Democratisch Zaanstad – Verandering door Daadkracht!

Onze Motie ‘Kwijtschelding en halvering huurprijzen voor ondernemers in gemeentelijke panden’ is aangenomen!

MOTIE
De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 22 april 2021,
Overwegende dat:
• Het MKB, de horeca, detailhandel en andere klein soortige ondernemingen in Zaanstad, door de huidige coronacrisis in
hun bestaan worden bedreigd, c.q. de continuïteit van de bedrijfsvoering onder druk staat;
• Dit feit grote gevolgen kan hebben voor de lokale werkgelegenheid;
• De gemeente Amsterdam recentelijk bekend maakte de helft van de huur kwijt te schelden van horecabedrijven, winkels en andere ondernemingen die een pand van de gemeente huren en door de lockdown noodgedwongen dicht zijn;
•Amsterdam voor de maanden van verplichte sluiting een kortingspercentage hanteert van vijftig procent. Voor maanden
waarin bedrijven mochten openen met beperkingen, zoals regels omtrent groepsgrootte of anderhalvemeterregel, is de korting twintig procent; •Voorwaarde bij de Amsterdamse regeling is, dat dat een huurder toekenning van TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en
€ 4000,- TOGS (voorloper TVL) kan aantonen. Voor ondernemers die dat niet kunnen, zoals eenmanszaken of startende
ondernemers, is het niet onmogelijk om huurkorting aan te vragen. Deze aanvragen worden individueel bekeken.

Besluit het college opdracht te geven;
• Tot het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de Amsterdamse regeling zoals voornoemd, indien Zaanstad deze ook in het leven roept;
• Tot het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de huurkorting indien deze met terugwerkende kracht verleend wordt en vanaf 29 maart 2021 kan worden aangevraagd;
•Tot het in kaart brengen van de mogelijkheden en financiële gevolgen van aanvullende regelingen zoals het opschorten
van incassotrajecten en een verruiming van de terugbetaalperiode van huurschuld naar maximaal zes jaar;
•Voornoemde informatie aan de gemeenteraad aan te bieden, zodat deze in staat is haar afwegingen te maken bij de
Voorjaarnota 2022-2026.


En gaat over tot de orde van de dag.

Juliette Rot
Democratisch Zaanstad