Volg ons

Bestuur en financiën

Waarom wij in de raadsvergadering tegen de Regionale Energie Strategie (RES) hebben gestemd.

Gepubliceerd

op

Spreektekst Raadsvergadering 27 mei 2021 van Jos Kerkhoven Raadslid Democratisch Zaanstad:


De Regionale Energie Strategie (RES) heeft geen juridische binding, waardoor er op de RES geen bezwaar en beroep kan worden aangetekend.

Echter, ook in het proces van de RES heeft de burger geen of zeer weinig invloed gehad. De burger krijgt wel de lasten en niet de lusten!

Omdat DZ zich ernstig zorgen maakt over zowel het democratisch gehalte van het gehele proces van de RES tot nu toe als wel hetgeen ons nog te wachten staat, willen wij hier vanavond het volgende over zeggen:

Regionale Energie Strategie (RES) zet burgers met de rug tegen de muur

In de RES is dus onvoldoende tot geen aandacht voor de positie van de burgers. Zij worden geconfronteerd met oplopende kosten ten behoeve van de uitvoering van de energietransitie. Het voorgestelde RES proces zorgt er tevens voor dat de burgers met de rug tegen de muur worden gezet t.a.v. hun leefomgeving. 

Maar het kan nog erger. In de beoogde wijzigingen van de Klimaatwet wordt een reeks instrumenten geïntroduceerd die het mogelijk maken het klimaatbeleid snel en flexibel bij te sturen. Doelstellingen worden daarbij aangescherpt en juridisch afdwingbaar. Daarmee wordt beoogd dat de Klimaatwet de wet is, die borgt dat Nederland een maximale inspanning gaat leveren om het -1,5°C doel te halen.

Opwekking hernieuwbare energie

In 2016 produceerden we 49.7 miljard m3 gas en importeerden we 35,5 miljard m3. O.a. uit Noorwegen en Rusland. De Russische import is de laatste vijf jaar verdubbeld. 38 miljard m3 voor eigen gebruik en 41 miljard m3 is voor export naar bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, VK, België en Italië. De rol van Nederland is niet alleen goed voor onze economie; het is ook belangrijk voor de leveringszekerheid. Overigens kunnen wij in Nederland nog zo’n 30 jaar aardgas winnen. Waarschijnlijk voldoende voor de transitieperiode naar 2050.  

Van het primaire energiegebruik was in 2020 slechts 7% hernieuwbaar opgewekt. Van die 7% was ook nog meer dan de helft afkomstig uit discutabele biomassa. Wat ook weinig bekend is dat we met 7,7 miljoen huishoudens samen nu slechts ca. 5% van ons totale energiegebruik in de vorm van elektriciteit gebruiken. Dus, als we alle elektriciteit bij huishoudens klimaatneutraal opwekken, blijft er nog 95% fossiele energie over. Grootschalige duurzame energie kunnen we bij lange na niet voldoende opwekken voor 2030 of 2050.

Zonne-energie is niet voldoende

Universiteit Wageningen heeft onderzoek naar de opbrengst van een zonneweide: “ Wat levert een Zonneweide per hectare (ha) op?” (Bron: https://edepot.wur.nl/336567). Op basis van dit onderzoek concludeerden ze dat op efficiënt ingedeelde zonneparken een vermogen van 0,5 MWp (megawattpiek) per hectare te realiseren is. Hiermee is onder ideale omstandigheden 1.000 kWh (kilowattuur) per KWp (kilowattpiek) per jaar aan stroom op te wekken. Dat is een stroomopbrengst van 500 MWh per ha, ongeveer het verbruik van 150 huishoudens. Waarom zonneakkers bij lange na niet voldoende energie leveren is daarmee duidelijk. Een zonnepark van 100 ha levert per jaar niet meer dan 100 x 500 MWh = 50.000 MWh per jaar. Dat lijkt veel, maar energetisch stelt het weinig voor. Het komt neer op 32 draaiuren van de Eemshaven centrale.

Windenergie met 79% back-up van gascentrales

Van meerdere kanten wordt beweerd dat windenergie – vooral elektriciteit uit wind op zee – binnenkort goedkoper zou worden dan elektriciteit uit fossiel- of kernenergie. En dat ook nog zonder subsidie.

Maar windturbines produceren namelijk alleen elektriciteit als het voldoende waait en hebben dan voorrang op het net. Volgens ervaringscijfers hebben windmolens op land slechts een productiecapaciteit van 21%. Gedurende de overige 79% is er back-up nodig van vooral gascentrales.

Een gascentrale kan daarentegen wel continu elektriciteit leveren; ook als het niet waait. Die centrale kan bovendien bij- en afregelen naarmate de vraag naar elektriciteit bij de gebruikers varieert. Dat doet die windmolen niet, die levert evenals een zonnepark, aanbod gestuurde elektriciteit. De centrales moeten daarbij de fluctuaties van de elektriciteit snel compenseren en daardoor moeten ze continu stand-by staan. De wind kan namelijk plotseling wegvallen of overgaan in harde storm, waardoor de windturbines plotseling stilgezet moeten worden. Dat regelen en stand-by staan is de reden dat zo’n centrale veel minder efficiënt draait met veel lager rendement (circa 20% in plaats van 50-60% bij volle belasting) en dat brengt voor die centrales veel extra kosten met zich mee. Die kosten moeten natuurlijk wel worden opgebracht en zitten daarom versleuteld in de elektriciteitsprijs voor de burger.

In 2050 blijven gascentrales nog steeds voor 50% verantwoordelijk voor de totale energiebehoefte.

Het regeringsbeleid is dat voor de toekomstige elektriciteitsvoorziening alle conventionele centrales, behalve de gascentrales, zullen worden gesloten. In 2030 al zijn de belangrijkste energiebronnen dus aardgas, duurzame energie en import, waarbij de import ook duurzaam moet zijn. Volgens de onderzoekers van de RUG zal het aandeel duurzame energie in het volledig elektrisch scenario beneden de 40% blijven vanwege grote elektriciteitsvraag. In dit scenario zijn gascentrales voor ongeveer 50% verantwoordelijk voor de totale energiebehoefte in 2050.

Volgens de onderzoekers is in feite daarvoor in 2050 een capaciteit van ongeveer 25 GW (gigawatt) aan gascentrales nodig, een verdrievoudiging vergeleken met de huidige geïnstalleerde capaciteit van 9 GW. Dat betekent dat de totale gasvraag voor de binnenlandse markt in 2050 ongeveer op hetzelfde niveau blijft als de huidige gasconsumptie, namelijk 30-35 miljard m3!

In deze studie wordt daarbij ook geconcludeerd dat de CO2-reductie voor het gasloos maken van woningen in 2050, slechts 20% is van de huidige emissie in plaats van een reductie van 95 -100%. Het is volstrekt onbetaalbaar en de benodigde duurzame energie is bij lange na niet voldoende aanwezig. Zelfs niet in 2050! Het wrange daarbij is dat het aardgasgebruik op hetzelfde huidige niveau zal blijven, maar dan omgezet in elektriciteit en tegen zeer hoge kosten voor de burger.

Kosten energietransitie in rekening gebracht bij de inwoners

Een belangrijke negatieve eigenschap is namelijk dat hernieuwbare energie uit zon en wind aanbod gestuurd is. Daarbij zal er altijd een gelijke hoeveelheid fossiel energievermogen als back-up klaar moeten staan om aan de vraag te voldoen tijdens windstille dagen en wanneer de zon niet of niet voldoende schijnt. Echter, deze noodzakelijk back-up betekent wel ook CO2 uitstoot.

Overigens bestaat de energienota anno 2021 voor 61% uit belastingen, 29% uit daadwerkelijk verbruik gas/elektriciteit en voor 10% uit netwerkkosten. De energietransitie, die niets bijdraagt aan de energiebehoefte, wordt rücksichtslos in rekening gebracht bij de inwoners door de overheid.  

Helaas lezen we: ”In de RES regio’s spelen kerncentrales geen rol, omdat ze – onder meer vanwege de zeer complexe realisatieprocedures – niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden en omdat niet de regio, maar de rijksoverheid hierover gaat.

Democratisch Zaanstad vindt dat kernenergie en de nieuwe ‘brandstof’ thorium als groene vervanger van uranium een kans verdienen als een goed alternatief.

Tot slot voorzitter,

Overheid moet belangen van ‘alle’ burgers meenemen

Daar waar de burger een bouwvergunning tegen kan houden vanwege het broeden van een ijsvogel, staat de burger buitenspel als het gaat om een energiestrategie voor de komende 30 jaar met enorme landschappelijke gevolgen en gigantische financiële consequenties. De belangen van de burger zijn niet voldoende meegenomen, dit in tegenstelling tot partners met zakelijke, bestuurlijke en subsidie belangen.

En als we luisteren naar Zaanse activisten bij de inspraak dat we vooral moeten luisteren naar wetenschappers tja… dat hebben wij gedaan. Maar klaarblijkelijk zijn dit andere personen dan waar de Zaanse activisten mee praten. Die beweren o.a. dat over dertig jaar de waddeneilanden zijn verdwenen en Amersfoort aan zee ligt door de stijging van de zeespiegel.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij tegen dit raadsvoorstel zullen stemmen.

📂 Lokale heffingen

Hondenbelasting afschaffen

We hebben beloofd om de belasting af te schaffen. Het kan nu, dus moeten we het nu doen!

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad waagt maar weer eens een poging om van de hondenbelasting af te komen.

Het is al de zoveelste keer. Het had vier jaar geleden al moeten gebeuren, toen de VVD de grootste partij was na een verkiezingscampagne waarin het afschaffen van de hondenbelasting een speerpunt was. In de onderhandelingen die volgden werd afschaffing gedegradeerd tot een onderzoek en ondanks pogingen van onder meer POV en Partij voor de Dieren, bleef de belasting op het bezit van een hond fier overeind. De raad wilde het wel, maar kon het geld niet missen.

Zelfs een voorstel om alleen honden die uit het asiel worden opgehaald belastingvrij te verklaren, haalde het niet.

Meerderheid

Raadslid Marianne de Boer gaat volgende week proberen een meerderheid te verzamelen om het nu wel eens te regelen. De gemeenteraad praat dan over het overschot van bijna elf miljoen dat Zaanstad in 2021 had. De Boer wil daarvan 2,4 miljoen gebruiken om voor vier jaar de inkomsten te compenseren die Zaanstad misloopt zonder hondenbelasting.

Eerst voor 4 jaar

In die vier jaar moet dan een definitieve dekking worden gevonden. Dat is dan wel een opdracht die moet slagen, want na vier jaar opnieuw hondenbelasting invoeren is voor haar geen optie.

De naam van De Boer onder het voorstel is opmerkelijk omdat zij eerder tegen afschaffing van de hondenbelasting stemde. ,,Het begon eigenlijk vier jaar geleden al (De Boer hoorde toen nog bij de VVD, red.) Wij hebben toen afgesproken dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden als het cultuurcluster niet doorging. Maar toen het zover was, zagen we de oplopende kosten van de jeugdzorg en was het geld er niet voor. En dat is steeds zo gebleven.’’

Beloofd

Nu is het geld er wel, redeneert zij. ,,Wij hebben het beloofd, het kan nu en daarom moeten wij het nu ook doen.’’

Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel bezuinigd en inwoners hebben dat gevoeld. De Boer: ,,Ik denk dat we het hele overschot van vorig jaar wel tien keer kunnen uitgeven. Maar dat doen we niet. Maar de hondenbelasting, dat hebben we nu zo vaak beloofd, we moeten dat nu waarmaken.’’

Het loslaten van de hondenbelasting kost Zaanstad jaarlijks 607.000 euro. Daar staat volgens De Boer wel een geringe winst tegenover. De afdeling handhaving controleert jaarlijks of op adressen waar geen hondenbelasting betaald wordt, toch een hond gehouden wordt. Dat is een tijdrovende klus die zonder belastingplicht niet meer nodig is.

bron: NHD

Verder lezen

📂 Bedrijfsvoering

Ambtenaren bezwijken onder werkdruk. Gemeentelijk apparaat op omvallen.

Controlerende taak Gemeenteraad in het beding! Raadsvragen niet langer schriftelijk beantwoord?

Gepubliceerd

op

Ambtenaren vallen om onder werkdruk in Zaanstad

Democratisch Zaanstad (DZ) zal a.s. donderdag 3 februari onderstaande vragen gaan stellen aan Burgemeester Hamming over de zorgelijke ontwikkeling door processen bij bouwen, woningbeleid en vergunningen te vertragen.

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/90753/gemeentelijk-apparaat-op-omvallen-college-snijdt-in-taken/

Verder lezen

📂 Lokale heffingen

Ondergronds afvalscheiden in Saendelft permanent, gft-afval blijft zorgenkindje 

Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.

Gepubliceerd

op

Afval scheiden in Assendelft blijft zorgenkindje

Marianne de Boer heeft samen met actiegroeplid van het eerste uur Marloes Deeterink meegewerkt aan een leuk verslag van NH Nieuws over hoe trots ze zijn op de geslaagde proef ondergronds afval scheiden.

artikel NH Nieuws:

De Zaanse proef met ondergrondse containers is een succes. De bewoners uit de Assendelftse wijk Saendelft scheiden het afval voldoende en het ondergrondse afvalsysteem mag blijven. Bewoners zijn tevreden, de ongewenste komst van kliko’s in de wijk is succesvol geweerd.

Verpaupering

Marloes Deeterink van actiegroep ‘Afval scheiden ja, kliko’s nee’ is trots: “We hebben nu eindelijk voor elkaar waar we al drie jaar heel hard mee bezig zijn geweest. Nu de proef succesvol is afgerond staat ook de gemeente achter de ondergrondse containers.”

In de wijk Saendelft passen geen rolcontainers, vindt Marloes. De opbouw van de wijk maakt het ophalen van de kliko’s ingewikkeld en levert vervelende verkeerssituaties op. Daarbij vindt ze het aanzicht van de vele groene bakken niet mooi en zou het tot verpaupering leiden. 

Leren nauwkeurig te scheiden

In 2019 leidde een massaal protest tegen de kliko’s tot de proef met de ondergrondse container. Saendelft gebruikte al ondergrondse containers, maar tot nu toe alleen voor restafval. De bewoners zouden ze ook graag gebruiken om afval te scheiden.

Er kwam een proef en zes maanden lang konden de bewoners zichzelf bewijzen door hun afval netjes te scheiden. Het bleek een flinke uitdaging. “Vijfduizend bewoners netjes afval laten scheiden, dat doe je niet binnen een dag”, vertelt Marloes. “We moesten alle restcontainers omstickeren naar de verschillende afvalstromen, mensen leren waar welke bakken staan en natuurlijk leren nauwkeurig te scheiden.”

Gft scheiden is lastig

De wil was er, maar het gft-afval scheiden bleek nog niet zo gemakkelijk. Meermaals waren de gevulde bakken vervuild. Dit kwam onder andere doordat de plastic vuilniszakken waarin het werd ingeleverd niet afbreekbaar waren. Hierdoor moest het groen afval meermaals verbrand worden. Niet goed voor het milieu én de portemonnee.

Marloes: “We hebben toen een brief rondgestuurd met uitleg. Groen afval moet je inleveren in een groen, biologisch afbreekbaar zakje, zodat het niet vervuilt. Die zakjes hebben we toen uitgedeeld. Mensen willen wel scheiden, maar ook dan kunnen er dingen fout gaan.”

Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad was nauw betrokken bij het experiment. Ze noemt dat niet alleen het netjes scheiden lastig is, ook heeft nog niet iedereen een pas voor de gft-container aangevraagd. Ze wil stimuleren dit te vergroten en verbeteren. Op dit moment heeft volgens HVC zo’n 40 procent van de huishoudens een afvalpas.

Minder restafval, minder kosten

Het gebruik van de verschillende containers is belangrijk om het restafval in te dammen. Marianne: “De rijksbelasting op restafval wordt steeds hoger, dus moet iedereen goed scheiden om de kosten laag te houden. We hebben de containers nu ondergronds, maar het is belangrijk te blijven verbeteren. Wij zijn een dure gemeente qua afvalstoffenheffing en wat ons betreft, mag dat niet meer omhoog.” 

HVC-woordvoerder Vibeke Helder benadrukt de uitdagingen rondom het afvalsysteem. “Er waren eerst echt verbeteringen in het scheiden, maar vervolgens is het weer teruggezakt. Er worden wel meer passen aangevraagd, dus mensen willen wel afvalscheiden.”

Voorbeeldfunctie

Er is nog werk aan de winkel, maar Marianne is voor nu heel trots. Ze benadrukt het werk dat de actiegroep dit jaar heeft geleverd. “De containers waren alleen gemaakt op ondergronds restafval, dus ze moesten van ver komen om het scheiden mogelijk te maken. Dat verdient een groot compliment.”

Daarbij is belangrijke kennis opgedaan bij het experiment in Saendelft, bruikbaar voor de rest van de stad. Marianne: “Veel wijken in Zaanstad hebben krappe voortuinen en stoepen, als daar kliko’s voor staan is dat ook een belemmering voor de openbare weg. Scheiden met ondergrondse containers zou dus ook voor andere wijken een oplossing kunnen zijn.”

https://www.nhnieuws.nl/app/nieuws/298428/ondergronds-afvalscheiden-in-saendelft-permanent-gft-afval-blijft-zorgenkindje

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279172/proef-met-gft-afval-dreigt-te-mislukken-het-moet-niet-te-veel-moeite-kosten

Verder lezen

Trending