Volg ons

Werk, inkomen en economie

DZ: Zuiderhout lijdt onder besluiteloosheid en vage koers van Ikea

Historische hallen van Bruynzeel voor niets gesloopt omdat die verwachte anderhalf miljoen bezoekers per jaar en 400 banen er nooit zullen komen

Gepubliceerd

op

Lees hier het artikel zaanstad.nieuws.nl :

Democratisch Zaanstad vindt dat de aanhoudende onduidelijkheid over de komst van Ikea een negatief effect heeft op de ontwikkeling van bedrijventerrein Zuiderhout. Fractievoorzitter Juliëtte Rot heeft er genoeg van en wil van de hoed en de rand weten. Ontwikkelaars en bedrijven houden niet van onzekerheid.

In ons artikel over de nieuwe vestigingsplaats die Mediamarkt na zijn vertrek uit de Zaandamse binnenstad opeist op Zuiderhout-Noord refereerden wij aan Ikea, omdat door het schrappen van de megawinkel van de keten ook demogelijkheid voor grootschalige detailhandel – zoals Mediamarkt die beoefent – in de directe omgeving daarvan van de baan is. Ikea komt nog wel, zei Ram eerder, maar het is nog niet bekend wanneer en in welke vorm.

Wij voegden aan ons bericht een tweet van Ikea toe – door DZ ten onrechte een illustratie van het Noordhollands Dagblad genoemd – om te laten zien wat de Zweden publiekelijk over dat laatste te zeggen hebben:

En dat triggerde Democratisch Zaanstad, want uit de reactie van Ikea blijkt geen enkele intentie om in de nabije toekomst naar Zaandam te komen. ‘Gaat Ikea zich überhaupt nog binnen onze gemeentegrenzen vestigen? Over welke frequentie qua overleg spreekt uw college wanneer u zegt ‘met enige regelmaat contact te hebben met Ikea’?’ wil Rot weten. Zijn eraanwijzingen dat Ikea voornemens is om binnen korte tijd een bouwaanvraag in te dienen? Is het college bereid om op zeer korte termijn met Ikea om tafel te gaan om een duidelijke uitspraak van het bedrijf te krijgen op de vraag of, en zo ja wanneer en in welke vorm het zich zal vestigen in Zaanstad?

Noch Leiderdorp, noch Zaanstad

In mei van dit jaar maakte Ikea bekend toch niet naar Leiderdorp te komen ondanks gesprekken die tien jaar hadden geduurd. Er wordt daar nu gesproken over de bestemming van de grond waar Ikea eigenaar van is, want het concern wil af van het inmiddels als gedateerd bestempelde concept van grote blauw-gele blokkendozen. Die moeten een stuk kleiner worden en Ikea zegt zich in de toekomst ook meer te gaan richten op binnensteden.

Sloop Bruynzeelhallen

Wat dat alles voor Zaanstad betekent is volstrekt onduidelijk, ook al vanwege geheime afspraken tussen de gemeente en het bedrijf. Zijn de historische hallen van Bruynzeel voor niets gesloopt omdat die verwachte anderhalf miljoen bezoekers per jaar en 400 banen er nooit zullen komen?

DZ vraagt zich af of het college gezien al deze ontwikkelingen nog steeds vindt dat er geen beschermende maatregelenhoeven te komen om in de toekomst te voorkomen dat beeldbepalende panden gesloopt worden op grond van niet meer dan een intentieovereenkomst om te bouwen en de aankoop van grond.

Mediamarkt

De fractie vraagt daarnaast waarom de wethouder, die al sinds 24 september op de hoogte was van het vertrek van Mediamarkt uit het centrum, tot begin deze maand heeft gewacht met het informeren van de raad over ‘informele gesprekken over andere mogelijkheden of verplaatsing’.

 

Werk, inkomen en economie

Ondernemer wil uitstel, maar krijgt aanmaning. Zaanstad zegt niet-bestaande betalingsregeling op.

Zaanstad heeft een betalingsregeling voor een lokale ondernemer beëindigd omdat die zich niet zou houden aan de afgesproken betaaltermijnen. Volgens de betrokkene is er echter nooit een regeling getroffen

Gepubliceerd

op

artikel Zaanstad.nieuws.nl:


Zaanstad heeft een betalingsregeling voor een lokale ondernemer beëindigd omdat die zich niet zou houden aan de afgesproken betaaltermijnen. Volgens de betrokkene is er echter nooit een regeling getroffen. Democratisch Zaanstad stelt er schriftelijke vragen over.

Volgens fractievoorzitter Juliëtte Rot vroeg de ondernemer op 23 maart 2020 uitstel van betaling dan wel kwijtschelding aan van de WOZ-aanslag over dat jaar en volgde op 12 mei een verzoek om uitstel van betaling. Op 10 juli meldde de gemeente per brief dat ‘door de coronamaatregelen de gemeente alle invorderingsmaatregelen tot 1 juni 2020 heeft uitgesteld. Nu de coronamaatregelen versoepelen, start de gemeente de invordering weer’.

Op 17 augustus volgde pas het antwoord op hetbverzoek van 23 maart, volgens Rot via een brief met zeer dreigende toon: kwijtschelding van de  gemeentelijke belasting kan niet aangevraagd worden voor deze aanslag, maar er niet tijdig beraald worden dan ‘wordt er zonder nadere kennisgeving beslag gelegd op de bankrekening, auto en/of roerende zaken’. Gevolgd door de boodschap dat Zaanstad erop vertrouwt dat de inwoner ‘het zover niet laat komen’.

Op 24 augustus reageert de laatste op de brief van 17 augustus en wijst de gemeente erop dat die verzuimt om te benoemen dat het eerste verzoek om al dateert van 23 mei en dat de gemeente daarom formeel in gebreke wordt gesteld. Dat laatste wordt later nog eens herhaald, maar op 10 februari 2021 deelt Zaanstad de ondernemer mee dat ‘de betalingsregeling’ stopt omdat er niet betaald wordt. Rot vindt het een vreemde gang van zaken, maar is niet bijzonder verbaasd.

Communicatie

‘Op 8 november 2018, 5 februari 2019, 15 maart 2019, 15 april 2019 en 10 maart 2021  hebben wij uw college via schriftelijke vragen gewezen op de gebreken omtrent communicatie naar inwoners en ondernemers en het nakomen van afspraken. Ook deze zaak laat wat ons betreft weer zien dat er nog veel water door de Zaan zal moeten voordat de gemeente daadwerkelijk verbetering vertoont in haar handelwijze en opstelling,’ schrijft zij. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat er maandenlang niet gereageerd wordt op brieven en verzoeken en dat afspraken niet worden nagekomen?

Betrouwbare overheid

De ondernemer heeft de gemeente in gebreke gesteld. ‘Nu is er niet zoiets als een wettelijke termijn op basis waarvan de gemeente in gebreke gesteld kan worden vanwege het niet tijdig reageren op een verzoek als het gaat om gemeentelijke belastingen, maar Democratisch Zaanstad snapt het punt van deze ondernemer heel goed. Inwoners en ondernemers moeten zich wel houden aan termijnen en regels richting de (lokale) overheid, maar andersom veroorlooft diezelfde overheid het zich om ‘ongestraft’ gewoon maar niet te reageren,’ noteert een verontwaardigde Rot. Zij spreekt van ‘een zeer slecht signaal’ wat betreft de betrouwbaarheid van de overheid.

Artikel NHD 12-5-22

Lees verder

Werk, inkomen en economie

Regenteske bestuursvorm Zaanse Schans

Drie koppig bestuur krijgt de macht over alle stakeholders, ondernemers, molens en bewoners.

Gepubliceerd

op

Regenteske bestuursvorm van Zaanse Schans

Nieuwe bestuursvorm Zaanse Schans blijft regentesk als het drie koppig bestuur de macht krijgt over alle stakeholders, ondernemers, molens, bewoners etc. Zij hebben alleen een adviesrecht! Klopt gewoon niet! Democratisch Zaanstad wil het ‘naadje van de kous’ hierover weten; dit is simpelweg hinderlijk voor democratische transparantie.

Lees verder

Werk, inkomen en economie

Hebben lokale ondernemers echt meer kansen in het Zaanse?

Gepubliceerd

op

De gemeenteraad heeft hiervoor al in 2014 een motie van ons aangenomen. Wij willen concreet én met welk resultaat weten wat er sindsdien met de beslispunten is gebeurd!

Gaan we alleen maar opnieuw bevestigen wat al zeven jaar geldt? Waar blijft een centraal overzicht van onderhandse aanbestedingen? En waarom is het inkoopbeleid niet al meer toegespitst op lokale bedrijven? 

Dit kan toch geen stand houden als lijnafdelingen zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze trajecten en zelf binnen de aanbestedingsregels bepalen welke partijen uitgenodigd worden?

DZ stelt vragen en zit hier bovenop!

Aanleiding is de aanbesteding van twee horecakavels op bedrijventerrein HoogTij, waar de eigenaar van snackgelegenheid Fred Kroket een hard hoofd in heeft. Het college schreef dat ook Fred Voskuil mee kan doen aan de 

aanbesteding en dat ‘lokale ondernemers een goede kans moeten kunnen maken op het verkrijgen van een horecakavel op HoogTij’. Onze fractievoorzitter Rot voelt net als Voskuil nattigheid: Een goede kans ergens op maken zou immers niet voor het eerst kunnen leiden tot achterblijven ‘met lege handen’.

Hier is het laatste woord nog niet over gezegd en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Zie ook https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/86466/is-voorrang-lokale-bedrijven-bij-aanbestedingen-gelukt/ voor meer achtergrondinfo.

Lees verder

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws. Schrijf in, beheer je abonnement en kies zelf wat voor jou het beste werkt. Jij bepaalt.

We sturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor informatie.

Trending