met een motie om de plannen voor het omgooien van  enkele speelvoorzieningen in Krommenie van tafel te krijgen en aan te passen aan de wensen van de omwonenden. Of vrijwel alle omwonenden: één huishouden diende 360 klachten in tegen de huidige situatie, die de rest van de buurt zo wil houden.

Eén van de bewoners sprak onlangs in tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad en hield een warm pleidooi om de voetbalkooi aan het Harpraam Krommenie niet te verwijderen en te vervangen door een inclusieve speelplaats, zoals de gemeente voorstelt. De voetbalkooi zit behalve dat ene gezin niemand in de weg en er wordt al dertien jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zaanstad wil hem verplaatsen naar de speeltuin in de Popelstraat, maar daar willen ze eveneens het liefst de huidige situatie handhaven. Een inclusieve speeltuin zou volgens de bewones van het plan Fortuin en de Snuiverbuurt prima in de speeltuin aan de Spinozahof passen: daar liggen al kunststof tegels en de huidige toestellen zijn aan vervanging toe. ‘Binnen straal van 300 meter heb je dan drie prachtige speelvoorzieniengen met elk een eigen karakter,’ zo werd de raad voorgehouden.

Participatie

Met dat in het achterhoofd komt DZ-raadslid Marianne de Boer op 24 mei met een motie om de voorstellen van de buurt over te nemen. De voetbalkooi hoeft dan niet ‘weggemoffeld’ te worden en in de Spinozahof kan een volwaardige inclusieve speeltuin komen waar ook kinderen met een handicap volop kunnen meedoen. De Boer noemt het belangrijk dat zowel ouders als kinderen hun wensen voor speelgelegenheden kunnen uiten en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat laatste is volgens de bewoners in Krommenie onvoldoende gebeurd.

bron: Zaanstad.nieuws

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Opnieuw vragen over storingen van de Bernhardbrug

De storingen van de brug hebben grote gevolgen: Hulpdiensten moeten flink omrijden met alle consequenties van dien!

Gepubliceerd

op

In navolging van onze vragen van vorige week over de storingen op de Bernhardbrug hebben we de volgende actualiteitsvragen:

1. De brug is weer in storing, hulpdiensten moeten zelfs omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft. Wij hebben vorige al gevraagd om ook aandacht te hebben voor de verkeersstromen en juiste communicatie. Is het college het met DZ eens dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, incl hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen?

2. Wat gaat het college doen om de storingen zsm te verhelpen? (Bijv het onderzoek incl te nemen maatregelen versneld worden, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is danwel handmatige bediening inzetten)

3. We hebben de vorige keer gevraagd naar een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. We hebben inmiddels een excuses aan de schippers gezien, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?

Verder lezen

Wonen, vastgoed, buitenruimte, bereikbaarheid

Onbegrip bij DZ over sluiten Bernhardbrug

Het goed functioneren van de bruggen in Zaanstad zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt het ‘onbegrijpelijk dat het goed functioneren van de bruggen nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft’ en gaat donderdag het college aan de tand voelen over de sluiting van de Prins Bernhardbrug in Zaandam voor de scheepvaart.

Volgens raadslid Marianne de Boer is ‘al een tijdlang bekend’ dat de slagboom voor fietsers (veel) later dichtging dan de slagboom voor auto’s en zij vraagt zich af waarom deze situatie niet eerder is opgelost. Ze maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de sluiting voor het bedrijfsleven. De Zaan is een belangrijke doorvaartroute voor de beroepsvaart. ‘Het is een drama voor schippers. Waarom meteen de brug dicht houden? Was er geen andere oplossing, bijvoorbeeld handmatige bediening?’ Zaanstad is inmiddels een onderzoek gestart naar de technische mankementen. Kleinere schepen kunnen nog wel onder het vaste deel van de brug door varen, aan de oostkant van de Zaan. 

bron: Zaanstad.nieuws.nl en De Orkaan

Verder lezen

Trending