Maak verbinding op social met ons:
Windmolens Zaanstad
Misdaad in Zaanstad
Fietsbeleid Zaanstad
Snelvaren Zaanstad
Polder Westzaan
Busbrug De Binding
Lastige Inwoners
EBS Bus Zaanstad
Zichtbaar, Verbindend, Dienstbaar

• Zichtbaar

• Verbindend

• Dienstbaar

Integriteit Burgemeester

Burgemeester informeert raad niet conform de feitelijke gang van zaken.

Ondermijnend handelen is een probleem en moet ook in Zaanstad aangepakt worden

Camera's Zaanbrug

Is er een concrete aanleiding is geweest om in te grijpen

Signalen onderzoeken van binnen en buiten de organisatie

Zaans, Onafhankelijk, Daadkrachtig

• Zaans

• Onafhankelijk

• Daadkrachtig

Zaanstad maakt werk fietsnota DZ

Mede dankzij de inzet van DZ komt er een verkeersalternatief voor Assendelft!

Beter wegdek, gescheiden fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere en veiligere stallingsmogelijkheden.

Snelvaren Zaanstad

Ongeveer tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar bureau Halt gestuurd.

Uitbreiding van bevoegdheden handhaving, zodat zij de politie kunnen versterken
21 Jaar Verandering Door Daadkracht

JAAR

Verandering Door Daadkracht

Aan de slag voor Polder Westzaan met 30 projecten

Versterking van de natuur met behoud van agrarische bedrijvigheid

Effectieve en efficiënte duurzaamheidsmaatregelen

De Binding

...tekenen genoeg inwoners de petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat.

Busbrug 24x7 open!

Vooruitgang, Verbinding, Veerkracht

• Vooruitgang

• Verbinding

• Veerkracht

Zaanstad negeert lastige inwoners

Storend dat Zaanstad besluit communicatie met inwoners te beëindigen

Burgers hebben recht op communicatie met de overheid

EBS neemt taken Connextion over

Schandalig slecht begin; meer dan 2500 klachten voor wethouder. EBS moet

67
Dagen
20
Uren
58
Minuten
04
Seconden
tot
na de zomer

Bedrijfsvoering

Vaartdijk: Meten met verschillende maten

Funda

Gepubliceerd

op

Democratisch Zaanstad vindt dat de gemeente met verschillende maten meet bij het toestaan van activiteiten aan de Vaartdijk in Assendelft. Waarom krijgt kinderboerderij en ponypark De Bonte Belevenis alle ruimte, terwijl er meteen een streep wordt gezet door hondenuitlaatservice met uitrenzone Bailey de Hondenvriend?

Er zijn volgens DZ nog wel meer onverklaarbare besluiten genomen over percelen langs de Vaartdijk, maar de partij concentreert zich in vragen aan het college op de situaties van De Bonte Belevenis en Bailey, die beide in het nu nog door de provincie beschermde weidevogelgebied liggen. De kinderboerderij wordt al jaren gedoogd, hoewel de activiteiten vanaf het begin zonder de benodigde vergunningen plaatshebben.

Tijdsverloop en investeringen

In de motivering van de weigering om een vergunning te verlenen voor de hondenuitlaatservice en het tijdelijk plaatsen van een (sta)caravan aan de Vaartdijk 27 schrijft de gemeente onder meer dat Bailey zich niet kan beroepen op de uitzonderingspositie die De Bonte Belevenis aan de Vaartdijk 25B (kaart hieronder van Google Maps) ten deel is gevallen, omdat de hondenuitlaatservice een nieuw bedrijf is terwijl de kinderboerderij ‘al sinds jaren aanwezig is en al meerdere grotere investeringen had gedaan op het terrein’.

Ook ’het lange voortraject tussen de gemeente en de Bonte Belevenis’ is in die afweging meegenomen, evenals de overweging dat de hondenuitlaatservice in hoofdzaak een commercieel bedrijf is, ‘met niet of nauwelijks een maatschappelijk doel’. ‘De Bonte Belevenis voor ziet daarentegen – naast het commerciële doel – ook in een grote maatschappelijke behoefte voor de regio.’

Gemeentelijk beleid?

DZ vindt dat allemaal onbegrijpelijk: ‘Waar is in het gemeentelijk beleid terug te vinden dat vooroverleg onderdeel is van de procedure om illegale activiteiten, bouwwerken en andere vormen van strijdigheid met vigerend beleid en bestemmingsplan(nen) te legaliseren?’ Waar is terug te vinden dat ‘sinds jaren aanwezig zijn’ en in het verleden gedane meerdere grote investeringen maken dat een illegaal bedrijf legaal wordt?

Autistische kinderen

Bovendien werkt Bailey de Hondenvriend volgens de partij sinds begin dit jaar met ‘kinderen met autisme, moeilijk opvoedbare en beperkte leerlingen van het Altra College uit Krommenie’. Ook dat kan worden aangemerkt als een maatschappelijk doel, aldus DZ. En dan is er nog de waarschuwing aan Bailey om vooral niet te gaan investeren aan de Vaartdijk tot elke mogelijkheid tot beroep is afgesloten, omdat ‘elke investering in een gebruik dat, zoals het er nu nog uitziet, niet toegestaan wordt, immers weggegooid geld is’.

Dus daar waar de ‘meerdere grotere investeringen’ worden gebruikt als argument om De Bonte Belevenis te gedogen, krijgt Bailey (het perceel op onderstaande kaart en op Google Street View) al bij voorbaat te horen dat dit geen precedentwerking kan en zal hebben. Dat wil Democratisch Zaanstad graag helder uitgelegd zien.

De Bonte Belevenis draait sinds begin vorig jaar op een gedoogbeschikking, maar het bedrijf is al sinds 2013 in gesprek met de gemeente. In die tussenliggende periode is de kinderboerderij geopend en is er bijgebouwd op het perceel, terwijl de gemeente volgens DZ voor andere inititiatieven aan de Vaartdijk de teugels veel strakker aantrekt.

Veenweidegebied

Een van de pijnpunten voor De Bonte Belevenis was al die tijd de ligging in het veenweidegebied, maar de provincie zou overwegen de beschermde status in dat deel van de polder op te geven omdat er al sinds 2013 geen weidevogeltellingen meer gehouden zijn.

Zowel Bailey de Hondenvriend als de Bonte Belevenis zouden daarbij gebaat zijn. Maar waarom voor de kinderboerderij activiteiten in beschermd gebied nu al gedogen en streng zijn voor alle andere ondernemers en met een verwijzing naar die beschermde status handhavend optreden in het vooruitzicht stellen?

Paaltjes

Wat bovendien naar willekeur riekt is volgens DZ dat de gemeente ‘allerlei bouwwerken’ op het terrein van Bailey de Hondenvriend weg wil hebben, terwijl afbraak bij De Bonte Belevenis nooit aan de orde is geweest. De ‘bouwwerken’ van Bailey zijn volgens DZ ‘een aantal paaltjes om de honden aan de lijn te kunnen leggen’, terwijl het bij de kinderboerderij om heel wat meer ging.

‘In de gedoogbeschikking van De Bonte Belevenis staat: ‘Begin 2016 is geconstateerd dat er meer bouwwerken op het terrein staan dan u had aangegeven bij het vooroverleg.’ Over deze constatering wordt verder niet gerept in de afgegeven gedoogbeschikking,’ aldus DZ in de schriftelijke vragen. ‘Waarom heeft uw college De Bonte Belevenis geen concept aanschrijving voor het opleggen van een last onder dwangsom toegezonden en Bailey de Hondenvriend wel?’

Meer discrepanties

Overige activiteiten aan de Vaartdijk waarbij DZ geen lijn in het gemeentelijk beleid kan ontwaren zijn onder meer het niet toestaan van de verkoop van boten op het perceel Vaartdijk 57 omdat dit aan de Vaartdijk 23 (de situatie op onderstaand beeld van Google Street View is uit 2009) ook niet werd toegestaan, terwijl er inmiddels wel boten verkocht zouden worden op nummer 23. Dat het verzoek voor een vergunning voor een vakantiewoning annex B&B aan de Vaartdijk 28 B werd afgewezen, terwijl aan de Vaartdijk wel andere B&B’s bestaan. En dat er aan de Vaartdijk 29 geen kangeroewoning mocht komen, ‘terwijl deze woonvorm niet uniek is aan de Vaartdijk’.

Vaartdijk 27C is een verhaal op zich. Op het perceel staan al sinds 1987 een paardenstal annex bedrijfswoning. De woning is nooit vergund, maar met een gedoogbeschikking toegestaan aan de vorige eigenaar van het terrein. De paardenstal ter rechterzijde is niet gebouwd met een bouwvergunning. Het gebouw aan de linkerkant van het perceel achter het hoofdgebouw is wel gebouwd met een bouwvergunning, maar niet overeenkomstig die bouwvergunning, hoewel de uitgevoerde bouwtekening wel in het gemeentelijke dossier zit.

De situatie in dit geval is dat in 1987 paddocks en rijbanen nog niet aangemerkt werden aangemerkt als bouwwerken en erfafscheidingen als hekken evenmin, zodat er geen vergunningen nodig waren. Pas in 2012 kwam Zaanstad met beleid over paardenhouderijen en de ligging van voorzieningen bij dergelijke bedrijven. En nu staat de bedrijfswoning ter discussie.

De huidige eigenaar van Vaartdijk 27C ziet graag dat haar bedrijf zoals het nu bestaat wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Noorderveen, maar stuit volgens DZ op onwil. Wat opnieuw in flagrante tegenspraak is met de behandeling die De Bonte Belevenis ten deel valt.

Status bestemmingsplan

Het is DZ bovendien niet duidelijk wat de status van het bestemmingsplan Noorderveen momenteel is. Dat regelt de inrichting van de ruimte in het gebied tussen het perceel Vaartdijk 57 in het noorden, de Nauernasche Vaart in het oosten, de Noorderveenweg/ landelijk gebied Assendelft in het zuiden en het water van de Binnen Delft in het westen.

Tekst: Zaanstad.nieuws.nl (oorspronkelijk bericht)

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Bedrijfsvoering

Alom onduidelijkheid over aanklacht integriteit fractievoorzitter DZ

Commissaris van de Koning beoordeeld integriteitsklacht jegens Burgemeester Hamming.

Gepubliceerd

op

Na een aantal verzoeken van DZ om informatie van de gemeente, wordt er eindelijk iets meer duidelijk over het betichten van mogelijke belangenverstrengeling van onze fractievoorzitter Juliëtte Rot, door Burgemeester Hamming.

Het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad meldt DZ het volgende:

“De aanleiding voor een onderzoek is door de burgemeester geuite zorgen over uw handelen inzake o.a. de kwestie met dhr. Van Groeningen en de kwestie met de familie Groen die volgens de burgemeester mogelijk (de schijn van) belangenverstrengeling in zich hebben en uw verzoek om een integriteitsonderzoek.”

“Op basis van het eerder genoemde meld- en onderzoeksprotocol integriteit politieke ambtsdragers is de eerste stap dat we nagaan of er sprake is van een concreet vermoeden van een integriteitsschending. De zogenaamde validatiefase. Dit willen we zorgvuldig doen door de melder, in dit geval burgemeester, te horen.”

Het is DZ duidelijk geworden dat Burgemeester Hamming zelf melder is van integriteits schendingen aan het meldingspuntintegriteit.

Helaas heeft deze melder, aan onze fractievoorzitter Juliëtte Rot, tot op de dag van vandaag, nog steeds niet concreet gemaakt waar de integriteitsschendingen en belangverstrengelingen uit bestaan.

Democratisch Zaanstad is dan ook benieuwd of Burgemeester Hamming door de validatiefase van het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad komt.

Het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad bevestigd in haar mail de stelling van onze fractievoorzitter Juliëtte Rot, dat Juliëtte zelf heeft verzocht om een integriteitsonderzoek en niet zoals de Burgemeester meldde aan de Gemeenteraad, dat de Burgemeester zelf het onderzoek initieerde.

Deze bevestiging van het meldpuntintegriteit van de gemeente Zaanstad heeft de fractievoorzitter doorgeleid naar de gemeentelijke ombudsman om een klacht over de Burgemeester in te dienen.

De gemeentelijke ombudsman heeft op zijn beurt aan DZ gemeld, dat hij de Commissaris van de Koning inmiddels heeft geïnformeerd, om de integriteitsklacht jegens Burgemeester Hamming te beoordelen.

Verder lezen

Bedrijfsvoering

Integriteitsklacht ingediend over Burgemeester Hamming

Burgemeester Hamming informeert de raad niet conform de feitelijke gang van zaken en is daarbij niet integer.

Gepubliceerd

op

In een e-mail aan de burgemeester schrijft Juliëtte Esmée Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad (DZ), dat zij een integriteitsklacht heeft ingediend over Burgemeester Hamming.

In het gesprek van afgelopen maandag met haar, bediende Burgemeester Hamming zich slechts van stellingen en aannames waarop raadslid Rot respondeerde met het verzoek tot formalisering en een integriteitsonderzoek ter zake.

Burgemeester Hamming stelde echter in zijn brief aan de gemeenteraad dat de Burgemeester zelf het integriteitsonderzoek initieerde.

Deze stelling van Burgemeester Hamming is niet conform de feitelijke gang van zaken en niet integer.

Wat de reden is waarom raadslid Rot een integriteitsklacht bij de ombudsman heeft neergelegd over dit handelen van de Burgemeester.

De klacht en brief:

Verder lezen

Bedrijfsvoering

Vertrouwen openbaar bestuur loopt deuk op vanwege inzet ambt wethouder Slegers (CDA) voor politiek gewin in verkiezingstijd

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

Gepubliceerd

op

Al eerder is bericht en door diverse media geschreven, over de problemen die Democratisch Zaanstad ondervindt in haar relatie met de gemeente en specifiek over hoe de gemeente om is gegaan met door ons geplaatste verkiezingsborden

Afgelopen week is er nieuwe informatie naar boven gekomen die ons verontrust en waaruit blijkt dat de gemeente en wethouder Slegers, destijds tevens lijsttrekker van het CDA, zijn functie heeft ingezet om handhaving af te dwingen, op de door ons geplaatste verkiezingsborden, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De laatste ontwikkelingen

Over de voorgeschiedenis is veel gezegd en geschreven. Na de hoorzitting van 7 februari 2023 is na doorvragen nieuwe informatie naar boven gekomen, die ons beeld bevestigen dat de gemeente en de wethouder zich niet aan eigen regels houden, waardoor er sprake is van integriteitsschending en verlies van vertrouwen in het openbaar bestuur.

Eén van onze bezwaren is dat, volgens de interpretatie van de gemeente, het plaatsen van verkiezingsborden een overtreding is waar op basis van een formeel schriftelijk handhavingsverzoek op mag worden gehandhaafd. Dit handhavingsverzoek blijkt er uiteindelijk, na veelvuldig doorvragen, niet te zijn waardoor de juridische basis voor deze hele zaak wegvalt. Afgerond zou je zeggen. Maar waarom er dan wel is gehandhaafd heeft ons geschokt.

Het college eiste van Democratisch Zaanstad excuses, maar gaat zelf over de schreef

In antwoord op onze vragen blijkt dat de afdeling handhaving in actie is gekomen n.a.v. een telefonisch verzoek van wethouder Slegers, tevens op dat moment lijsttrekker van het CDA. Hiermee is niet alleen de afdeling handhaving de fout in gegaan (het betreft immers geen formeel schriftelijk verzoek), ook is wethouder Slegers zijn bevoegdheid te buiten gegaan. 
Sterker nog, in campagnetijd heeft hij zijn positie als wethouder ingezet voor eigen politiek gewin, waardoor sprake is van (de schijn van) niet integer handelen.

Maar het is niet bij een telefoontje gebleven, ook de locaties van de borden heeft de wethouder aan de afdeling handhaving doorgegeven, voorzien van controlevragen om te weten te komen of de borden wel echt weggehaald waren.

Er is ons gevraagd om onze excuses aan de afdeling handhaving aan te bieden, zodat wij de dwangsom niet zouden hoeven betalen, terwijl de last op dwangsom wel voor onbepaalde tijd geldt (nu nog!). Vooral vanwege het laatste konden wij hier niet mee akkoord gaan. En wij zijn blij dat wij niet akkoord zijn gegaan, want het blijken vooral de gemeente en de lijsttrekker van het CDA te zijn die over de schreef zijn gegaan.

Ruim een jaar voorgelogen

We zijn inmiddels ruim een jaar verder. Het heeft Democratisch Zaanstad veel tijd gekost om goed onderbouwd aan te geven dat deze dwangsom onterecht is opgelegd. Ook heeft Democratisch Zaanstad al ruim een jaar geprobeerd alle stukken op te vragen bij de gemeente, waaronder dus het vermeende handhavingsverzoek. 

Deze kwam maar niet, mailtjes van de afdeling handhaving en juridische zaken gaven eerder aan dat er niets was of er werd gemeld ‘dat DZ het niet nodig zou hebben om haar zaak te kunnen onderbouwen’. Pas na veelvuldig doorvragen kregen we de appjes binnen waarin duidelijk werd dat wethouder Slegers opdracht heeft gegeven tot het verwijderen van de borden en het handhaven op de borden. 

Zowel de afdeling handhaving als wethouder Slegers hebben hier, ondanks veelvuldige vragen, niet eerder openheid van zaken gegeven. Dit maakt dat het vertrouwen in de wethouder en de afdeling handhaving en juridische zaken een flinke deuk heeft opgelopen.

Al eerder bleek ook dat onze zienswijze die wij vorig jaar hebben geschreven toen de dwangsom werd opgelegd, niet meegestuurd was door de organisatie naar de externe hoor -en adviescommissie en ook de whatsapps van wethouder Slegers is deze commissie voor haar oordeelsvorming over de zaak, onthouden.

Om deze reden zullen wij een interpellatiedebat aanvragen en het behoeft verder weinig uitleg dat het vertrouwen in het college ernstig is geschaad.

0 Score (0 stemmen)
Waardering artikel
Reacties: Reageer:
Sorteer op:

Laat als eerste een reactie achter.

Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Laat meer zien ...
{{ pageNumber+1 }}
Reageer:

Verder lezen

MEEST GELEZEN