Veel waardering in de Raad voor Democratisch Zaanstad over Raadsvoorstel Leegstand

De raad zal op 8 juli aanstaande zoals het eruit ziet het raadsvoorstel gaan omarmen die er voor gaat zorgen om de aanpak Leegstand.

Aanpak leegstand met korte termijn acties

Het college heeft naar aanleiding van de motie van Democratisch Zaanstad Plan van Aanpak Leegstand d.d. 8 oktober 2020 een Plan van Aanpak Leegstand Zaanstad opgesteld. In de motie bewerkstelligt de raad dat het college een plan van aanpak Leegstand met korte termijn acties opstelt.
Met het plan van aanpak beoogt Zaanstad structurele leegstand onder winkels, kantoren en bedrijventerreinen (‘commerciële leegstand’) aan te pakken met als doel verhoging van de leefbaarheid in het stadscentrum en de aanloopstraten.

Commerciële leegstand werd door het college al aangepakt via beleid door offensieve inzet op het compact houden van de drie aangewezen hoofdwinkelgebieden (Zaandam centrum, Krommenie en Wormerveer), aansturing op gemengde centrumfuncties in de plinten van deze hoofdwinkelgebieden en branchering van de perifere detailhandelsgebieden.

Met name het onderwerp van toekomstbestendige winkelgebieden en stadscentra behoeft urgentie. In tegenstelling tot de tendens dat vastgoed voor kantoren en bedrijventerreinen de afgelopen jaren steeds minder leegstaat, is het winkelleegstandscijfer de afgelopen jaren niet gedaald.

Winkel leegstand door veranderend winkelgedrag

Voorts is in het najaar van 2020 door Locatus en VNG een toename van winkelleegstand van 30% is voorspeld. De trend van toenemende winkelleegstand is ongeveer vijf jaren geleden reeds in gang gezet door het veranderende winkelgedrag, echter geraakt door Corona nu in stroomversnelling. Vanuit de VNG en de provincie wordt de bestuurlijke urgentie bij het compact houden van winkelgebieden en aansturen op functieverbreding aangekaart wegens terugloop van het aantal benodigde vierkante meters detailhandel.

Maatwerk aanpak en geen regels

Het plan van aanpak bevat actiepunten voor de korte, middellange en lange termijn om leegstand van met name winkels, en indien de omstandigheden daarom vragen , ook van kantoren en bedrijventerreinen aan te pakken. Het college kiest in lijn met de concept Omgevingswet voor een maatwerkaanpak in samenspraak met stakeholders en niet om regels op te leggen via een zwaar middel als een leegstandsverordening. De scope van het voorliggende eerste plan van aanpak betreft de aanpak van een selectie van structureel leegstaande panden binnen de MAAK Zaanstad ontwikkelingsgebieden. Dit sluit aan met de strategische ontwikkelstrategie die de gemeenteraad in 2016 met het ambitiedocument MAAK Zaanstad heeft vastgesteld.

Impact op de leefbaarheid van de stad

Ook de VNG adviseert om gebiedsgericht aan de slag te gaan met een panden selectie dit ter voorkoming van een willekeurig ‘holle kiezen’ beleid en energieverlies aan panden die weinig tot geen impact hebben op de leefbaarheid van de stad. Het is efficiënter om de panden aan te pakken die structureel leegstaan op de locaties die de meeste impact hebben op de leefbaarheid van de stad binnen de ontwikkelingsgebieden.


Het plan is ingedeeld aan de hand van twee pijlers, namelijk acties op korte termijn (1-3 jaar) zoals gesprekken aangaan met eigenaren van strategisch geselecteerde structureel leegstaande panden en acties op lange(re) termijn (>3 jaar), zoals beleids- en visievorming en onderzoeken naar mogelijke inzet van instrumenten die de gemeente nog niet tot haar beschikking heeft.

Transformatie en compacte winkelgebieden

Handreiking VNG ‘Leegstand te Lijf 2.0 Met speciale aandacht voor winkels en kantoren d.d. december 2020’ & Analyse provincie Noord-Holland via Stec groep: ‘Werk maken van transformatie en compacte winkelgebieden’