Maak verbinding op social met ons:

Bestuur en financiën

Waarom wij in de raadsvergadering tegen de Regionale Energie Strategie (RES) hebben gestemd.

Gepubliceerd

op

Spreektekst Raadsvergadering 27 mei 2021 van Jos Kerkhoven Raadslid Democratisch Zaanstad:


De Regionale Energie Strategie (RES) heeft geen juridische binding, waardoor er op de RES geen bezwaar en beroep kan worden aangetekend.

Echter, ook in het proces van de RES heeft de burger geen of zeer weinig invloed gehad. De burger krijgt wel de lasten en niet de lusten!

Omdat DZ zich ernstig zorgen maakt over zowel het democratisch gehalte van het gehele proces van de RES tot nu toe als wel hetgeen ons nog te wachten staat, willen wij hier vanavond het volgende over zeggen:

Regionale Energie Strategie (RES) zet burgers met de rug tegen de muur

In de RES is dus onvoldoende tot geen aandacht voor de positie van de burgers. Zij worden geconfronteerd met oplopende kosten ten behoeve van de uitvoering van de energietransitie. Het voorgestelde RES proces zorgt er tevens voor dat de burgers met de rug tegen de muur worden gezet t.a.v. hun leefomgeving. 

Maar het kan nog erger. In de beoogde wijzigingen van de Klimaatwet wordt een reeks instrumenten geïntroduceerd die het mogelijk maken het klimaatbeleid snel en flexibel bij te sturen. Doelstellingen worden daarbij aangescherpt en juridisch afdwingbaar. Daarmee wordt beoogd dat de Klimaatwet de wet is, die borgt dat Nederland een maximale inspanning gaat leveren om het -1,5°C doel te halen.

Opwekking hernieuwbare energie

In 2016 produceerden we 49.7 miljard m3 gas en importeerden we 35,5 miljard m3. O.a. uit Noorwegen en Rusland. De Russische import is de laatste vijf jaar verdubbeld. 38 miljard m3 voor eigen gebruik en 41 miljard m3 is voor export naar bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, VK, België en Italië. De rol van Nederland is niet alleen goed voor onze economie; het is ook belangrijk voor de leveringszekerheid. Overigens kunnen wij in Nederland nog zo’n 30 jaar aardgas winnen. Waarschijnlijk voldoende voor de transitieperiode naar 2050.  

Van het primaire energiegebruik was in 2020 slechts 7% hernieuwbaar opgewekt. Van die 7% was ook nog meer dan de helft afkomstig uit discutabele biomassa. Wat ook weinig bekend is dat we met 7,7 miljoen huishoudens samen nu slechts ca. 5% van ons totale energiegebruik in de vorm van elektriciteit gebruiken. Dus, als we alle elektriciteit bij huishoudens klimaatneutraal opwekken, blijft er nog 95% fossiele energie over. Grootschalige duurzame energie kunnen we bij lange na niet voldoende opwekken voor 2030 of 2050.

Zonne-energie is niet voldoende

Universiteit Wageningen heeft onderzoek naar de opbrengst van een zonneweide: “ Wat levert een Zonneweide per hectare (ha) op?” (Bron: https://edepot.wur.nl/336567). Op basis van dit onderzoek concludeerden ze dat op efficiënt ingedeelde zonneparken een vermogen van 0,5 MWp (megawattpiek) per hectare te realiseren is. Hiermee is onder ideale omstandigheden 1.000 kWh (kilowattuur) per KWp (kilowattpiek) per jaar aan stroom op te wekken. Dat is een stroomopbrengst van 500 MWh per ha, ongeveer het verbruik van 150 huishoudens. Waarom zonneakkers bij lange na niet voldoende energie leveren is daarmee duidelijk. Een zonnepark van 100 ha levert per jaar niet meer dan 100 x 500 MWh = 50.000 MWh per jaar. Dat lijkt veel, maar energetisch stelt het weinig voor. Het komt neer op 32 draaiuren van de Eemshaven centrale.

Windenergie met 79% back-up van gascentrales

Van meerdere kanten wordt beweerd dat windenergie – vooral elektriciteit uit wind op zee – binnenkort goedkoper zou worden dan elektriciteit uit fossiel- of kernenergie. En dat ook nog zonder subsidie.

Maar windturbines produceren namelijk alleen elektriciteit als het voldoende waait en hebben dan voorrang op het net. Volgens ervaringscijfers hebben windmolens op land slechts een productiecapaciteit van 21%. Gedurende de overige 79% is er back-up nodig van vooral gascentrales.

Een gascentrale kan daarentegen wel continu elektriciteit leveren; ook als het niet waait. Die centrale kan bovendien bij- en afregelen naarmate de vraag naar elektriciteit bij de gebruikers varieert. Dat doet die windmolen niet, die levert evenals een zonnepark, aanbod gestuurde elektriciteit. De centrales moeten daarbij de fluctuaties van de elektriciteit snel compenseren en daardoor moeten ze continu stand-by staan. De wind kan namelijk plotseling wegvallen of overgaan in harde storm, waardoor de windturbines plotseling stilgezet moeten worden. Dat regelen en stand-by staan is de reden dat zo’n centrale veel minder efficiënt draait met veel lager rendement (circa 20% in plaats van 50-60% bij volle belasting) en dat brengt voor die centrales veel extra kosten met zich mee. Die kosten moeten natuurlijk wel worden opgebracht en zitten daarom versleuteld in de elektriciteitsprijs voor de burger.

In 2050 blijven gascentrales nog steeds voor 50% verantwoordelijk voor de totale energiebehoefte.

Het regeringsbeleid is dat voor de toekomstige elektriciteitsvoorziening alle conventionele centrales, behalve de gascentrales, zullen worden gesloten. In 2030 al zijn de belangrijkste energiebronnen dus aardgas, duurzame energie en import, waarbij de import ook duurzaam moet zijn. Volgens de onderzoekers van de RUG zal het aandeel duurzame energie in het volledig elektrisch scenario beneden de 40% blijven vanwege grote elektriciteitsvraag. In dit scenario zijn gascentrales voor ongeveer 50% verantwoordelijk voor de totale energiebehoefte in 2050.

Volgens de onderzoekers is in feite daarvoor in 2050 een capaciteit van ongeveer 25 GW (gigawatt) aan gascentrales nodig, een verdrievoudiging vergeleken met de huidige geïnstalleerde capaciteit van 9 GW. Dat betekent dat de totale gasvraag voor de binnenlandse markt in 2050 ongeveer op hetzelfde niveau blijft als de huidige gasconsumptie, namelijk 30-35 miljard m3!

In deze studie wordt daarbij ook geconcludeerd dat de CO2-reductie voor het gasloos maken van woningen in 2050, slechts 20% is van de huidige emissie in plaats van een reductie van 95 -100%. Het is volstrekt onbetaalbaar en de benodigde duurzame energie is bij lange na niet voldoende aanwezig. Zelfs niet in 2050! Het wrange daarbij is dat het aardgasgebruik op hetzelfde huidige niveau zal blijven, maar dan omgezet in elektriciteit en tegen zeer hoge kosten voor de burger.

Kosten energietransitie in rekening gebracht bij de inwoners

Een belangrijke negatieve eigenschap is namelijk dat hernieuwbare energie uit zon en wind aanbod gestuurd is. Daarbij zal er altijd een gelijke hoeveelheid fossiel energievermogen als back-up klaar moeten staan om aan de vraag te voldoen tijdens windstille dagen en wanneer de zon niet of niet voldoende schijnt. Echter, deze noodzakelijk back-up betekent wel ook CO2 uitstoot.

Overigens bestaat de energienota anno 2021 voor 61% uit belastingen, 29% uit daadwerkelijk verbruik gas/elektriciteit en voor 10% uit netwerkkosten. De energietransitie, die niets bijdraagt aan de energiebehoefte, wordt rücksichtslos in rekening gebracht bij de inwoners door de overheid.  

Helaas lezen we: ”In de RES regio’s spelen kerncentrales geen rol, omdat ze – onder meer vanwege de zeer complexe realisatieprocedures – niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden en omdat niet de regio, maar de rijksoverheid hierover gaat.

Democratisch Zaanstad vindt dat kernenergie en de nieuwe ‘brandstof’ thorium als groene vervanger van uranium een kans verdienen als een goed alternatief.

Tot slot voorzitter,

Overheid moet belangen van ‘alle’ burgers meenemen

Daar waar de burger een bouwvergunning tegen kan houden vanwege het broeden van een ijsvogel, staat de burger buitenspel als het gaat om een energiestrategie voor de komende 30 jaar met enorme landschappelijke gevolgen en gigantische financiële consequenties. De belangen van de burger zijn niet voldoende meegenomen, dit in tegenstelling tot partners met zakelijke, bestuurlijke en subsidie belangen.

En als we luisteren naar Zaanse activisten bij de inspraak dat we vooral moeten luisteren naar wetenschappers tja… dat hebben wij gedaan. Maar klaarblijkelijk zijn dit andere personen dan waar de Zaanse activisten mee praten. Die beweren o.a. dat over dertig jaar de waddeneilanden zijn verdwenen en Amersfoort aan zee ligt door de stijging van de zeespiegel.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij tegen dit raadsvoorstel zullen stemmen.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Grondbeleid

Ikea kavel Zaanstad, DZ stemt tegen aankoop!

Prijs Ikea-kavel geheim, maar een koopje, van € 13,5 miljoen inmiddels openbaar, lijkt het niet en dit is niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen.

Gepubliceerd

op

Ikea Zaandam

Met uitzondering van de PVV en Democratisch Zaanstad is de gemeenteraad gisteren akkoord gegaan met de aankoop van de Ikea kavel door de gemeente. Hoeveel geld Zaanstad daarvoor op tafel legt is geheim, maar een koopje lijkt het niet te zijn. Inmiddels openbaar laat de Orkaan weten dat de gemeente € 13,5 miljoen (incl. btw) gaat neerleggen.

Peter van Haasen sprak van ‘een astronomisch bedrag’, maar de PVV-fractievoorzitter schuwt grote woorden doorgaans niet en in hoeverre het hier inderdaad om een ‘extreem’ dure aankoop gaat is dus lastig in te schatten. Uit zijn opmerkingen bleek wel dat er tijdelijke woningen gaan komen op Zuiderhout. Uit hetzelfde bericht van de Orkaan kan opgemaakt worden dat het om 400 tijdelijke container-woningen gaat, maar zeker is dat niet.

Volgens Van Haasens collega Juliëtte Rot van DZ is het college er niet in geslaagd om voor haar plannen met het terrein een sluitende business case in elkaar te sleutelen en daarom stemde haar partij tegen de aankoop. De onderhandelingen van de gemeente met de Zweedse meubelgigant zijn volgens haar ‘niet in het voordeel van de Zaanse belastingbetaler uitgevallen’.

Bron: Zaanstad.nieuws.nl

5 Score (2 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Grondbeleid

Onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat staat ter discussie

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom.

Gepubliceerd

op

Peperstraat Zaandam

Het is een complexe zaak met arresten van de Hoge Raad, mogelijke nietigverklaringen van koopovereenkomsten, kort gedingen en niet minder dan elf vragen van DZ’s fractievoorzitter Juliëtte Rot.

Waar het op neer komt dat Rot de onderhandse verkoop van grond aan de Peperstraat aan Opportunity Vastgoed ter discussie stelt.

In feite is onderhandse verkoop niet toegestaan. Grond (onroerend goed) moet door de gemeente openbaar worden verkocht zodat iedereen mee kan bieden. Alleen als er op goede (en openbaar gemaakte gronden) kan worden aangetoond dat er maar één serieuze partij is, kan de gemeente daarvan afwijken.

Dit is niet alleen recent door de rechtbank bevestigd maar ook werd duidelijk dat verkopen die niet aan deze voorwaarden voldeden nietig waren. Dat was geen nieuw beleid, maar het ‘gelijkheidsbeginsel’ waar gemeenten zich altijd aan moeten houden. 

Volgens DZ heeft Zaanstad nu een probleem bij de Peperstraat omdat daar wel onderhands is verkocht zonder dat duidelijk werd gemaakt waarom. 

Zaanstad heeft op eerdere vragen van DZ over de zaak gezegd dat ze de verkoop aan Opportunity wel openbaar hebben gemaakt (september 2022) en dat daartegen geen bezwaar is gemaakt.

Objectieve criteria

Juliëtte Rot schrijft – en daar heeft ze een punt – dat die aankondiging geen openbare verkoop is en dat ook niet duidelijk is gemaakt waarom er in dit geval maar één koper was geselecteerd (“motiveren aan de hand van welke criteria deze gegadigde kwalificeert als enige serieuze gegadigde.”)

Rot vraagt onder meer: “Op basis van welke objectieve, toetsbare en redelijke criteria heeft uw college Opportunity Vastgoed B.V. geselecteerd als koper?”

Waarom eind 2022 stukjes Peperstraat aan Opportuny zijn verkocht, is overigens wel duidelijk. De ontwikkelaar had al het grootste deel van de panden in handen. Bovendien had ex-Inverdan-supervisor Sjoerd Soeters al een compleet plan getekend, ook voor de stukjes die Opportunity nog niet in bezit had. Maar zijn dat “objectieve, toetsbare en redelijke criteria”?

Bron De Orkaan

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Bestuur en financiën

Juliëtte Rot vecht tegen een dwangsom van €3000,00 voor het plaatsen van verkiezingsborden

Hier is spraken van het meten met twee maten

Gepubliceerd

op

verkiezingsborden

Drieënhalf uur is veel te kort om tientallen verkiezingsborden van de Zaanse straten te halen, vindt fractievoorzitter Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad (DZ). De politieke partij plaatste vorig jaar illegale borden en kreeg een dwangsom van 3000 euro opgelegd omdat ze niet op tijd waren verwijderd.

In februari van dit jaar zat de partij al bij de externe hoorcommissie van Zaanstad om het invorderen van de dwangsom aan te vechten. Woensdag volgde een tweede ronde, waarin ook het besluit om de dwangsommaatregel op te leggen, aan bod kwam. DZ vindt dat deze zogeheten last onder dwangsom helemaal niet opgelegd had moeten worden.

De hele procedure wordt gekenmerkt door onzorgvuldigheden, onduidelijkheden en willekeur, meent de partij. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lieten meerdere partijen zich zien in de openbare ruimte. Zowel POV als DZ plaatsten sandwichborden, Rosa en de Partij voor de Dieren brachten hun namen met krijt aan op stoep, straat en tuinmeubilair. POV haalde de posters weg, DZ niet.

Rot beroept zich op een uitspraak van burgemeester Jan Hamming, die gezegd zou hebben dat de politieke partijen in Zaanstad ’zo braaf zijn’, onder andere omdat ze niet aan wildplakken doen. Ook zou nergens in de APV staan dat verkiezingsborden zijn verboden. Maar daar werd binnen de gemeente anders over gedacht. Alle politieke partijen moesten een gelijk speelveld hebben.

De ’plakkers’ werd informeel gezegd de verkiezingsborden zo snel mogelijk weg te halen, zegt Zaanstads raadsman Gijsbert Pierik. Binnen drieënhalf uur is echter wel héél snel, zegt Rot. „Onze vrijwilligers werken gewoon. Die zijn niet met een knip van mijn vingers beschikbaar.”

meten met 2 maten

Volgens haar blijkt niet duidelijk uit de APV (de lokale regels) dat de borden niet mogen én gaat de gemeente veel coulanter om met andere partijen. POV zou drie dagen de tijd hebben gekregen om de borden te verwijderen, aan de uitingen van Rosa en Partij voor de Dieren werd niets gedaan. Rot heeft diverse keren om een officieel handhavingsverzoek gevraagd, maar kreeg naar eigen zeggen pas dik een jaar later te horen dat dit er niet is.

Volgens Pierik is zo’n verzoek niet nodig, omdat de gemeente ’in geval van een overtreding altíjd kan optreden’. Rot wees erop dat wethouder Gerard Slegers zelf met de afdeling handhaving over deze kwestie had gebeld. „Het is niet aan hem om rechtstreeks met een afdelingshoofd te bellen”, vindt zij.

Ook zette Rot vraagtekens bij de zorgvuldigheid van de controles op de verwijderde borden en een van de controlerapporten heeft ze nooit gezien. Pierik stelde dat het papierwerk allemaal klopt en de controles goed zijn uitgevoerd. Toen bleek dat DZ de borden niet zelf binnen de opgelegde periode had verwijderd, haalde Zaanstad zelf de borden weg. Zónder de kosten daarvan bij de partij neer te leggen, voegde hij daaraan toe. Overigens zouden ze niet alleen zijn weggehaald vanwege het gelijke speelveld, maar ook omdat ze het verkeer afleiden en passanten in rolstoel of met kinderwagen er niet langs kunnen.

De gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan om de APV te wijzigen en sandwichborden van politieke partijen toe te staan, maar daar is nog altijd geen invulling aan gegeven. De hoorcommissie brengt advies uit aan B en W, die over een aantal weken over de kwestie besluiten.

Bron NHD -José Pietens

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

Trending